Přejít k obsahu

Katedra elektroenergetiky a ekologie (KEE)

Profil katedry

Katedra má dlouholetou tradici při přípravě oborníků v oblasti výroby elektrické a tepelné energie, přenosu, distribuci a užití elektrické energie, elektrických přístrojů, techniky vysokých napětí a EMC. V neposlední řadě se činnost katedry zaměřuje i na environmentální aspekty energetického průmyslu, zejména na využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich začleňování do energetických systémů. Katedra úzce spolupracuje s významnými společnostmi energetického průmyslu nejen při přípravě budoucích energetiků, ale i v rámci své vědecké a vývojové činnosti podniky (ČEPS, ČEZ, E.ON, Siemens, Nilan, Reheat, Peartec, Conti Therm, 2VV, EnergyCloud, eurotop in, Südluft Systemtechnik)

Katedra garantuje výuku v bakalářském oboru Technická ekologie a v magisterských oborech Elektroenergetika, Technická ekologie a Aplikovaná elektrotechnika. Nově pak specializaci Elektroenegetika ve magisterském studijním program Výkonové systémy a elektroenergetika. V doktorském studiu je možno pod garancí KEE pokračovat v oboru Elektroenergetika.

Výuka je doplňována přednáškami odborníků z praxe nejen v učebnách, ale i přímo v reálných energetických provozech. Pro studenty jsou organizovány jedno- i vícedenní výukové programy v různých eneregtických provozech (elektrárny, transformační stanice, dispečerská pracoviště), a to i v  zahraničních.

Katedra elektroenergetiky a ekologie je také vybavena laboratorním zařízením, na kterém je možné modelovat reálné provozní i poruchové situace či využívat pro projekční činnost SW produkty. Mimo jiné jde např. o laboratoře vysokého napětí a elektromagnetické kompatibility. V akreditované laboratoři elektromagnetické kompatibility mají studenti unikátní možnost seznámit se se souborem zařízení pro zkoušky odolnosti i měření rušení včetně, v rámci vysokoškolských pracovišť ojedinělé, bezodrazové komory. Katedra disponuje novou laboratoří elektrotepelné techniky se studeným kelímkem, který umožňuje tavbu oxidů kovů. Rovněž laboratoř elektrických ochran byla nově vybavena nejmodernější technikou. Unikátní je soubor alternativních zdrojů elektrické energie pro výuková i experimentální měření. Další laboratoře jsou zaměřeny na techniku elektrického světla, elektrických přístrojů, elektrických ochran a projektování elektrických rozvodů.

 • vítěz Energy Globe Award 2008 (tzv. Ekologický Oskar) v kategorii Mládež za projekt Minipark obnovitelných zdrojů energie, sloužící pro výzkumné i výukové účely
 • aktivní člen sdružení vzdělávacích institucí CENEN (Czech Nuclear Education Network)

Kontakty 

Telefon: 377 634 301
Mail: kee@kee.zcu.cz
Oddělení
OEE Oddělení elektroenergetiky
OTK Oddělení technické ekologie
OVN Oddělení elektrických přístrojů a techniky vysokých napětí

Oblasti pedagogické i výzkumné činnosti katedry

 • Projektování a provoz výroben elektrické a tepelné energie
 • Distribuované zdroje elektrické energie, energetické mikrosítě
 • Jaderná elektroenergetika
 • Řídící, regulační a zabezpečovací systémy v elektrizační soustavě a systémech energetického zásobování elektřinou a teplem
 • Provoz a řízení přenosových a distribučních sítí
 • Spolehlivost a kvalita dodávané elektrické energie
 • Technika vysokého napětí
 • Elektromagnetická kompatibilita elektrických zařízení a rozvodů
 • Diagnostika a měření na technologických celcích.Elektrické přístroje v elektrizačních soustavách a obvodech užití elektrické energie
 • Vliv energetického průmyslu na životní prostředí
 • Ekonomie volného trhu v elektroenergetice
 • Modelování a simulace ustálených a přechodných dějů v energetických zařízeních
 • Výpočty a modelování fyzikálních jevů elektrotepelných procesů zejména při indukčních ohřevech, např. u studeného kelímku
 • Přeměny elektrické energie v užitečné teplo pro účely technologické, vytápění, klimatizaci a ohřev užitkové vody
 • Zvyšování efektivnosti provozu elektrotepelných zařízení
 • Řízení a sběr dat při aplikacích elektrotepelných procesů
 • Elektrotepelné technologie v technice životního prostředí
 • Provoz osvětlovacích soustav

Patička