49_kee

Katedra elektroenergetiky (KEE)

Katedra má dlouholetou tradici při přípravě oborníků v oblasti výroby elektrické a tepelné energie, přenosu, distribuci a užití elektrické energie, elektrických přístrojů, techniky vysokých napětí a EMC. V neposlední řadě se činnost katedry zaměřuje i na environmentální aspekty energetického průmyslu, zejména na využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich začleňování do energetických systémů. Katedra úzce spolupracuje s významnými společnostmi energetického průmyslu nejen při přípravě budoucích energetiků, ale i v rámci své vědecké a vývojové činnosti podniky (ČEPS, ČEZ, E.ON, Siemens, Nilan, Reheat, Peartec, Conti Therm, 2VV, EnergyCloud, eurotop in, Südluft Systemtechnik)

Katedra se podílí na garantování výuky v bakalářském oboru a v magisterských oborech Elektroenergetika a Aplikovaná elektrotechnika. Nově pak specializaci Elektroenegetika v magisterském studijním programu Výkonové systémy a elektroenergetika. V doktorském studiu je možno pod garancí KEE pokračovat v oboru Elektroenergetika.

Výuka je doplňována přednáškami odborníků z praxe nejen v učebnách, ale i přímo v reálných energetických provozech. Pro studenty jsou organizovány jedno- i vícedenní výukové programy v různých provozech (elektrárny, transformační stanice, dispečerská pracoviště), a to i v  zahraničních.

Katedra elektroenergetiky je také vybavena laboratorním zařízením, na kterém je možné modelovat reálné provozní i poruchové situace či využívat pro projekční činnost SW produkty. Mimo jiné jde např. o laboratoře vysokého napětí a elektromagnetické kompatibility. V akreditované laboratoři elektromagnetické kompatibility mají studenti unikátní možnost seznámit se se souborem zařízení pro zkoušky odolnosti i měření rušení. Katedra disponuje, v rámci vysokoškolských pracovišť ojedinělou, novou laboratoří elektrotepelné techniky se studeným kelímkem, který umožňuje tavbu oxidů kovů. Rovněž laboratoř elektrických ochran byla nově vybavena nejmodernější technikou. Unikátní je soubor alternativních zdrojů elektrické energie pro výuková i experimentální měření. Další laboratoře jsou zaměřeny na techniku elektrického světla, elektrických přístrojů a projektování elektrických rozvodů.

  • vítěz Energy Globe Award 2008 (tzv. Ekologický Oskar) v kategorii Mládež za projekt Minipark obnovitelných zdrojů energie, sloužící pro výzkumné i výukové účely
  • aktivní člen sdružení vzdělávacích institucí CENEN (Czech Nuclear Education Network)

  • Ekonomie volného trhu v elektroenergetice
  • Modelování a simulace ustálených a přechodných dějů v energetických zařízeních
  • Výpočty a modelování fyzikálních jevů elektrotepelných procesů zejména při indukčních ohřevech, např. u studeného kelímku
  • Přeměny elektrické energie v užitečné teplo pro účely technologické, vytápění, klimatizaci a ohřev užitkové vody
  • Zvyšování efektivnosti provozu elektrotepelných zařízení
  • Řízení a sběr dat při aplikacích elektrotepelných procesů
  • Elektrotepelné technologie v technice životního prostředí
  • Provoz osvětlovacích soustav

Lidé na katedře