120_strategie

Strategický záměr 2021 - 2025

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni se hlásí k otevřenému a rovnému přístupu ke vzdělávání a tvůrčí činnosti s cílem eliminovat kulturní, sociální a jiné bariéry, které znemožňují určitým skupinám zvýšit svoji vzdělanost, přestože disponují kvalitními studijními předpoklady, nebo se zapojit do výzkumných týmů fakulty, přestože disponují potřebnými předpoklady pro realizaci tvůrčí činnosti.

IDENTITA, POSLÁNÍ A KLÍČOVÉ HODNOTY

IDENTITA FAKULTY

Fakulta elektrotechnická (FEL) ZČU je otevřenou renomovanou výzkumnou fakultou poskytující komplexní vzdělávání v doktorských, navazujících magisterských a bakalářských studijních programech. Její absolventi a absolventky mají výbornou výchozí pozici na trhu práce a jsou dlouhodobě vyhledáváni zaměstnavateli nebo úspěšně podnikají. FEL ZČU realizuje základní i rozsáhlý aplikovaný výzkum, který má významné a prokazatelné dopady do praxe a přispívá k rozvoji naší společnosti v národním a mezinárodním kontextu.

145_st_plan

POSLÁNÍ FAKULTY

 • Podporovat otevřený a rovný přístup ke vzdělání a svobodnému bádání.
 • Realizovat studijní programy včetně celoživotního vzdělávání tak, aby reagovaly na měnící se požadavky společnosti a aby obsahovaly i nejnovější celosvětové poznatky s použitím inovativních výukových metod.
 • Připravovat absolventy a absolventky tak, aby úspěšně podnikali či nalezli úspěšné uplatnění na trhu práce a ve společnosti.
 • Přispívat ke vzniku, šíření i osvojení nových poznatků, v nichž má fakulta klíčové kompetence, podporovat vědeckou a technickou inovaci ústící do aplikací v každodenním životě.
 • Přispívat k užší integraci FEL ZČU a celé ZČU s regionálním, národním, evropským a světovým společenstvím.

144_st_plan

KLÍČOVÉ HODNOTY

Fakulta vyznává následující klíčové hodnoty:

 • Svoboda, demokracie a etika.
 • Odvaha a odpovědnost.
 • Otevřenost.
 • Individuální a rovný přístup, spravedlnost.
 • Profesionalita a odbornost.

ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU

Fakulta elektrotechnická (FEL) Západočeské univerzity v Plzni je jedna z nejstarších elektrotechnických fakult v České republice. Její zaměření zahrnuje nejen oblast elektrotechniky, ale má významné mezioborové přesahy, zejména do oblasti dopravy, energetiky, informačních a komunikačních technologií, materiálového inženýrství, robotiky, výrobních a průmyslových technologií, fyziky a kosmických technologií. Historické úspěchy a rozsáhlá spolupráce fakulty s průmyslem i veřejným sektorem dokládají, proč je FEL ZČU označována jako fakulta výzkumná.

Kvalitní, mezinárodně respektovaný výzkum chápeme jako podmínku nutnou pro zajištění vysoké úrovně vzdělávací činnosti fakulty. Pro FEL ZČU je důležité nejen zajišťovat kvalitní vzdělávání v bakalářském a magisterském studiu, ale nabízet i prestižní studium doktorské, které má úzkou provázanost na klíčové výzkumné programy fakulty. Fakulta nabízí svým studentům a studentkám možnost získat komplexní vzdělání, tj. být odborníkem či odbornicí nejen ve výše uvedených hlavních oblastech činnosti fakulty, ale získat i nezbytné znalosti právní, ekonomické, manažerské, potřebné pro podnikání, případně rozvíjet své zájmy sportovní, umělecké či společensko-vědní. Z významných úspěchů FEL ZČU v uplynulém období 2016–2020 lze zdůraznit zejména:

 • Excelentní hodnocení výzkumu Mezinárodním evaluačním panelem dle metodiky hodnocení výzkumných organizací 2017+. V modulu 3 byla FEL ZČU hodnocena nejvyšším počtem bodů v rámci všech fakult ZČU a získala nejvyšší hodnocení 5 – excelentní.
 • Získání institucionální akreditace pro oblast vzdělávání Elektrotechnika pro všechny tři stupně studia (Bc., NMgr., DSP). Společně s FAV se podílela také na získání institucionální akreditace v oblasti vzdělávání Informatika.
 • FEL ZČU získala akreditaci všech svých bakalářských a magisterských programů na 10 let bez omezení. Na fakultě je možné studovat ve všech stupních studia (Bc., NMgr., DSP) v prezenční i kombinované formě, v českém i anglickém jazyce.
 • Stabilizace zájmu o studium – v uplynulých 5ti letech se ke studiu na FEL ZČU zapsalo průměrně 442 studentů (z toho: 297 do Bc. studia, 121 do NMgr. studia, 24 do DSP).

140_st_plan

 • Obrat FEL ZČU vzrostl za posledních 5 let (oproti roku 2015 z částky 285 mil. Kč) na současných 300 mil. Kč (v roce 2020).
 • FEL ZČU se daří získávat významné dlouhodobé neveřejné zdroje nejen na výzkum, ale i na vzdělávání. V této souvislosti lze zmínit například dohodnutou smlouvu s globálními průmyslovými partnery společnostmi Eaton, ZF, či národními partnery ČEZ, ČEPS. Výše získaných neveřejných prostředků dokládá dlouhodobou důvěru partnerů z aplikačního sektoru a úzké sepjetí FEL ZČU s těmito partnery. S průmyslem a se svými významnými průmyslovými partnery je FEL ZČU úzce spjata po celou dobu své existence.
 • V letech 2016-2020 FEL ZČU získala 59 nových grantových projektů a celkem řešila 219 projektů účelové podpory v celkové výši finančních prostředků přes 721 mil. Kč.
 • Týmu FEL ZČU se daří pravidelně publikovat v prestižních časopisech TOP10 v našich oborech a získávat nové patenty. Fakulta v posledních letech vytváří stabilně kolem 25 % publikačního výkonu ZČU.
 • FEL ZČU posílila v oblasti mezinárodní spolupráce ve výzkumu i ve vzdělávání. Rozvoj spolupráce se zahraničními institucemi přinesl uzavření nových smluv a memorand o spolupráci s partnery na všech kontinentech.
 • Splnění podmínek a indikátorů udržitelnosti projektu OP VaVpI a splnění indikátorů navazujícího projektu podporujícího udržitelnost RICE financovaného MŠMT z programu Národního programu udržitelnosti.
 • Získání mezinárodního ocenění HR Excellence in Research Award.
 • Uzavření partnerských smluv se středními školami a spolupráce s Odborem školství a mládeže Plzeňského kraje.
 • Zvýšení aktivit v rámci spolupráce s gymnázii Plzeňského kraje, a to realizací projektů – FELScience Academy, semináře pro učitele fyziky a elektrotechniky a dále rozšířením dětské letní univerzity formou dětské letní školy JuniorFEL ZČU do dalších měst.

PRIORITNÍ STRATEGICKÉ CÍLE

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁNÍ S VYSOKOU MÍROU INDIVIDUALIZACE

Hlavním strategickým cílem v oblasti vzdělávání je poskytovat komplexní vzdělání s vysokou mírou individualizace, což pro nás znamená:

 • Zajistit hluboké technické znalosti a dovednosti našich absolventů a absolventek a zároveň je vybavit potřebnými kompetencemi pro podnikání, výkon zaměstnání, včetně vrcholových manažerských pozic, či akademickou nebo vědeckou kariéru.
 • Nabídnout vysokou míru individualizace dosaženého vzdělání – umožnit studujícím flexibilně profilovat svoji odbornost a zaměření studia.
 • Umožnit studujícím během studia rozvoj jejich zájmů (technických i netechnických).

143_st_plan

Další naší prioritou je zvyšování odborného vzdělání zájemců ve všech etapách jejich kariéry a poskytování znalostí a informací veřejnosti v rámci aktivit celoživotního vzdělávání.
Realizace těchto cílů pak předpokládá uskutečňování následujících klíčových aktivit:

 • Plně zavést nové studijní programy v pregraduálním studiu (Bc., NMgr.), které byly v předchozím období úspěšně akreditovány.
 • Reakreditovat doktorský studijní program Elektrotechnika a informační technologie.
 • Udržet institucionální akreditaci oblastí vzdělávání Elektrotechnika a Informatika, případně její rozšíření o další oblasti vzdělávání.
 • Změnit způsob a efektivní využívání flexibilních forem vzdělávání s rozsáhlou aplikací digitálních a virtuálních technologií.
 • Úzce provázat tvůrčí a vzdělávací činnost. Vzdělávání propojené s výzkumnými projekty a praxí, zejména v navazujícím magisterském a doktorském studiu.
 • Připravit vzdělávací kurzy a aktivity pro veřejnost.
 • Rozvíjet spolupráci se středními školami a podporovat nadané uchazeče během SŠ studia.

EXCELENCE A NOVÁ TÉMATA V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

Naším strategickým cílem je rozvíjet excelenci tvůrčí činnosti a podporovat nová témata pro výzkum, vývoj a inovace, což pro nás znamená:

 • Posílit pozici přední výzkumné fakulty, která dosahuje excelentní a mezinárodně konkurenceschopné výsledky, zejména v oborech výkonová elektronika, elektrické pohony a stroje, silnoproudá elektrotechnika, materiály a technologie pro elektrotechniku.
 • Rozvíjet naše kompetence a nová mezioborová témata v oblasti dopravy, energetiky, výrobních a průmyslových technologií, smart textilií, nanotechnologií, senzoriky, elektroniky, informačních, komunikačních a bezpečnostních technologiích, počítačového modelování, robotiky, umělé inteligence, chemie, fyziky, kosmických technologiích a precizního zemědělství.

142_st_plan

Realizace tohoto cíle pak předpokládá uskutečňování těchto klíčových aktivit:

 • Strategicky a systematicky podporovat klíčové týmy (finanční a infrastrukturní zajištění).
 • Vybudovat systém pro podporu a rozvoj nových výzkumných témat.
 • Reakreditovat obory habilitačního a jmenovacího řízení.
 • Usilovat o získání dlouhodobých a střednědobých projektů velkého rozsahu z finančních zdrojů zahraničních, operačních programů nebo národních strategických projektů.
 • Publikovat výsledky tvůrčí činnosti v prestižních monografiích a časopisech a důsledně zajišťovat ochranu duševního vlastnictví.
 • Zvyšovat obrat z transferu a komercializace výsledků tvůrčí činnosti. Vybudovat systém a procesy pro vznik a podporu start-upů a spin-off společností.
 • Aplikovat výsledky tvůrčí činnosti především ve spolupráci se strategickými aplikačními partnery včetně veřejného sektoru a podporovat rozsáhlý obousměrný transfer znalostí a celých technologií.
 • Rozvíjet a prohlubovat mezioborovou spolupráci se subjekty z výzkumné a aplikační sféry i veřejného sektoru.
 • Podporovat tvůrčí a inovační potenciál malých a středních podniků.
 • Vybudovat systém účinné propagace a popularizace výsledků tvůrčí činnosti směrem k veřejnosti.

OTEVŘENOST A POSÍLENÍ MEZINÁRODNÍHO POSTAVENÍ FAKULTY

Prioritním strategickým cílem je podporovat otevřenost a posilovat mezinárodní postavení fakulty, což pro nás znamená:

 • Podporovat svobodu bádání a podporovat nové myšlenky a směry výzkumu.
 • Posilovat naše výzkumné týmy zahraničními odborníky a odbornicemi.
 • Sdílet naši vzdělávací a výzkumnou infrastrukturu.
 • Posílit naše kompetence ve studijních programech v angličtině a vstup na nové zahraniční trhy.

141_st_plan

Naplňování tohoto cíle pak předpokládá realizaci těchto klíčových aktivit:

 • Vybudovat systém pro podporu a rozvoj nových výzkumných témat.
 • Aktivně navazovat a rozvíjet kontakty v rámci odborné komunity – společné výzkumné projekty, publikace, společné studijní programy, sdílení naší infrastruktury.
 • Navýšit počet Double – degree studijních programů, zejména pro navazující magisterské a doktorské studium.
 • Soustavně zvyšovat jazykové kompetence týmu.
 • Připravit distanční studijní program pro studenty v Bc. i NMgr. stupni, který umožní uchazečům a uchazečkám o studium nastoupit ke studiu bez ohledu na epidemickou situaci nebo vízové komplikace.
 • Zajistit propagaci fakulty, sdílení našich myšlenek a znalostí ve společnosti.
 • Získávat zpětnou vazbu od průmyslových partnerů, vědeckovýzkumné komunity i veřejnosti.

PÉČE O LIDSKÉ ZDROJE A SOUSTAVNÁ MODERNIZACE INFRASTRUKTURY

Naším dlouhodobým cílem je pečovat o lidské zdroje fakulty a soustavná modernizace infrastruktury, aby byla atraktivní pro naše zaměstnance, studenty a partnery. To znamená:

 • Udržet prestižní značku HR Excellence in Research Award.
 • Implementovat přijatou politiku rozvoje lidských zdrojů.
 • Efektivně komunikovat v rámci fakulty, s partnery i s veřejností.
 • Zefektivnit procesy za účelem snížení administrativní zátěže.
 • Modernizovat a rozvíjet laboratorní a přístrojové vybavení pro vzdělávání a tvůrčí činnost, včetně prostorového zajištění.
 • Podporovat aktivity zaměstnanců a studujících.
 • Zajistit finanční zdroje na základě uzavřených dlouhodobých smluv s veřejnými i neveřejnými organizacemi.

146_st_plan

Konkrétně pak předpokládáme realizaci těchto klíčových aktivit:

 • Systematicky plánovat a podporovat kariérní růst zaměstnanců, který je propojen na výkonnostní odměňování.
 • Vytvořit motivační systém pro podporu tvůrčí a vzdělávací činnosti.
 • V maximální možné míře digitalizovat procesy s cílem snížit administrativní zátěž zaměstnanců i studujících fakulty.
 • Vytvořit studie úpravy infrastruktury FEL ZČU s cílem systematického zvyšování kvality studijního a pracovního prostředí.
 • Vytvořit systém komunikace se zaměstnanci a studujícími za účelem získání efektivní zpětné vazby pro vedení fakulty a zapojení celé akademické obce do aktivit podporujících rozvoj fakulty.

HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Horizontální témata představují aktivity a opatření, které budou realizovány napříč všemi uvedený prioritními cíli. V rámci těchto témat chceme prosazovat následující:

• Podporu trvale udržitelného rozvoje společnosti.
• Otevřenost, spravedlnost a rovný přístup.
• Zajištění kvality.

PODPORA TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPOLEČNOSTI

V rámci všech našich činností usilujeme o zohlednění sociálně-ekonomických a environmentálních dopadů na společnost a region. Intenzivně pomáháme regionu a společnosti při řešení problémů a krizových událostí.

OTEVŘENOST, SPRAVEDLNOST A ROVNÝ PŘÍSTUP

Tyto aktivity budou zaměřené na praktickou implementaci politik EDI (Equity, Diversity and Inclusion) v našich podmínkách. Dále jsou to aktivity, které podporují otevřený a rovný přístup ke vzdělávání, tvůrčím aktivitám, výsledkům a infrastruktuře za předem známých podmínek.

138_st_plan

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Aktivity v rámci tohoto tématu se budou zaměřovat zejména na systémové zajištění kvality všech činností fakulty a možnosti jejího nezávislého posuzování se zohledněním procesního přístupu a rizik. Naším cílem je trvalé zlepšování systému řízení kvality na základě zpětné vazby od zainteresovaných skupin a implementace
vhodných opatření.

Klíčové kompetence a hlavní cílové aplikace výzkumu

Fakulta elektrotechnická vykonává své strategické výzkumné a vývojové aktivity prostřednictvím výzkumného centra RICE (Research and Innovation Centre for Electrical Engineering), kde koncentruje své kapacity pro výzkum a vývoj. Hlavní klíčové kompetence výzkumu a vývoje a hlavní cílové aplikace výsledků jsou znázorněny na následujícím obrázku:

4_strategicky_plan_tab

Vazba na další dokumenty

VAZBA NA STRATEGICKÝ ZÁMĚR ZČU 2021–2025

Jednotlivé strategické cíle a jejich indikátory jsou v souladu se Strategickým záměrem Západočeské univerzity v Plzni pro roky 2021–2025. Soulad cílů je uveden níže:

POSKYTOVÁNÍ KOMPLEXNÍHO VZDĚLÁNÍ S VYSOKOU MÍROU INDIVIDUALIZACE

[EDU-1] Jsme univerzitou, která podporuje a rozvíjí podmínky pro realizaci studijních programů s důrazem na posílení interdisciplinarity a rozvoj kompetencí relevantních pro 21. století.

[EDU-2] Jsme univerzitou, která rozvíjí moderní výukové metody, metody flexibilních forem vzdělávání a rozvíjí možnosti celoživotního učení.

[EDU-3] Jsme univerzitou, která v rámci vzdělávacích aktivit aktivně využívá synergii mezi studijními programy, výzkumem a tvůrčí činností s ohledem na potřeby společnosti.

[EDU-5] Jsme univerzitou, která posiluje sounáležitost studentů s životem školy a podporuje aktivity umožňující studentům přispět ke kvalitě výuky.

[EDU-6] Jsme univerzitou, která dbá na soulad studijních programů s požadavky praxe a vývojovými trendy společnosti.

ROZVOJ EXCELENCE A NOVÝCH TÉMAT V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

[TC-1] Jsme univerzitou, jejíž významná část tvůrčí činnosti se opírá o vysokou úroveň zaměstnanců a infrastruktury. Tvůrčí činnost je realizována ve spolupráci s tuzemskými a zahraničními partnery. Při řešení úkolů výzkumu a vývoje spolupracují tuzemští i zahraniční studenti doktorských studijních programů, kteří jsou motivováni k zapojení se do výzkumných týmů.

[TC-2] Jsme univerzitou s excelentními výsledky výzkumných center, které jsou podkladem pro podporu jejich udržitelnosti. Excelence ve strategických výzkumných oblastech ZČU je garantována (mezi) oborovými výzkumnými týmy vedenými uznávanými vědeckými osobnostmi.

[TC-3] Jsme univerzitou, jejíž výsledky tvůrčí činnosti patří v řadě případů k vynikajícím v mezinárodním měřítku a nacházejí široké uplatnění v aplikační sféře a veřejném sektoru.

[TC-4] Jsme univerzitou s tvůrčí činností, která podporuje vytváření inovačního start-upového potenciálu jako základu rozvoje podnikání a konkurenceschopnosti celého regionu.

147_st_plan

PODPORA OTEVŘENOSTI A POSÍLENÍ MEZINÁRODNÍHO POSTAVENÍ FAKULTY

[EDU-4] Jsme univerzitou, která usiluje o zvyšování atraktivity a otevřenosti univerzity a posílení mezinárodního rozměru vzdělávání.

[3R-1] Jsme univerzitou, která významně přispívá ke společenskému rozvoji a orientuje se na různé formy inovací s ohledem na palčivé otázky zejména budoucího světa.

[3R-2] Jsme univerzitou, která rozvíjí a zkvalitňuje vzájemné vztahy, dialog, spolupráci a propojení s partnery na národní a mezinárodní úrovni.

[3R-3] Jsme univerzitou, která ve svém působišti představuje jedinečný prostředek akcelerace hospodářského růstu, významně ovlivňuje umělecký, kulturní i společenský život a představuje garanta otevřené diskuse o významných společenských tématech.

PÉČE O LIDSKÉ ZDROJE FAKULTY A SOUSTAVNÁ MODERNIZACE INFRASTRUKTURY

[INF-1] Jsme univerzitou s kvalitní infrastrukturou a podpůrnými procesy, které vytváří vhodné prostředí pro rozvoj vzdělávání a tvůrčí činnosti.

[INF-2] Jsme univerzitou, která má bezpečnou a dostupnou ICT infrastrukturu s dostatečnou kapacitou v souladu s potřebami všech součástí.

[INF-3] Jsme univerzitou s finanční stabilitou založenou na vícezdrojovém financování, optimalizaci procesů a efektivním řízení.

VAZBA NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY ČR

Strategický záměr Fakulty elektrotechnické je zcela v souladu se schválenými strategiemi ČR a Plzeňského kraje. Následující dokumenty jsou klíčové pro další rozvoj fakulty:

 • Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 2021+.
 • Inovační strategie ČR 2019–2030.
 • Národní RIS3 strategie.
 • Národní program orientovaného výzkumu 2021+.
 • Hospodářská strategie 2020–2030.
 • Strategie vzdělávací politiky do rok 2030.
 • Strategický záměr MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021.
 • Regionální inovační strategie Plzeňského kraje.
 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2020–2024.

Za důležité považujeme provázanost všech aktivit FEL ZČU s Národní inovační strategií RIS3. V následující tabulce jsou uvedena relevantní aplikační odvětví pro vzdělávací a tvůrčí činnost fakulty v návaznosti na zmíněný dokument.

5_2_strategicky_plan_tab

V návaznosti na Regionální inovační strategii Plzeňského kraje je vzdělávací a tvůrčí činnost v souladu s těmito oborovými prioritami (doménami) Plzeňského kraje:

 • Nové materiály.
 • Inteligentní výrobní systémy.
 • Chytrá mobilita.
 • Biomedicína a technika ve zdravotnictví.

Strategické indikátory

Pro vyhodnocení naplňování strategických cílů jsou navrženy indikátory, které jsou rozděleny na klíčové, indikátory mající vazbu na Strategický záměr ZČU a interní indikátory.

KLÍČOVÉ INDIKÁTORY FEL ZČU

6_1_strategicky_plan_tab

137_st_plan

VAZBA NA KLÍČOVÉ INDIKÁTORY SZ ZČU

FEL ZČU bude dále sledovat a hodnotit následující klíčové indikátory SZ ZČU:

6_2_strategicky_plan_tab

INTERNÍ INDIKÁTORY FEL ZČU

Pro měření a vyhodnocování navržených opatření SZ FEL ZČU budou dále využívány tyto pomocné interní indikátory:

 • Počet absolventů a absolventek.
 • Počet studujících samoplátců ve všech stupních studia.
 • Počet studentů a studentek v mezinárodních SP (Double-Degree).
 • Počet kurzů a aktivit pro veřejnost.
 • Objem prostředků v tis. Kč z transferu licencí nebo technologií.
 • Objem prostředků v mil. Kč ze strateg. dlouhodobých projektů (projekty delší než 3 roky).
 • Objem prostředků v mil. Kč z projektů mezinárodních projektů.
 • Výnosy ze smluvního výzkumu a výnosy z doplňkové činnosti v mil. Kč.
 • Objem prostředků v mil. Kč z neveřejných zdrojů získaných pro podporu vzdělávací činnosti.
 • Objem získaných prostředků v tis. Kč získaných ze start-upů a spin-off společností.
 • Počet výstupů vzniklých v rámci mezinárodní spolupráce a mezinárodních týmů.

Strategické dokumenty fakulty