Dopravní technika, elektromobilita a motorsport

Anotace projektu

V rámci této oblasti si můžete vybírat témata se zaměřením na elektrické dopravní prostředky od těch nejmenších, jako jsou například elektrické koloběžky a motorky, přes elektromobily a motokáry, až po velké dopravní prostředky, jako elektrické autobusy, trolejbusy, tramvaje a lokomotivy, lodě či letadla. Zabývat se můžete rovněž hlavními částmi pohonných jednotek pro motorsport (Formula Student, SuperKart, WRC) a řadou dalších souvisejících témat, vč. návrhu aku packu pro elektromobilitu.
Zaměřit se můžete také na dopravní simulátory, modelování, plánování a řízení dopravy.
Přijít můžete i s vlastním návrhem nebo nápadem.

Zpět nahoru

Mechatronika, robotika a průmyslové technologie/automatizace

Anotace projektu

V rámci této oblasti si můžete vybírat témata se zaměřením na mechatroniku, robotiku a průmyslovou automatizaci, kde se zaměřujeme na jednotlivé komponenty a řízení robotů, speciálních manipulátorů, obráběcích strojů, výrobních zařízení a linek.
Zabývat se můžete např. návrhem a řízením polovodičových měničů, speciálních typů pohonů vč. algoritmů řízení, využitím nejrůznějších typů senzorů pro průmyslové aplikace, návrhy a programováním robotických aplikací a sestav od digitálních dvojčat až po funkční modely vč. použití VR.

Zpět nahoru

Moderní energetika, přeměny energie

Anotace projektu

V této oblasti se můžete zaměřit na výkonové polovodičové technologie v přenosu a distribuci elektrické energie, smart grids a micro grids, systémy akumulace elektrické energie, nebo efektivní využití obnovitelných zdrojů energie.
V oblasti přeměn energie můžete navrhovat nové technologie pro výrobu elektrické energie a tepla, nebo se zaměřit na specializované technologie, např. bezdrátový přenos elektrické energie. 

Zpět nahoru

Projekce, konstrukce a zkoušení elektrických strojů a zařízení

Anotace projektu

Zajímáte se o pohonné systémy v průmyslu, automatizaci nebo dopravě? Nedílnou součástí téměř každého zařízení jsou elektrické stroje (točivé i netočivé). Zabývat se můžete jejich návrhem, modelováním, konstrukcí, zkoušením i testováním.

Zpět nahoru

Umělá inteligence

Anotace projektu

Využíváme metody umělé inteligence a strojového učení pro nalezení přesnějších matematických modelů zařízení, modelování dopravy, vývoji speciálních algoritmů řízení a další. Tyto metody mohou být použity i pro zlepšení konstrukce elektrotechnických zařízení. Zabývat se můžete např. vývojem tepelných modelů polovodičových součástek, modelováním dopravy, modely elektrických strojů pomocí tokových map a dalšími aplikacemi umělé inteligence.

Zpět nahoru

Smart textilie, tištěná a flexibilní elektronika

Anotace projektu

Závěrečné práce směřují do nových moderních oblastí elektroniky. Oblasti smart textilií a tištěné elektroniky se zaměřují na pokročilé technologie, umožňující  vytvářet elektronické prvky na ohebných nebo natažitelných substrátech na bázi textilu či fólií nebo dokonce umožňujcí vytvářet elektronické prvky přímo na 3D površích. Dle svého zájmu si studenti mohou vybrat teoreticky zaměřené rešeršní práce nebo práce experimentální, kdy pod dohledem vedoucího budou navrhovat či realizovat dílčí části smart textilních či tištěných prvků. Práce se zabývají novými technologiemi pro realizací propojovacích struktur, tištěných vodivých struktur, elektronických součástek a daších funkčních bloků pro flexibilní elektronické systémy a smart textilie. Součástí tématu jsou i technologie vytváření rozebíratelných a nerozebíratelných propojovacích struktur a pouzdření pro smart textilie a flexibilních substráty.

Zpět nahoru

Senzory a IoT, elektronické součástky, organická elektronika

Anotace projektu

Závěrečné práce jsou zaměřeny na charakterizaci materiálů pro senzory k monitorování různých parametrů prostředí. Součástí jsou topologické návrhy a realizace těchto senzorů využívající materiály na bázi uhlíkových nanostruktur a organických materiálů. Řešeny jsou senzory realizované tiskovými technikami na pevné i flexibilní materiály. Dále jsou práce zaměřeny na senzory realizované přímo na textiliích pomocí tiskových technologií nebo pomocí hybridních vodivých nití.
Práce v oblasti internetu věcí (IoT) se zabývají vhodnými senzory pro IoT včetně návrhu vyhodnocovací elektroniky a komunikačních technologií. V oblasti elektronických součástek je pozornost věnována jejich návrhu, realizaci a charakterizaci s využitím tiskových technologií, textilních materiálů a organických mateiálů. Součástí je i vužití perspektivních organických materiálů pro různé aplikace v elektrotechnice.

Zpět nahoru

Řízení procesů a management, řízení kvality

Anotace projektu

Závěrečné práce jsou zaměřeny na problematiku procesního řízení, zejména na modelování a optimalizaci technologických procesů. Další oblastí je řízení a hodnocení rizik nebo příležitostí souvisejících s výrobními, technologickými a řídícími procesy. Důležitou částí je také management, kde je možné se zaměřit na organizování týmu, vedení a plánování, manažerské, rozhodovací a kreativní techniky. Přes problematiku založení obchodních korporací a živností, zákonitosti nabídky a poptávky, včetně využití marketingu, je možné se zabývat i řízením výroby, její kvality a příslušnými standardy.

Zpět nahoru

Pokročilé materiály a technologie v elektrotechnice

Anotace projektu

Závěrečné práce jsou tematicky zaměřeny na perspektivní materiály pro elektrotechniku. Dle svého zájmu si studenti mohou vybrat teoreticky zaměřené rešeršní práce nebo práce experimentální, zahrnující přípravu a charakterizaci materiálů. Tato skupina materiálů zahrnuje např. elektroizolační systémy na bázi mikro a nano aditiv, polymerní kompozity s inovativními funkcionalitami, samouzdravující materiály pro elektrotechniku, materiály pro aditivní výrobu, biodegradabilní a mnohé jiné. V rámci řešení těchto témat si studenti mohou také osvojit celou řadu technik materiálové analýzy od klasických metod měření elektrických parametrů až po pokročilé techniky strukturálních analýz.

Zpět nahoru

Diagnostika v elektrotechnice, akustika a měření

Anotace projektu

Závěrečné práce se zaměřují na různé oblasti diagnostiky v elektrotechnice. První z oblastí je zaměřena na elektroizolační systémy a VN diagnostiku, konkrétně na diagnostiku elektroizolačních systémů točivých strojů, transformátorů a kabelů ve vztahu k novým materiálům šetrným k životnímu prostředí. Další oblastí je akustika, kde jsou řešena témata elektroakustiky, měření a lokalizace zdrojů hluku, stavební  a prostorové akustiky a zvukové techniky. Témata rovněž zahrnují diagnostiku elektronických součástek, desek plošných spojů a propojovacích struktur včetně testování vlivů prostředí na spolehlivost materiálů nebo systémů. V neposlední řadě lze vybrat práce i z oblasti vývoje speciální měřicí techniky, softwaru a nových měřicích metod.

Zpět nahoru

Inovativní robotika

Anotace projektu

Závěrečné práce jsou zaměřeny na aplikace v robotice. Robotika už nejsou jen robotické ruce, ale jsou to například i mini nebo soft roboti. Ve výzkumu se věnujeme minirobotům na drobnou manipulaci, softorobotům do nehostinných prostředí nebo různým soft úchopovým systémům, které nejsou náchylné na mechanické poškození.

Zpět nahoru

Technologie v elektrotechnice

Anotace projektu

Závěrečné práce jsou zaměřeny na pokročilé výrobní a zpracovatelské technologie. Pozornost bude věnována elektrickému teplu a jeho účinkům (hybridní laserové svařování a navařování, přímý a nepřímý ohřev), analýza povrchové tvrdosti vzorků, aditivním technologiím (tisk různých materiálů) nebo elektrostatické  separaci pomocí vysokého napětí (nové tvary separačních komor nebo jiná skladba nabíjecích struktur).

Zpět nahoru

Elektromechanické měniče a aktuátory

Anotace projektu

Závěrečné práce jsou zaměřeny na návrh elektromechanických měničů jako jsou lineární elektromagnetické aktuátory nebo elektromagnetické ventily. Pozornost bude rovněž věnována různým manipulačním systémům.

Zpět nahoru

Počítačové modelování a vývoj software

Anotace projektu

Závěrečné práce jsou zaměřeny do oblasti počítačového modelování fyzikálních polí a vývoje software. Budou zaměřeny na modely v elektromagnetismu, teple, strukturální analýze a proudění. Pozornost bude rovněž věnována optimalizacím a robustnímu návrhu. Dašlí oblast zahrnuje vývoj a využití náhradních modelů a strojového učení v konkrétních aplikacích z elektrotechniky (kriging, neuronové sítě a deep learning). Vývoj software zahrnuje oblast vysokoúrovňového programování webových a desktopových aplikací nebo virtuální a rozšířené reality a oblast nízkoúrovňového programování mikrokontrolérů.

Zpět nahoru

Měřicí systémy

Anotace projektu

Závěrečné práce jsou zaměřené na automatizované zpracování velkého množství měřených dat, např. teplotní záznamy z více termočlánků při rychlých dějích.
Měření a vyhodnocení může být navrženo v prostředí LabVIEW současně s online náhledem na průběh měření a možností vstupů z externích měřících systémů, například provazba na vyhodnocení měření tvrdostí a automatické generování protokolů. V případě vyhodnocování měření tvrdosti je součástí i zpracování metodiky tvorby (tisku) podpůrných a přídržných přípravků pro různé tvary vzorků. Speciální skupinou jsou měření v oblasti magnetických materiálů a měření magnetických veličin. Součástí jsou i práce zaměřené na experimentální ověření průtokoměrů využívajících jevy spojené s elektromagnetickým polem. Další závěrečné práce jsou zaměřené na elektrochemické systémy jako jsou palivové články a baterie. Pozornost bude věnována měření výkonových charakteristik či vodivostních parametrů elektrochemických článků a rovněž optimalizaci podmínek měření.

Zpět nahoru

Mikrokontroléry a jejich aplikace – HW, SW

Anotace projektu

Závěrečné práce se zaměřují na veškeré aplikace z oblasti elektrotechniky, které využívají mikrokontroléry k řízení, měření a zpracování dat. Využívající různé periferní obvody, sběrnicové systémy a umožňují různé způsoby komunikace.
Řešení předpokládají využití 32-bitových mikrokontrolérů s podporou SW programovaném především v jazyku C/C++.

Zpět nahoru

Systémy pro IoT a přenos dat – HW, SW

Anotace projektu

Závěrečné práce se zaměřují na návrh a detailní design jednotlivých částí systému IoT, případně na komplexní řešení a to jak ze SW nebo HW hlediska. Předpokládají se řešení pro získání, přenos, zpracování a interpretace dat v celém řetězci systému.

Zpět nahoru

Inteligentní měřicí systémy a senzory

Anotace projektu

Závěrečné práce se zaměřují na návrh a realizaci inteligentních systémů využitelných v měřicí a senzorové technice. Věnuje se způsobům získání a vyhodnocení veličin z různorodých senzorů a jejich zpracování s pomocí systémů výpočetní techniky, zejména mikrokontrolérů a PC. Součástí mohou být i související komunikační aplikace, shromažďování dat a měření a instrumentace z oblasti elektromagnetické kompatibility zařízení.

Zpět nahoru

Moderní napájecí a nabíjecí technika

Anotace projektu

Závěrečné práce se zaměřují na problematiku napájecích a nabíjecích obvodů moderních elektronických systémů. Dále jsou zaměřeny na problematiku z oblasti napájení akumulátory, jejich nabíjení a obsluhu. Budou se zabývat širokou oblastí techniky impulzních napájecích zdrojů a napěťových měničů. Řešení budou sledovat praktická zapojení pro spotřební a průmyslovou elektroniku, včetně zálohovacích systémů UPS.

Zpět nahoru

Komunikační systémy, audio - video aplikace

Anotace projektu

Závěrečné práce se zaměřují na systémy rádiové komunikace a elektronickými senzory se zaměřením do oblasti kosmických technologií. Provoz komunikační stanice pro povelování nanosatelitů VZLUSAT-1 a VZLUSAT-2, stavbu univerzitního nanosateliut PilsenCUBE a použití stratosférické balónové sondy pro výškové testovací lety systémů určených pro nanosatelity. Druhou oblastí je pak zpracování multimediálních signálů a televizního/rozhlasového vysílání (monitoring kvality a parametrů vysílání, extrakce metadat, rekonstrukce poškozených signálů). Všechny tyto oblasti nabízí celou škálu hw i sw orientovaných témat.

Zpět nahoru

Obnovitelné zdroje elektrické energie (OZE)

Anotace projektu

Závěrečné práce jsou zaměřené na problematiku využívání jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie, jejich technické vlastnosti, environmentální vliv a ekonomiku provozu. Práce se týkají jak síťových systémů, tak systémů pracujících v ostrovním režimu. Konkrétní úlohy se mohou týkat návrhu jednotlivých OZE pro  krytí vlastní spotřeby, optimalizaci provozu a návrhu pro jednotlivé lokality nebo hodnocení a analýzu aktuálního stavu existujících systémů.

Zpět nahoru

Užití elektrické energie

Anotace projektu

Závěrečné práce jsou zaměřeny do oblast užití elektrické energie. Zejména pak na návrhy a řízení elektrotepelných procesů spojených s přeměnou elektrické energie v užitečné teplo a také na procesy spojené s přeměnou elektrické energie v užitečné světlo. Další tematické zaměření závěrečných prací se týká chytrých elektroinstalací pro efektivní hospodaření se zdroji elektrické a tepelné energie budov. Závěrečné práce budou také zaměřeny na energetickou budoucnost budov 21. století (pasivní domy).

Zpět nahoru

Přenos a distribuce elektrické energie

Anotace projektu

Závěrečné práce jsou zaměřeny na problematiku přenosu a distribuce elektrické energie, tedy jak na koncepční konstrukční řešení těchto sítí, tak i na vyšetřování pasivních provozních parametrů a na analýzy aktivních parametrů (vyhodnocení činných a jalových ztrát, velikosti zkratových proudů, nebo proudů zemních spojení). Další úlohy mohou být zaměřeny na projektování elektrických stanic, vyhodnocení podmínek pro připojování výroby a spotřeby elektrické energie ať již se jedná o zdroje tradiční, tak obnovitelné a distribuované. Detailní rozbory mohou být zaměřeny na řešení přechodných dějů během spínacích procesů rekonfigurace plus při vzniku a při odstraňování vzniklých poruch.

Zpět nahoru

Elektroenergetická zařízení

Anotace projektu

Závěrečné práce budou zaměřeny na problematiku provozu, návrhu, zkoušení a dimenzování elektroenergetických zařízení. Jednou z oblastí budou témata zaměřená na komplexní posouzení kvality zařízení vysokého i nízkého napětí a metodiku zkoušek jak v technice vysokého napětí, tak i v oblasti elektromagnetické kompatibility. Témata poskytnou možnost zaměřit se jak na teoretickou analýzu jevů, tak na realizaci praktické laboratorní aplikace.

Zpět nahoru

Ekonomika v elektroenergetice

Anotace projektu

Závěrečné práce směřují do oblasti ekonomiky v elektroenergetice. Konkrétně jsou zaměřeny převážně na problematiku týkající se hodnocení ekonomické efektivnosti investic do energetických zařízení. V rámci řešení témat z této oblasti se lze seznámit jak s nástroji a postupy používanými pro efektivní fungování, řízení a rozvoj elektrizační soustavy (hospodárné pokrývání diagramu zatížení elektrárenskými zdroji, stanovení nákladů na výrobu elektřiny a ceny jedné vyrobené kWh, určení ukazatelů zatížení elektrizační soustavy apod.), tak i pro již zmíněné posuzování ekonomické efektivnosti investic (metody, kritéria).
Další témata jsou zaměřena na organizaci trhu s elektrickou energií.

Zpět nahoru

Jaderná elektroenergetika

Anotace projektu

Závěrečné práce jsou zaměřeny na oblasti jaderné energetiky týkající se nových perspektivních jaderných technologií (nové reaktory, SMR) anebo podpory provozu stávajících jaderných zdrojů. Jednotlivé úlohy se zabývají různými technologiemi jaderných reaktorů a provozů (např. inovativní systémy měření, optimalizace jaderných paliv a palivových cyklů, jaderné technologie pro výrobu tepla). Dle svého zájmu si studenti mohou vybrat teoreticky zaměřené rešeršní práce nebo práce výzkumného charakteru s možností využitím celé řady zajímavých nástrojů a výpočetních kódů.

Zpět nahoru