38

Studentem na eLEKTRO znamená mít možnosti

Být studentem na elektrofakultě v Plzni znamená mít možnosti - něčemu novému se naučit, poznat přátele, zažít Plzeň a hlavně vědět, že dělám něco pro sebe, co se mi v budoucnu mnohonásobně vrátí.
Aktuality

Aktuální informace studijního oddělení pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

12. 2. 2021 | Školy zůstávají ve stejném režimu

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství ZDE. 

Zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.)

§ 69

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou

a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,

b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu,

Převzato z webu MŠMT - https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposud

Zpět nahoru

5. 2. 2021 | Aktuální opatření

Vážené studentky a studenti,

na základě usnesení vlády ČR z 20. listopadu 2020 je s účinností od 25. listopadu zakázána osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na individuální konzultace.

Individuální konzultace jsou umožněny při dodržení obecně platných pravidel. Vždy předem kontaktujte vyučujícího a dohodněte se na konkrétní datum a čas.

V letním semestru proběhne výuka distanční formou dle platného rozvrhu na letní semestr, možné je sloučení dvou paralelních rozvrhových akcí stejného předmětu. Případně více paralelních akcí za předpokladu, že studentům nevzniká kolize s jinými rozvrhovými akcemi.

Pokud potřebujete k vypracování Vaší BP/DP provést měření v laboratoři či konzultaci práce, kontaktujte svého vedoucího a dohodněte si podmínky konzultace, případně měření v laboratoři.

Studijní oddělení FEL ruší kontaktní úřední hodiny pro studenty. Pro vyřizování studijních záležitostí využijte elektronické komunikační kanály. Prostřednictvím těchto komunikačních kanálů bude také studijní oddělení FEL se studenty komunikovat, a to v době pondělí, středa a pátek 8:00 - 15:00.

doc. Ing. Roman Pechánek, Ph.D.
proděkan pro vzdělávací činnost FEL

Zpět nahoru

10. 12. 2020 | Rozsviť svou budoucnost!

Že si život bez všech vychytávek moderního světa nedokážeš představit? Hltáš každou technickou novinku? Pak si rozumíme!

Na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (FEL ZČU) jsme na tom stejně. Jsme renomovanou výzkumnou fakultou s vynikající pedagogickou činností. Jsme fakultou s významným podílem doktorského studia a kvalitní výchovou bakalářů a inženýrů, kteří mají výjimečné uplatnění na trhu a jsou vyhledáváni průmyslem.

Staň se jedním z nás!

Přijímací řízení pro studijní programy Bc. a NMgr. běží od 4. prosince 2020 a nejpozději můžeš svou přihlášku podat 15. dubna 2021. Nepromeškej to!

Chceš se dozvědět více informací o studiu, přijmi naše pozvání na webinář, který se bude konat 14. prosince 2020 od 16.00 hodin.

Dozvíš se kompletní informace o studium na FEL a účastnit se budou ti nejpovolanější – děkan fakulty prof. Zdeněk Peroutka a doc. Roman Pechánek, proděkan pro vzdělávací činnost.

Bližší informace o studijních programech, podmínkách přijetí, obsahu studia a možnostech uplatnění najdeš samozřejmě také na webových stránkách fakulty.

Přihlášku na bakalářský a navazující magisterský studijní program můžeš podat elektronickou formou nebo písemně na děkanát Fakulty elektrotechnické.

A přijímací zkoušky? Ty se nekonají. Studenty si vybíráme na základě středoškolských výsledků a dalších odborných aktivit. Pevně věříme, že se staneš v následujícím semestru naším kolegou.

Už se na Tebe na fakultě těšíme.

Zpět nahoru

Co Vás zajímá?

Výhody pro naše studenty

Stipendia

  • prospěchové - studentům Bc. a NMgr. oborů za vážený studijní průměr až 5 000 Kč / měsíčně
  • mimořádné udělené děkanem / rektorem - z důvodů sociálních, zdravotních, reprezentace FEL / ZČU v umělecké, vědecké, sportovní nebo jiné celospolečenské činnosti a za práce konané studenty na katedrách
  • studentům doktorských studijních programů v českém jazyce - od 7 500 do 15 000 Kč / měsíčně
  • ubytovací - na podporu ubytování studenta na základě žádosti studenta podané přes portál, detaily: https://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/ubytovaci-stipendium/
  • sociální - na podporu studentů z rodin s příjmy nižšími než 1,5násobek životního minima, detaily: https://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/socialni-stipendium/

Další podrobnosti naleznete v dokumentech: Stipendijní řád Západočeské univerzity v Plzni, Vyhláška děkana FEL o stipendiích studentů.

PŘÍSPĚVEK NA MHD V PLZNI*

Fakulta elektrotechnická ZČU podporuje ekologickou dopravu, proto studenti, kteří se v akademickém roce 2021/2022 přihlásí a zapíší k řádnému prezenčnímu studiu na FEL ZČU v bakalářském, navazujícím magisterském nebo doktorském studijním programu FEL, získají pololetní příspěvek na MHD v Plzni. Nejen, že se tak vyhnou dopravním zácpám a ušetří náklady na dopravu za studiem, ale také přispějí ke zlepšení ovzduší v Plzni ekologičtějším způsobem dopravy. V případě, že student splní podmínky prvního semestru studia a bude dále pokračovat ve studiu, bude mu přiznán příspěvek na letní semestr prvního ročníku.

*Nárok na příspěvek na MHD mají pouze studenti, kteří budou na FEL zapsáni poprvé do daného studijního programu (v případě bakalářského studia tedy studenti, kteří na FEL ZČU nestudovali dříve) a současně nestudují jinou fakultu ZČU, anebo jinou VŠ. Výjimku může individuálně posoudit děkan FEL.