19

Lidské zdroje

Začátkem prosince 2018 získala Fakulta elektrotechnická po roce usilovné práce prestižní ocenění HR Excellence in Research, o které usilovala v rámci celouniverzitního projektu HR Award. Toto ocenění uděluje Evropská komise a potvrzuje správné nastavení v oblasti strategie a řízení lidských zdrojů.

Na podzim 2020 proběhlo průběžné sebehodnocení dosavadního plnění akčního plánu, v únoru 2021 bylo ocenění potvzenou Evropskou komisí.

Dopady získání ocenění HR Award pro fakultu:
- Zavedení a validace/zvládnutí všech HR procesů
- Bonifikace při posuzování nových projektů
- Zvýhodnění při čerpání režijních nákladů v projektech

Implementace Charty a Kodexu na Fakultě elektrotechnické je realizována v rámci celouniverzitního projektu HR Award, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188.

V březnu 2022 zaslala Západočeská univerzita v Plzni na Evropské komisi Endorsement letter, ve kterém se zavázala zavést HR Excellence in Research na celé univerzitě.

Politika rovných příležitostí

"Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity se hlásí k otevřenému a rovnému přístupu ke vzdělávání a tvůrčí činnosti s cílem eliminovat kulturní, sociální a jiné bariéry, které znemožňují určitým skupinám zvýšit svoji vzdělanost, přestože disponují kvalitními studijními předpoklady, nebo se zapojit do výzkumných týmů fakulty, přestože disponují potřebnými předpoklady pro realizaci tvůrčí činnosti."

vedení FEL

Otevřenost, spravedlnost a rovný přístup jsou součástí horizontálních témat strategického záměru na období 2021-2025. Toho chce Fakulta elektrotechnická dosáhnout implementací politiky rovného přístupu, tzv. politiky EDI (Equality, Diversity, Inclusion). Praktickým výstupem je i plán genderové rovnosti (Gender Equality Plan).

V březnu 2022 byl schválen vedením ZČU plán genderové rovnosti. Další informace k tématu jsou na webu ZČU.

Uchazeč o zaměstnání

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) vydala pro potřeby uchazečů zásady pro otevřený a transparentní nábor zaměstnanců na ZČU. V tomto dokumentu naleznou uchazeči popis průběhu výběrového řízení na ZČU, tento průběh je níže také vizualizován. Mezi dokumenty jsou dále informace o prostředí ZČU a FEL pro nové zaměstnance. Seznam aktuálně nabízených pracovních pozic je k dispozici zde (sekce Kariéra na webu ZČU).

Průběh výběrového řízení

Lhůta pro výběrové řízení
podání přihlášky uchazečem

Přezkoumání přihlášky a příloh a rozhodnutí o konání pohovoru
komisí pro výběrové řízení

Dohodnutí vhodného termínu pro konání pohovoru
kontaktní osobou

Pohovory s uchazeči
před komisí pro výběrové řízení

Vyhodnocení a doporučení vhodného kandidáta
komisí pro výběrové řízení vyhlašovateli

Rozhodnutí o obsazení pracovního místa
vyhlašovatelem

Informování uchazečů
kontaktní osobou

Předpisy vztahující se k pracovně-právním vztahům a organizaci