121_prijimaci_rizeni_mgr

Přijímací řízení

Jak se přihlásit

Uchazeči o navazující magisterské (NMgr.) studium na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni jsou přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení výsledků jejich předchozího vysokoškolského studia a případných dalších aktivit až do naplnění předpokládaného počtu studentů.

Podmínky pro přijetí

 • řádné ukončení vysokoškolského studia v kterémkoliv typu studijního programu,
 • podání řádně vyplněné přihlášky, včetně předepsaných příloh,
 • zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení,
 • splnění kritéria pro přijetí.
Zpět nahoru

Přihláška ke studiu

 • elektronicky na adrese eprihlaska.zcu.cz,
 • vyplňte požadované údaje,
 • doložte tyto přílohy (ve formátu PDF - pravidla):
  • výpis absolvovaných předmětů s uvedeným celkovým váženým studijním průměrem za předchozí vysokoškolské studium, potvrzený příslušnou vysokou školou.
  • vysokoškolský diplom; v případě vysokoškolského studia absolvovaného v zahraničí rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání nebo potvrzení o úrovni dosaženého zahraničního vzdělání dle Směrnice rektora č. 34R/2017 Postup při uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace (Článek 8 + Příloha č. 4),
  • v případě cizinců, ucházejících se o studium v českém jazyce, potvrzení (certifikát) o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B1 dle SERR (Společný evropský referenční rámec) -  a to z Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni nebo jiné veřejné vysoké školy v ČR - netýká se občanů Slovenské republiky a absolventů předchozího studia v českém jazyce,
  • doklady prokazující aktivity, za které je možno získat bonusové body,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme,
 • uchazeč má právo v přihlášce uvést, že je osobou specifickými vzdělávacími potřebami,
 • ve výjimečných případech je možno podat i papírovou přihlášku - nezapomeňte ji podepsat.

Pravidla pro přílohy k přihlášce do NMgr. studia FEL:

 • Elektronicky (preferujeme)
  • Naskenujte originály požadovaných dokumentů do PDF a nahrajte je při podávání e-přihlášky v kroku č. 2, sekce Nahrání souborů vyžadovaných přijímacím oborem.
  • Pokud v době podávání přihlášky ještě nemáte přílohy k dispozici, je možno je nahrát i později.
  • Volte vhodné názvy souborů, aby bylo možno přílohy jednoduše identifikovat.
  • Je možno přílohy nahrávat jednotlivě či spojené do jednoho souboru.
  • Přílohy nahrajte postupně pomocí tlačítka Procházet... dole na stránce.
  • Nahrání souboru potvrďte tlačítkem Uložit soubor.
  • Nahrání příloh je nutno provést do mezního termínu podání přihlášek.
  • Lze nahrát maximálně 12 souborů.
 • Poštou
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Kopie zašlete na adresu naší fakulty:
   • prezenční forma: studijní oddělení FEL ZČU v Plzni, do rukou Soni Königsmarkové, Univerzitní 26, 301 00, Plzeň,
   • kombinovaná forma: studijní oddělení FEL ZČU v Plzni, do rukou Bc. Martiny Novákové, Univerzitní 26, 301 00, Plzeň.
 • Osobně
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Zajděte v úředních hodinách k nám na studijní oddělení - 1. patro, č. dv. EU203 - Soňa Königsmarková, EU211 - Bc. Martina Nováková.
Zpět nahoru

Zaplacení administrativního poplatku

 • Administrativní poplatek za přijímací řízení je stanoven ve výši 500 Kč.
 • Poplatek lze uhradit bezhotovostním převodem z účtu, hotově v bance či na pokladně ZČU, případně složenkou.
 • Bankovní spojení:
  • číslo účtu: 4811530257 / 0100 (Komerční banka),
  • variabilní symbol: 2275000123,
  • specifický symbol: vygenerované číslo přihlášky.
 • Doklad o zaplacení je požadován pouze u papírově podané přihlášky.
Zpět nahoru

Kritérium pro přijetí

Uchazeči o studium jsou přijímáni podle pořadí nejlepších, tzn. pořadí v seznamu uchazečů seřazeném sestupně podle bodového hodnocení do vyhlášeného počtu podle vyhlášky děkana.

Pořadí uchazečů se určí na základě bodového hodnocení B vztahem:

B = 100 / VSP + Z

kde

 • VSP je vážený studijní průměr za předchozí absolvované vysokoškolské studium

a Z je součtem bonusových (zvláštních) bodů, které je možné získat za tyto aktivity:

 • 10 bodů – uchazeč se alespoň jednou v posledních třech letech účastnil celostátní soutěže v oboru elektrotechniky (např. SVOČ) a umístil se do třetího místa včetně,
 • 5 bodů – uchazeč se alespoň jednou v posledních třech letech účastnil soutěže v oboru elektrotechniky (např. SVOČ), vyhlašované VŠ, a umístil se do třetího místa včetně.

Zpět nahoru

Termíny přijímacího řízení

Aktuálně přijímací řízení neprobíhá. Nové termíny na příští akademický rok připravujeme.

Zpět nahoru

Jak podat přihlášku?

Kontaktní osoba

Anonymous

Soňa Königsmarková

studijní referentka pro navazující magisterské studium v prezenční formě, poradenství pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (EU203)

+420 377 634 012

Anonymous

Bc. Martina Nováková

studijní referentka pro kombinované studium (EU211)

+420 377 634 011

Přijímací řízení k NMgr. studiu - Normy fakulty

Zprávy o přijímacích řízeních