Přijímací řízení

Uchazeči o navazující magisterské (NMgr.) studium na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni jsou přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení výsledků jejich středoškolského studia a případných dalších aktivit až do naplnění předpokládaného počtu studentů.

Podmínky pro přijetí

Pro přijetí ke studiu jsou stanoveny tyto podmínky:

 • řádné ukončení vysokoškolského studia v kterémkoliv typu studijního programu,
 • podání řádně vyplněné přihlášky, včetně předepsaných příloh,
 • zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení,
 • splnění kritéria pro přijetí.
Zpět nahoru

Přihláška ke studiu

 • Elektronická forma přihlášky je preferovaná před papírovou verzí. Přihláška ke studiu v elektronické formě se podává na adrese zcu.cz. V papírové verzi je možné přihlášku ke studiu včetně požadovaných příloh zaslat poštou nebo podat osobně na studijní oddělení fakulty.
 • V elektronické formě přihlášky je nutno vyplnit všechny požadované údaje a doložit tyto přílohy ve formátu PDF:
  1. výpis známek ze střední školy (s uvedenými průměry za jednotlivé roky),
  2. maturitní vysvědčení; v případě maturitní zkoušky složené v zahraničí rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání,
  3. v případě cizinců, ucházejících se o studium v českém jazyce, potvrzení (certifikát) o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B1 dle SERR (Společný evropský referenční rámec) - CCE (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince) nebo zkouška Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni - netýká se občanů Slovenské republiky a absolventů středních škol se studijním programem v českém jazyce,
  4. v případě uchazečů o studium v anglickém jazyce potvrzení (certifikát) o vykonání zkoušky z anglického jazyka na úrovni B1 (TOEIC, IELTS, FCE, ECL, TOEFL, PTE) – netýká se uchazečů, jejichž rodným jazykem je angličtina a absolventů předchozího studia ve studijním programu v anglickém jazyce (nutné potvrzení z předchozího studia),
  5. doklady prokazující aktivity, za které je možno získat bonusové body.
Zpět nahoru

Zaplacení administrativního poplatku

 • Administrativní poplatek za přijímací řízení je stanoven ve výši 500 Kč.
 • Poplatek lze uhradit bezhotovostním převodem z účtu, hotově v bance či na pokladně ZČU, případně složenkou. Bankovní spojení - číslo účtu: 4811530257 / 0100 (Komerční banka), variabilní symbol: 2275000120, specifický symbol: vygenerované číslo přihlášky u elektronicky podané přihlášky nebo rodné číslo uchazeče bez lomítka u papírově podané přihlášky.
 • Doklad o zaplacení je požadován pouze u papírově podané přihlášky.
Zpět nahoru

Kritérium pro přijetí

Uchazeči o studium jsou přijímáni podle pořadí nejlepších, tzn. pořadí v seznamu uchazečů seřazeném sestupně podle bodového hodnocení do vyhlášeného počtu podle vyhlášky děkana.

Pořadí uchazečů se určí na základě bodového hodnocení B vztahem:

B = 100 / VSP + Z

kde

 • VSP je vážený studijní průměr za předchozí absolvované vysokoškolské studium

a Z je součtem bonusových (zvláštních) bodů, které je možné získat za tyto aktivity:

 • 10 bodů – uchazeč se alespoň jednou v posledních třech letech účastnil celostátní soutěže v oboru elektrotechniky (např. SVOČ) a umístil se do třetího místa včetně,
 • 5 bodů – uchazeč se alespoň jednou v posledních třech letech účastnil soutěže v oboru elektrotechniky (např. SVOČ), vyhlašované VŠ, a umístil se do třetího místa včetně.

Zpět nahoru

Termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky

do 15. 4. 2020

Termín pro doložení požadovaných příloh k přihlášce

do 15. 4. 2020

Termín pro uhrazení administrativního poplatku

do 15. 4. 2020

Termín pro doložení celkového VSP za VŠ studium

22. 6. 2020

Termín pro doložení VŠ vzdělání pro uchazeče, kteří ukončují studium
v akademickém roce 2019/20

do 3. 7. 2020

Termín pro ověření podmínek přijímacího řízení

7. 7. 2020

Zpět nahoru

Kontaktní osoba

Anonymous

Soňa Königsmarková

studijní referentka pro navazující magisterské studium v prezenční formě, poradenství pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (EU203)

+420 377 634 012

Přijímací řízení k NMgr. studiu - Normy fakulty

Zprávy o přijímacích řízeních