Závěrečný projekt (KEx/ZPR)

Jednou z podmínek úspěšného ukončení studia je vypracování a odevzdání závěrečné práce vypracované v rámci předmětu Závěrečný projekt, který si student standardně volí ve 3. ročníku letního semestru z povinně volitelného bloku Závěrečný projekt.

Jakou katedru si vybrat?

Přehledem rámcových témat, která je možné řešit v rámci předmětů ZPR - Závěrečný projekt naleznete na stránkách FEL - https://www.fel.zcu.cz/cs/Students/Studentske_projekty/Katedry_FEL. Zde u každé katedry naleznete odkaz na seznam konkrétních projektů a to pod odkazem Více informací o rámcových tématech KEx (nutno se přihlásit).

POZOR - seznam se každoročně aktualizuje a finální verze, ze které je možno vybírat, je dostupná cca od poloviny května. Přesný datum je k nalezení v aktuálním vydání vyhlášky děkana o organizaci akademického roku na FEL ZČU.

Studující si vybere téma, které ho zajímá a dle toho si zapíše předmět ZPR z příslušné katedry.

Po předchozí domluvě s vyučujícím je možno zpracovat také vlastní téma.

Zpět nahoru

Jak a kdy si předmět ZPR zapsat?

Předmět si student zapisuje v rámci předzápisu dle vyhlášených termínů.

Zpět nahoru

Jak získám konkrétní téma?

Konkrétní téma je studentovi přiděleno po dohodě s vyučujícím v rámci výuky předmětu ZPR. K danému tématu je vždy přidělen vedoucí tématu/práce.

Po předchozí domluvě s vyučujícím je možno zpracovat také vlastní téma.

Zpět nahoru

Zpracování závěrečné práce ZPR

Projekt v podobě semestrální práce student vypracovává samostatně na základě zadaného tématu a pokynů příslušného vyučujícího. Má možnost využít konzultace s příslušným vedoucí tématu/práce.

Rozsah práce: odborná - min. 10 normostran, rešerše - min. 25 normostran.

Na zpracování práce se úměrně vztahuje Metodika zpracování kvalifikační práce a její šablona daná Vyhláškou děkana č. 10D/2021 - Studium v bakalářských a magisterských studijních programech, resp. její příloha č. 2 - Šablona a metodika psaní kvalifikační práce (viz níže).

Zpět nahoru

Odevzdání závěrečné práce ZPR

Student odevzdává práci dle pokynů příslušného vyučujícího a jím určeného termínu, nejpozději v posledním výukovém týdnu semestru.

Zpět nahoru

Hodnocení závěrečné práce ZPR

Hodnocení projektu provádí určený vedoucí tématu/práce.

Samotný předmět ZPR je zakončen formou cca 10 minutové obhajoby práce před odbornou komisí garantující katedry (minimálně dvoučlenná).

V případě úspěšné obhajoby získá student zápočet z předmětu ZPR.

Zpět nahoru

Dokumenty