38

Studentem na eLEKTRO znamená mít možnosti

Být studentem na elektrofakultě v Plzni znamená mít možnosti - něčemu novému se naučit, poznat přátele, zažít Plzeň a hlavně vědět, že dělám něco pro sebe, co se mi v budoucnu mnohonásobně vrátí.
Aktuality

Aktuální informace studijního oddělení pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

22. 10. 2020 | Uzavření studijního oddělení FEL

Studijní oddělení FEL ruší kontaktní úřední hodiny. Pro vyřizování studijních záležitostí využijte výhradně elektronické komunikační prostředky. Prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, bude studijní oddělení FEL se studenty komunikovat takto:

Po 8:00 - 11:00 - studenti prezenčního NMgr. studia – pí Königsmarková


St 8:00 - 11:00 - studenti prezenčního Bc. studia – pí Živná


Pá 8:00 - 11:00 - studenti kombinovaného studia – Bc. Nováková


Po, St 8:00 - 11:00 - studenti doktorského studia – pí Lepičová


Tento režim platí prozatím do 3. 11. 2020 a může se změnit v souvislosti s aktuální epidemickou situací a nařízeními vlády či ministerstva.

Zpět nahoru

22. 10. 2020 | Aktuální opatření

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s epidemiologickou situací platí na FEL aktuální opatření:

Studenti bakalářských a navazujících magisterských programů:

 • Veškerá výuka FEL probíhá pomocí prostředků vzdálené komunikace.
 • Garanti předmětů rozhodnou o způsobu zajištění výuky s ohledem na aktuální epidemiologická nařízení a informují studenty.
 • Studentům posledních ročníků, příslušné katedry zajistí předání zadání kvalifikační práce v elektronické podobě dle 2D/2018 do 31.10.
 • Studenti si tištěné zadání kvalifikační práce převezmou následně v průběhu semestru po ukončení nouzového stavu, o možnosti vyzvednutí tištěného zadání budou informováni.
 • Studijní oddělení FEL ruší kontaktní úřední hodiny. Pro vyřizování studijních záležitostí využijte výhradně elektronické komunikační prostředky. Prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, bude studijní oddělení FEL se studenty komunikovat takto:
  • Po 8 - 11:00 – vyhrazeno pro studenty prezenční formy navazujících magisterských studijních programů,
  • St 8 - 11:00 - vyhrazeno pro studenty prezenční formy bakalářských studijních programů,
  • Pá 8 - 11:00 - vyhrazeno pro studenty kombinované formy.
 • Studenti by měli okamžitě reagovat na problémy s distanční výukou, špatným kontaktem s vyučujícím, s nevhodnými učebními pomůckami, atd. Nemá cenu si po skončení semestru zpětně stěžovat, že někde nastaly situace, které bránily řádnému průběhu výuky.

Studenti doktorských studijních programů:

 • Studenti doktorského studia (v prezenční i kombinované formě) v českých a anglických studijních programech, kteří nemají pracovně-právní poměr s FEL ZČU, plní svoje studijní povinnosti samostudiem uskutečňovaným mimo prostory Západočeské univerzity v Plzni s využitím prostředků elektronické komunikace se školitelem nebo dalšími pracovníky FEL.
 • Pro studenty doktorského studia (v prezenční i kombinované formě) v českých a anglických studijních programech, kteří mají pracovně-právní poměr s FEL ZČU, platí podmínky stanovené pro pracovníky FEL: "Vedoucí pracovníci mohou určit svým podřízeným zaměstnancům práci z domova (home office). Vedoucí pracovníci povedou evidenci zaměstnanců a doktorandů, kterým byla umožněna práce z domova."
 • Studijní oddělení FEL ruší kontaktní úřední hodiny. Pro vyřizování studijních záležitostí využijte výhradně elektronické komunikační prostředky. Prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, bude studijní oddělení FEL se studenty komunikovat v Po a St 8 - 11:00.

doc. Ing. Roman Pechánek, Ph.D.
proděkan pro vzdělávací činnost FEL

Zpět nahoru

9. 10. 2020 | Distanční výuka

Vážené studentky, Vážení studenti FEL,

s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci, Vláda ČR na dva týdny pro studenty zcela uzavírá vysoké školy. Vláda ČR dne 8. 10. 2020 přijala usnesení, kterým se s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 omezuje provoz vysokých škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Usnesením nám byla zrušena jediná možnost osobního setkávání na individuálních konzultacích, možnost laboratorní a experimentální práce v malých skupinách v laboratořích. Toto nařízení platí plošně na území celé republiky.

Na základě tohoto rozhodnutí dochází k přechodu laboratorní výuky do distanční formy, vyčkejte na informace vyučujících k jednotlivým předmětům.

doc. Ing. Roman Pechánek, Ph.D.
proděkan pro vzdělávací činnost FEL

Zpět nahoru

Co Vás zajímá?

Stipendia pro naše studenty

 • prospěchové - studentům Bc. a NMgr. oborů za vážený studijní průměr až 5 000 Kč / měsíčně
 • mimořádné udělené děkanem / rektorem - z důvodů sociálních, zdravotních, reprezentace FEL / ZČU v umělecké, vědecké, sportovní nebo jiné celospolečenské činnosti a za práce konané studenty na katedrách
 • studentům doktorských studijních programů - od 7 500 do 15 000 Kč / měsíčně
 • ubytovací - na podporu ubytování studenta na základě žádosti studenta podané přes portál, detaily: https://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/ubytovaci-stipendium/
 • sociální - na podporu studentů z rodin s příjmy nižšími než 1,5násobek životního minima, detaily: https://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/socialni-stipendium/

Další podrobnosti naleznete v dokumentech: Stipendijní řád Západočeské univerzity v Plzni, Vyhláška děkana FEL o stipendiích studentů.