38

Studentem na eLEKTRO znamená mít možnosti

Být studentem na elektrofakultě v Plzni znamená mít možnosti - něčemu novému se naučit, poznat přátele, zažít Plzeň a hlavně vědět, že dělám něco pro sebe, co se mi v budoucnu mnohonásobně vrátí.
Aktuality

Aktuální informace studijního oddělení pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

25. 11. 2020 | Aktuální opatření

Vážené studentky a studenti,

na základě usnesení vlády ČR z 20. listopadu 2020 je s účinností od 25. listopadu zakázána osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje:

  • na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  • na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,
  • na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
  • na studiu v doktorském studijním programu,
  • na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury,

I přes výše uvedené zůstává výuka na FEL v zimním semestru v distanční formě.

Individuální konzultace jsou umožněny při dodržení obecně platných pravidel. Vždy předem kontaktujte vyučujícího a dohodněte se na konkrétní datum a čas.

Pokud potřebujete k vypracování Vaší BP/DP provést měření v laboratoři či konzultaci práce, kontaktujte svého vedoucího a dohodněte si podmínky konzultace, případně měření v laboratoři.

Účast na prezenční výuce v laboratořích FEL pro poslední ročníky je ve výhradní gesci garanta předmětu. O přesných podmínkách průběhu laboratorních cvičení v rámci jednotlivých předmětů Vás budou informovat garanti resp. cvičící.

Studenti doktorských studijních programů budou informování o možnostech studia svými školiteli.

Na základě pravidla pro studium na Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2020 ze dne 5. srpna 2020 je možné kontroly studia studijního předmětu uskutečňovat distanční formou. Zápočet a zkoušku tedy lze získat jak distanční formou, tak prezenčně; o konkrétní podobě zkoušky Vás bude informovat příslušný garant či vyučující daného předmětu.

Zápis zápočtů/zkoušek předmětů garantovaných FEL a získaných distanční formou bude do indexu proveden na studijním oddělení. Pokud získáte zápočet/zkoušku distanční formou, zkontrolujte si jeho zapsání do IS STAG. V týdnu od 8. 2. 2021 do 12. 2. 2021 odevzdáte index na studijním oddělení FEL, kde dojde ke kontrole IS STAG a organizaci zapsání zápočtu/zkoušky do indexu. Konkrétní podoba odevzdání indexu závisí na vývoji epidemiologické situace a může se změnit.

Studijní oddělení FEL je možno navštívit, k vyřízení záležitostí souvisejících se studiem, při dodržení obecně platných pravidel. Vždy předem kontaktujte svoji studijní referentku a dohodněte se na konkrétní datum a čas.

doc. Ing. Roman Pechánek, Ph.D.
proděkan pro vzdělávací činnost FEL

 

Zpět nahoru

Co Vás zajímá?

Stipendia pro naše studenty

  • prospěchové - studentům Bc. a NMgr. oborů za vážený studijní průměr až 5 000 Kč / měsíčně
  • mimořádné udělené děkanem / rektorem - z důvodů sociálních, zdravotních, reprezentace FEL / ZČU v umělecké, vědecké, sportovní nebo jiné celospolečenské činnosti a za práce konané studenty na katedrách
  • studentům doktorských studijních programů - od 7 500 do 15 000 Kč / měsíčně
  • ubytovací - na podporu ubytování studenta na základě žádosti studenta podané přes portál, detaily: https://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/ubytovaci-stipendium/
  • sociální - na podporu studentů z rodin s příjmy nižšími než 1,5násobek životního minima, detaily: https://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/socialni-stipendium/

Další podrobnosti naleznete v dokumentech: Stipendijní řád Západočeské univerzity v Plzni, Vyhláška děkana FEL o stipendiích studentů.