38

Studentem na eLEKTRO znamená mít možnosti

Být studentem na elektrofakultě v Plzni znamená mít možnosti - něčemu novému se naučit, poznat přátele, zažít Plzeň a hlavně vědět, že dělám něco pro sebe, co se mi v budoucnu mnohonásobně vrátí.
Aktuality

Aktuální informace studijního oddělení pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

1. 6. 2021 | Studijní oddělení opět otevřeno

Studijní oddělení FEL je opět otevřeno ve standardních časech za dodržení všech platných nařízení, především používání ochranných prostředků pro zakrytí dýchacích cest, podstoupení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a vyplnění příslušného čestného prohlášení před vstupem do budovy FEL.

Zpět nahoru

27. 5. 2021 | Předzápis

Předzápis na akademický rok 2021/22 začíná v Po 7. 6. 2020 od 9:00.
Podívejte se na pokyny k organizaci, návod, seznam www a další informace na adrese http://www.fel.zcu.cz/predzapis.

Zpět nahoru

29. 4. 2021 | Aktuální opatření

Vážené studentky, Vážení studenti,

od pondělí 3. 5. 2021 se naše fakulta v omezené míře opět otevírá pro studenty. Studenti získávají možnost absolvovat individuální konzultace, zkoušky, laboratorní a experimentální práce nezbytné zejména pro realizaci závěrečných bakalářských a diplomových prací.

Výuka do konce letního semestru i nadále zůstává v distanční formě. Konání konzultací či dalších forem výuky závisí výhradně na rozhodnutí každého pedagoga a budete o nich informováni.

Studijní oddělení FEL je možno navštívit pouze po předem dohodnutém konkrétním termínu s příslušnou studijní referentkou.

Při vstupu do budovy FEL je třeba se řídit pravidly Pokynu děkana č. 21D/2020:

Testování studentů

  1. Osobní přítomnost je možná pouze za předpokladu, že student podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivní test na stanovení viru antigenu SARS-CoV-2 a výsledek testu musí být negativní. Toto neplatí pro osoby uvedené v čl. 2 Mimořádného opatření MZČR ze dne 6. 4. 2021, č.j. MZDR14592/2021-3/MIN/KAN v platném znění.
  2. Pro provedení testů studenti využijí testovací místa zřízená ZČU, případně veřejná testovací místa.
  3. Pro vstup do FEL je nutné vyplnit čestné prohlášení (viz příloha č. 1) a odevzdat jej při každém vstupu do budovy.
  4. Vyučující jsou oprávněni provádět namátkové kontroly splnění podmínek pro vstup. Zaměstnanci FEL jsou oprávněni vykázat studenta z objektů FEL v případě, že neplní podmínky podle odstavců (1) a (3).

Samotestování studentů

  1. V případech, kdy nebude možné využít volných kapacit testovacího centra ZČU nebo jiného veřejného testovacího centra, je student povinen provést samotestování.
  2. Testovací sadu pro samotestování si student vyzvedne v recepci FEL, pro provádění samotestu je vymezen prostor u recepce FEL.
  3. V případě použití samotestů je pak nutné neprodleně zaevidovat výsledek testu do databáze ZČU a dále se prokazovat vytištěným čestným prohlášením o negativním výsledku testu. Další postup je stejný jako v předchozí častí (čestné prohlášení v příloze č. 1 pro každý vstup, možná kontrola zaměstnanci).

Zkoušení a zápočty

Pro zápočty a zkoušky (tj. kontrolu splnění studijních povinností) mohou garanti předmětů, v souladu se studijním a zkušebním řádem ZČU, povolit využití distanční formy nebo určit náhradní způsob splnění studijních povinností, vedoucích k získání zápočtu případně splnění zkoušky. O této možnosti budete informováni vždy příslušným garantem předmětu a v souvislosti s konkrétním předmětem.

Prezenční zkoušení může probíhat pouze za přítomnosti maximálně 10 osob v místnosti.

Odevzdávání závěrečných prací

Odevzdávat kvalifikační práce je možné pouze v elektronické podobě přes Portál ZČU v souladu s vyhláškou děkana 3D/2021, Článek 3.

Termín odevzdání kvalifikačních prací je u Bc. studia a NMgr. studia shodný a to 27. 5. 2021

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky, včetně obhajob závěrečných prací se budou konat v souladu s harmonogramem akademického roku. Zkušební komise v Bc. programech budou zasedat v termínech 22. 6. - 30. 6. 2021 a zkušební komise v NMgr. programech budou zasedat v termínech 14. 6. - 18. 6. 2021.

Studenti posledních ročníků provedou v databázi portal.zcu.cz kontrolu splnění studijních povinností (uzavření indexu) v Bc. studiu do 17. 6. 2021 a v NMgr. studiu do 10. 6. 2021.

Výběr tématu kvalifikační práce na pro rok 2021/22

Studenti, kteří plánují v příštím akademickém roce obhajovat kvalifikační práce a konat SZZ, provedou výběr tématu a registraci na téma bakalářské či diplomové práce. Zveřejnění témat pro prohlížení studenty od 11. 5. 2021, začátek 1. kola přihlašování studentů 17. 5. 2021.

Předzápis

Pro úspěšné pokračování studia v příštím roce je nutno absolvovat předzápis, který bude spuštěn 7. 6. 2021. V nejbližších dnech bude vydán příslušný pokyn prorektora a vyhláška proděkana. Sledujte adresy http://www.fel.zcu.cz/predzapis a http://predzapis.zcu.cz.

Na závěr mi dovolte Vám popřát úspěšné zvládnutí nadcházejícího zkouškového období, těm z Vás kteří letos konají SZZ, přeji úspěšné zakončení jejich studiu.

S pozdravem
Roman Pechánek
proděkan pro vzdělávací činnost FEL

Zpět nahoru

26. 4. 2021 | Nové předpisy

Přečtěte si novou Vyhlášku děkana č. 4D/2021 - o organizaci akademického roku 2021/22 na FEL ZČU a Vyhlášku děkana č. 3D/2021 - O kvalifikačních pracích a státních závěrečných zkouškách.

Zpět nahoru

Co Vás zajímá?

Výhody pro naše studenty

Stipendia

 • prospěchové - studentům Bc. a NMgr. oborů za vážený studijní průměr až 5 000 Kč / měsíčně
 • mimořádné udělené děkanem / rektorem - z důvodů sociálních, zdravotních, reprezentace FEL / ZČU v umělecké, vědecké, sportovní nebo jiné celospolečenské činnosti a za práce konané studenty na katedrách
 • studentům doktorských studijních programů v českém jazyce - od 7 500 do 15 000 Kč / měsíčně
 • ubytovací - na podporu ubytování studenta na základě žádosti studenta podané přes portál, detaily: https://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/ubytovaci-stipendium/
 • sociální - na podporu studentů z rodin s příjmy nižšími než 1,5násobek životního minima, detaily: https://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/socialni-stipendium/

Další podrobnosti naleznete v dokumentech: Stipendijní řád Západočeské univerzity v Plzni, Vyhláška děkana FEL o stipendiích studentů.

PŘÍSPĚVEK NA MHD V PLZNI*

Fakulta elektrotechnická ZČU podporuje ekologickou dopravu, proto studenti, kteří se v akademickém roce 2021/2022 přihlásí a zapíší k řádnému prezenčnímu studiu na FEL ZČU v bakalářském, navazujícím magisterském nebo doktorském studijním programu FEL, získají pololetní příspěvek na MHD v Plzni. Nejen, že se tak vyhnou dopravním zácpám a ušetří náklady na dopravu za studiem, ale také přispějí ke zlepšení ovzduší v Plzni ekologičtějším způsobem dopravy. V případě, že student splní podmínky prvního semestru studia a bude dále pokračovat ve studiu, bude mu přiznán příspěvek na letní semestr prvního ročníku.

*Nárok na příspěvek na MHD mají pouze studenti, kteří budou na FEL zapsáni poprvé do daného studijního programu (v případě bakalářského studia tedy studenti, kteří na FEL ZČU nestudovali dříve) a současně nestudují jinou fakultu ZČU, anebo jinou VŠ. Výjimku může individuálně posoudit děkan FEL.