32

Pro partnery

Získejte v naší fakultě zajímavého partnera pro svoje aktivity.

Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni nabízí partnerům následující formy spolupráce:

1) přímá účast na řešení projektů

  • v rámci různých typů projektů na národní a mezinárodní úrovni
  • jako řešitel, spoluřešitel, uživatel výsledků

Více o možnostech a aktuálně řešených projektech naleznete na stránkách RICE.

2) smluvní výzkum

  • zakazková činnost rozsahu, která se svými parametry není vhodná jako projekt (např. dobou trvání, velikostí řešeného problému)

Kontaktní osoba

Anonymous

prof. Ing.
Zdeněk Peroutka, Ph.D.

děkan, ředitel RICE

+420 377 634 001

Zadávání témat závěrečných prací

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni nabízí spolupráci na řešení vědecko-výzkumných úkolů formou zadání bakalářských / diplomových / doktorských prací:

- vzájemná spolupráce studenta s organizací při formulování a řešení problému

- pro studenta výstup ve formě bakalářské, diplomové nebo doktorské práce

- předpokládáná doba zpracování - cca 1 rok (neplatí u doktorských prací): březen - sběr a kompletace témat, květen - vypsání témat a přihlášení studentů, září - duben - zpracování tématu a odevzdání práce

Kontaktní osoba

Anonymous

doc. Ing.
Roman Pechánek, Ph.D.

proděkan pro vzdělávací činnost FEL

+420 377 634 465

Sponzoring

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni nabízí partnerům zapojit se formou sponzoringu.

Sponzoring je formou adresné podpory studentů s vynikajícími výsledky (v oblasti vzdělávací nebo vědecko-výzkumné) formou finančního nebo věcného daru.

Kontaktní osoba

Anonymous

doc. Ing.
Jiří Tupa, Ph.D.

proděkan pro strategii a rozvoj

+420 377 634 008