19

Lidské zdroje

Začátkem prosince 2018 získala Fakulta elektrotechnická po roce usilovné práce prestižní ocenění HR Excellence in Research, o které usilovala v rámci celouniverzitního projektu HR Award. Toto ocenění uděluje Evropská komise a potvrzuje správné nastavení v oblasti strategie a řízení lidských zdrojů. Na podzim 2020 proběhlo průběžné sebehodnocení dosavadního plnění akčního plánu, v únoru 2021 bylo ocenění potvrzeno Evropskou komisí.

V červnu 2023 získala ocenění HR Excellence in Research Západočeská univerzita v Plzni, čímž došlo prakticky ke spojení těchto ocenění jednotlivých součástí univerzity.

Dopady získání ocenění HR Award:
- Zavedení a validace/zvládnutí všech HR procesů
- Bonifikace při posuzování nových projektů
- Zvýhodnění při čerpání režijních nákladů v projektech

Implementace Charty a Kodexu na Fakultě elektrotechnické je realizována v rámci celouniverzitního projektu HR Award, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188.

Dokumenty relevantní pro fakultu před spojením ocenění jednotlivých součástí

Politika rovných příležitostí

"Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity se hlásí k otevřenému a rovnému přístupu ke vzdělávání a tvůrčí činnosti s cílem eliminovat kulturní, sociální a jiné bariéry, které znemožňují určitým skupinám zvýšit svoji vzdělanost, přestože disponují kvalitními studijními předpoklady, nebo se zapojit do výzkumných týmů fakulty, přestože disponují potřebnými předpoklady pro realizaci tvůrčí činnosti."

vedení FEL
(Strategický záměr FEL 2021 – 2025)

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

mezi hlavní hodnoty, které Fakulta elektrotechnická ZČU vyznává a podporuje, patří svoboda, demokracie, etika, odvaha a odpovědnost, otevřenost, individuální a rovný přístup, spravedlnost, profesionalita a odbornost. Role rovného a inkluzivního prostředí se projevuje na kvalitě a dopadu dosažených výsledků výzkumu a vývoje, které mimo jiné reflektují potřeby celé společnosti. Na kvalitu výsledků má vliv také otevřené pracovní prostředí a diverzifikované pracovní týmy, které umožňují rozvoj talentů z řad zaměstnanců/kyň i studentů/tek. Fakulta se zasazuje o významné zapojení studentů a studentek do všech svých odborných aktivit a tím otevírá možnosti nejen jejich uplatnění a rozvoji lidského potenciálu.

Fakulta dlouhodobě a systematicky pracuje na politice rovného přístupu, tzv. politika EDI (Equality, Diversity, Inclusion), a na její implementaci. Jedním z významných výstupů této činnosti je plán genderové rovnosti (Gender Equality Plan).

Fakulta se významnou měrou podílela na tvorbě plánu genderové rovnosti Západočeské univerzity v Plzni a hlásí se k jeho obsahu. Postupné naplňování jednotlivých oblastí považuje za svůj prioritní zájem, a proto představuje  konkrétní kroky, kterými celouniverzitní plán naplňuje a současně úměrně přizpůsobuje vlastním specifickým podmínkám.

Prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
děkan Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni

V Plzni, 5. října 2022

Uchazeč o zaměstnání

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) vydala pro potřeby uchazečů zásady pro otevřený a transparentní nábor zaměstnanců na ZČU. V tomto dokumentu naleznou uchazeči popis průběhu výběrového řízení na ZČU, tento průběh je níže také vizualizován. Mezi dokumenty jsou dále informace o prostředí ZČU a FEL pro nové zaměstnance. Seznam aktuálně nabízených pracovních pozic je k dispozici zde (sekce Kariéra na webu ZČU).

Průběh výběrového řízení

Lhůta pro výběrové řízení
podání přihlášky uchazečem

Přezkoumání přihlášky a příloh a rozhodnutí o konání pohovoru
komisí pro výběrové řízení

Dohodnutí vhodného termínu pro konání pohovoru
kontaktní osobou

Pohovory s uchazeči
před komisí pro výběrové řízení

Vyhodnocení a doporučení vhodného kandidáta
komisí pro výběrové řízení vyhlašovateli

Rozhodnutí o obsazení pracovního místa
vyhlašovatelem

Informování uchazečů
kontaktní osobou

Předpisy vztahující se k pracovně-právním vztahům a organizaci