38

Studentem na eLEKTRO znamená mít možnosti

Být studentem na elektrofakultě v Plzni znamená mít možnosti - něčemu novému se naučit, poznat přátele, zažít Plzeň a hlavně vědět, že dělám něco pro sebe, co se mi v budoucnu mnohonásobně vrátí.
Aktuality

Aktuální informace studijního oddělení pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

16. 9. 2021 | Aktuální opatření

K zajištění a udržení prezenční výuky v průběhu semestru je nezbytné dodržovat základní nařízení související s nemocí Covid-19:

Ochranné prostředky – Ve všech vnitřních prostorách ZČU je povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, vyjma:

  • ubytování,
  • studentů při výuce, kteří jsou usazeni,
  • pedagogických pracovníků při poskytování vzdělávání,
  • konzumace potravin v menze,
  • sportu.

Účast na ostatních vzdělávacích akcích (včetně akademických obřadů) nad 20 osob je podmíněna prokázáním bezinfekčnosti (O-N-T).

Koleje – Nutné předložení testu nebo potvrzení o očkování/prodělání nemoci nebo test na místě před zahájením ubytování a pak každých 7 dní (netýká se očkování a prodělání nemoci). - více info

Menza – provoz umožněn s omezeními – rozestupy, max. 6 lidí u stolu, více zde - více info

Knihovna – provoz umožněn s omezeními -max. kapacita, rozestupy, více zde - více info

Nad rámec výše uvedeného nadále platí doporučení – 3 R (ruce, roušky/respirátory, rozestupy), upřednostnění el. komunikace apod. 

Zpět nahoru

9. 9. 2021 | Zásadní změna studijních předpisů FEL

Studijní předpisy FEL pro Bc. a NMgr. studium byly zásadně přepracovány a sloučeny do menšího počtu.

Přečtěte si zcela novou Vyhlášku děkana č. 10D/2021 - Studium v bakalářských a magisterských studijních programech a dále přepracovanou Vyhlášku děkana č. 11D/2021 - O organizaci akademického roku 2021/2022 na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.

Zpět nahoru

Co Vás zajímá?

Výhody pro naše studenty

Stipendia

  • prospěchové - studentům Bc. a NMgr. oborů za vážený studijní průměr až 5 000 Kč / měsíčně
  • mimořádné udělené děkanem / rektorem - z důvodů sociálních, zdravotních, reprezentace FEL / ZČU v umělecké, vědecké, sportovní nebo jiné celospolečenské činnosti a za práce konané studenty na katedrách
  • studentům doktorských studijních programů v českém jazyce - od 7 500 do 15 000 Kč / měsíčně
  • ubytovací - na podporu ubytování studenta na základě žádosti studenta podané přes portál, detaily: https://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/ubytovaci-stipendium/
  • sociální - na podporu studentů z rodin s příjmy nižšími než 1,5násobek životního minima, detaily: https://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/socialni-stipendium/

Další podrobnosti naleznete v dokumentech: Stipendijní řád Západočeské univerzity v Plzni, Vyhláška děkana FEL o stipendiích studentů.

PŘÍSPĚVEK NA MHD V PLZNI*

Fakulta elektrotechnická ZČU podporuje ekologickou dopravu, proto studenti, kteří se v akademickém roce 2021/2022 přihlásí a zapíší k řádnému prezenčnímu studiu na FEL ZČU v bakalářském, navazujícím magisterském nebo doktorském studijním programu FEL, získají pololetní příspěvek na MHD v Plzni. Nejen, že se tak vyhnou dopravním zácpám a ušetří náklady na dopravu za studiem, ale také přispějí ke zlepšení ovzduší v Plzni ekologičtějším způsobem dopravy. V případě, že student splní podmínky prvního semestru studia a bude dále pokračovat ve studiu, bude mu přiznán příspěvek na letní semestr prvního ročníku.

*Nárok na příspěvek na MHD mají pouze studenti, kteří budou na FEL zapsáni poprvé do daného studijního programu (v případě bakalářského studia tedy studenti, kteří na FEL ZČU nestudovali dříve) a současně nestudují jinou fakultu ZČU, anebo jinou VŠ. Výjimku může individuálně posoudit děkan FEL.