12

Navazující magisterské studium

Pokračujte ve studiu oboru, kterému jste se věnovali jako bakaláři, nebo si vyberte obor zcela odlišný. Je to na vás.
Podat e-přihlášku Sleduj, jak se přihlásit

Výkonové systémy a elektroenergetika

Studijní program Výkonové systémy a elektroenergetika umožní absolventovi rozšířit znalosti z oblasti silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky, a dále je prohloubit ve zvolené specializaci. Díky získaným znalostem bude absolvent připraven řešit složité technické problémy, které s sebou přináší nové technologie, nové požadavky na řízení průmyslových systémů a vyšší stupeň automatizace výroby. Absolvent získá znalosti v systémech pro zajištění zásobování elektřinou, v požadavcích na kvalitu elektřiny, EMC zařízení a průmyslových systémů, z užití a spotřeby elektrické energie, v možnostech užití elektrických strojů a výkonových elektronických systémů a ze základů elektrotepelné a světelné techniky. Bude znát problematiku vlivu elektrického zařízení na napájecí soustavu a principy minimalizace negativních jevů.

Titul: Inženýr, Ing.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční
Jazyk výuky: čeština nebo angličtina

Možnost studijních stáží v zahraničí.

Možnosti uplatnění:

Konstruktéři, projektanti, pracovníci na zkušebnách v průmyslových závodech se zaměřením nejen na elektrotechniku, dále v energetickém průmyslu a v řadě různých úřadů a institucí.

Významní zaměstnavatelé:

ABB, ZAT Příbram a.s., ZF Engineering Plzeň, Siemens, Škoda Transportation, Škoda Electric,  Brush SEM, ETD-BEZ transformátory, Metrostav, KB elektro, TES Vsetín, Inelsev motory Litvínov, ČEZ a.s., ČEPS a.s., skupina E.On

Specializace studijního programu

Výkonové elektronické technologie a pohony

Absolvent specializace získá během studia znalosti zejména:
- nových struktur výkonových polovodičových měničů a pohonů, měničů a pohonů se zvýšenou energetickou účinností a vysokou hustotou výkonu,
- elektrických systémů pro dopravní prostředky, roboty a manipulátory, průmyslové a energetické technologie, energetické sítě a mechatronické systémy,
- nutné pro návrh výkonových elektronických technologií a elektrických pohonů a moderní způsoby jejich řízení.

Elektrické stroje

Absolvent specializace získá během studia znalosti zejména
- nových principů, materiálů, technologií výroby moderních elektrických strojů a jejich konstrukčních uspořádáních,
- metod chlazení a odvodu ztrátového tepla,
- moderních způsobů jejich elektromagnetického, tepelného a mechanického návrhu,
- simulace a modelování provozních parametrů moderních elektrických strojů pro různé zatěžovací režimy.Elektroenergetika

Absolvent specializace získá během studia znalosti zejména:
- z oblasti výroby, přenosu, distribuce a užití elektrické a tepelné energie,
- provozních i poruchových stavů elektrizační soustavy a bude připraven řešit zvýšené nároky na operativní řízení elektrických sítí v souvislosti s rostoucím podílem decentralizovaných zdrojů a s rostoucími požadavky na spolehlivost a kvalitu dodávek elektrické energie.

Absolvent zaměřující se na provoz a řízení elektrizační soustavy bude schopen navrhnout jednotlivé prvky elektrických sítí a systémy chránění a zabezpečení, a získá hlubší znalosti v oblasti modelování a simulace provozních a poruchových stavů.

Absolvent zaměřující se na technologie výroby elektrické a tepelné energie získá znalosti o provozu a návrhu technologií konvenčních i nekonvenčních zdrojů, včetně technologií určených ke zlepšení energetické účinnosti systémů a snížení dopadu energetického průmyslu na životní prostředí.

 

Elektronika a informační technologie

Studijní program umožní absolventovi rozšířit znalosti z oblasti elektroniky a informačních technologií, a dále je prohloubit ve zvolené specializaci. Díky získaným znalostem bude připraven řešit složité technické problémy, které s sebou přináší nové technologie, nové požadavky na technickou úroveň a specifika elektronických a komunikačních systémů ve společnosti. Absolvent získá znalosti v oblasti návrhu, vývoje, realizace a diagnostiky elektronických, informačních a komunikačních systémů. Získá znalosti v oblasti výkonové elektroniky a elektrických pohonů, ale také programování, syntézy elektronických a komunikačních obvodů, návrhu a syntézy provozně bezpečných systémů, aplikace senzorové techniky, komunikačních a sběrnicových systémů, elektronických systémů pro řízení průmyslových procesů a elektromagnetické kompatibility jak ve vysokofrekvenční, tak v nízkofrekvenční oblasti.

Titul: Inženýr, Ing.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční
Jazyk výuky: čeština nebo angličtina

Možnost studijních stáží v zahraničí.

Možnosti uplatnění:

Konstruktéři, projektanti, zkušební technici v průmyslu se zaměřením nejen na elektrotechniku, pracovníci pro konfiguraci a provozování komunikačních zařízení, uplatnění v oblasti řízení dopravních systémů, elektráren a rozvoden elektrické energie, teplárenství a v řadě různých institucí a úřadech.

Významní zaměstnavatelé:

Škoda Auto, KOSTAL, MB Tech, Valeo, Automotive Light, Continental Automotive, WITTE Automotive, ZF Engineering Plzeň, Siemens, Škoda Transportation, Omexon, Eurosoft

Specializace studijního programu

Elektronika

Absolvent specializace získá během studia znalosti zejména:
- z oblasti návrhů a vývoje analogových, číslicových procesorových struktur elektronických systémů a jejich programování včetně diagnostických nástrojů s využitím prostředků pro modelování a simulace,
- z oblasti fyzikální instrumentace, zejména návrhu detektorů ionizujícího záření a elektronických systémů potřebných pro získání a další zpracování dat z detektorů.

Informační a komunikační technologie

Absolvent specializace získá během studia znalosti zejména:
- znalosti z oblasti komunikačních a multimediálních systémů,
- kosmických technologií, mikrovlnné techniky, komunikačních a počítačových sítí a funkčně bezpečných systémů.Výkonová elektronika

Absolvent specializace získá během studia znalosti zejména:
- nových struktur výkonových polovodičových měničů a pohonů, měničů a pohonů se zvýšenou energetickou účinností a vysokou hustotou výkonu,
- o řešení elektrických systémů pro dopravní prostředky, roboty a manipulátory, průmyslové a energetické technologie a mechatronické systémy,
- o moderních způsobech řízení výše uvedených systémů. Dokáže navrhovat, realizovat a programovat řídicí systémy pro průmyslové a automatizační technologie, dopravní systémy i energetické aplikace.

Materiály a technologie pro elektrotechniku

Studijní program Materiály a technologie pro elektrotechniku připravuje odborníky se zaměřením na vývoj a aplikace elektrotechnických materiálů, výrobní technologie a jejich řízení v oblasti elektrotechnického průmyslu. Studijní program je navržen tak, aby umožnil studentům získat potřebné teoretické znalosti i praktické. Absolventi programu jsou připraveni tak, že mohou:
- nalézt uplatnění na odborných a vedoucích pozicích v praxi,
- pokračovat v doktorském studijním programu,
- samostatně podnikat v oboru.

Titul: Inženýr, Ing.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční
Jazyk výuky: čeština nebo angličtina

Možnost studijních stáží v zahraničí.

Možnosti uplatnění:

Technologové, projektoví manažeři, manažeři ve výrobě, obchodu a servisu, pracovníci zkušeben, metrologických laboratoří, vývojoví a výzkumní pracovníci.

Významní zaměstnavatelé:

Škoda Transportation, Škoda Electric, ČEZ, Bosch České Budějovice, Škoda Auto, Panasonic, KOSTAL, MB Tech, Valeo, Automotive Light, Continental Automotive, WITTE Automotive, ZF Engineering Plzeň, Siemens, Omexon, Eurosoft, DAIKIN, ČEPS, státní správa

Náplň studia

- absolvent získá potřebné teoretické znalosti a přehled ze všech klíčových oblastí životního cyklu elektrotechnického výrobku (od návrhu, přes realizaci po provoz včetně likvidace a recyklace),
- během studia si výběrem povinně volitelných předmětů prohloubí své znalosti z oblasti konvenčních i speciálních materiálů a technologií, používaných diagnostických metod nebo metod a nástrojů pro řízení procesů v rámci celého životního cyklu výrobku,
- velký důraz je kladen na přípravu pro samostatnou tvůrčí práci formou zapojení do odborných projektů,- absolvent bude mít znalosti a veškeré dovednosti pro řešení problémů v oblastech materiálů, výrobních technologií a diagnostiky v elektrotechnice, které jsou důležité pro budoucí udržitelnost a konkurenceschopnost průmyslu. Základním rysem studijního programu je multidisciplinarita s uplatněním v mnoha průmyslových oborech,
- absolvent bude znát principy a aplikace v oblastech materiálů a technologií v elektrotechnice. Jedná se zejména o polovodičové, magnetické a dielektrické materiály, problematiku kontaktování, výrobní a diagnostické procesy aj., dále o oblast pokročilých materiálů a technologií (organická, tištěná, flexibilní a nositelná elektronika, smart textilie, senzorika, nanotechnologie, ekologické materiálové zdroje) a metody jejich charakterizace a interpretace naměřených dat.

Aplikovaná elektrotechnika

Studijní program prohlubuje široký univerzální základ napříč všemi oblastmi elektrotechniky, avšak ne na úkor kvality získaných poznatků. V rámci programu si zvolíte zaměření na skupinu předmětů ze silnoproudé nebo slaboproudé elektrotechniky, díky čemuž budete po absolvování studia velmi adaptabilní na požadavky vašeho zaměstnání. Absolvování programu vám umožní nalézt uplatnění v mezioborových aplikacích i v celé řadě specializovaných oborů. Při studiu tohoto programu si prohloubíte teoretické základy i aplikační znalosti v rámci elektrotechniky s přesahem do dalších oborů.

Titul: Inženýr, Ing.
Doba studia: 2 roky
Forma: kombinovaná
Jazyk výuky: čeština

Možnost studijních stáží v zahraničí.

Firmy, ve kterých se absolvent uplatní:

  • Od velkých firem po malé, úzce specializované výrobce. Výchozí je samozřejmě volba zaměření, ale velkou roli hrají potřeby absolventa a jeho přístup během studia

Zaměření programu

Slaboproudá elektrotechnika

Absolventi slaboproudé elektrotechniky budou schopni:
- použít znalosti z informačních technologií pro elektrotechnické a související aplikace,
- vysvětlit zpracování signálu a zvolit řídicí sběrnici podle typu systému,
- vyprojektovat propojení průmyslových řídicích systémů pomocí průmyslových sběrnic a komunikací,
- pracovat s odbornými databázemi, tvořit elektrotechnická schémata a dokumenty,
- analyzovat projekt s vestavěnou elektronikou.Silnoproudá elektrotechnika

Absolventi silnoproudé elektrotechniky budou schopni:
- vysvětlit principy řešení přenosových a rozvodných sítí z hlediska konstrukce i způsobu provozu, provozní a ekonomický význam,
- navrhnout elektrické schéma elektrárny, vypočítat velikosti zdrojů vlastní spotřeby, minimální potřebný zkratový výkon,
- provádět bilanci energetických soustav, určit ukazatele zatížení, rozčlenit náklady na výrobu elektrické energie do příslušných kategorií,
- navrhnout a dimenzovat elektrické pohony a vypočítat charakteristiky elektrického stroje, navrhnout výkonové elektronické systémy,
- používat senzory teploty, senzory mechanických veličin, senzory zabezpečovacích systémů, senzory pro automobilový průmysl, průtokoměry.

Co by vás mohlo zajímat