Doktorské studium

Uchazeči o doktorské studium na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (FEL) jsou přijímáni na základě přijímacího pohovoru.

Podmínky pro přijetí

 • řádné ukončení studia v magisterském studijním programu,
 • podání řádně vyplněné přihlášky, včetně předepsaných příloh,
 • zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení,
 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.
Zpět nahoru

Přihláška ke studiu

 • elektronicky na adrese eprihlaska.zcu.cz,
 • vyplňte požadované údaje,
 • doložte tyto přílohy (ve formátu PDF - pravidla):
  • motivační dopis,
  • strukturovaný životopis ve formátu Europass,
  • vysokoškolský diplom; v případě vysokoškolského studia absolvovaného v zahraničí rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání nebo potvrzení zahraničního vzdělání z vyhlášky děkana „Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do studijních programů Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni“,
  • dodatek k diplomu (Diploma Supplement),
  • plná verze diplomové práce,
  • v případě cizinců - kopie pasu.
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme,
 • uchazeč má právo v přihlášce uvést, že je osobou specifickými vzdělávacími potřebami,
 • ve výjimečných případech je možno podat i papírovou přihlášku - nezapomeňte ji podepsat.

Pravidla pro přílohy k přihlášce do doktorského studia FEL:

 • Elektronicky (preferujeme)
  • Naskenujte originály požadovaných dokumentů do PDF a nahrajte je při podávání e-přihlášky v kroku č. 2, sekce Nahrání souborů vyžadovaných přijímacím oborem.
  • Pokud v době podávání přihlášky ještě nemáte přílohy k dispozici, je možno je nahrát i později.
  • Volte vhodné názvy souborů, aby bylo možno přílohy jednoduše identifikovat.
  • Je možno přílohy nahrávat jednotlivě či spojené do jednoho souboru.
  • Přílohy nahrajte postupně pomocí tlačítka Procházet... dole na stránce.
  • Nahrání souboru potvrďte tlačítkem Uložit soubor.
  • Nahrání příloh je nutno provést do mezního termínu podání přihlášek.
  • Lze nahrát maximálně 12 souborů.
 • Poštou
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Kopie zašlete na adresu naší fakulty: studijní oddělení FEL ZČU v Plzni, do rukou Jany Lepičové, Univerzitní 26, 301 00, Plzeň.
 • Osobně
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Zajděte v úředních hodinách k nám na studijní oddělení - 1. patro, č. dv. EU202 - Jana Lepičová.
Zpět nahoru

Zaplacení administrativního poplatku

 • Administrativní poplatek za přijímací řízení je stanoven ve výši 500 Kč.
 • Poplatek lze uhradit bezhotovostním převodem z účtu, hotově v bance či na pokladně ZČU, případně složenkou.
 • Bankovní spojení:
  • číslo účtu: 4811530257 / 0100 (Komerční banka),
  • variabilní symbol: 2275000121,
  • specifický symbol: vygenerované číslo přihlášky u elektronicky podané přihlášky nebo rodné číslo uchazeče bez lomítka u papírově podané přihlášky.
 • Doklad o zaplacení je požadován pouze u papírově podané přihlášky.
Zpět nahoru

Přijímací pohovor

 • Přijímací pohovor se koná před komisí jmenovanou děkanem a je možné ho provést i pomocí videokonference.
 • Přijímací pohovor probíhá v jazyce studijního programu, do kterého se uchazeč hlásí.
 • Otázky jsou komisí kladeny s ohledem na obor a rámcové téma, na které se uchazeč hlásí.
 • Každému uchazeči jsou položeny 3 otázky. Každou odpověď zhodnotí komise stupněm prospěl nebo neprospěl.
 • Uchazeč absolvoval úspěšně přijímací pohovor, pokud získal hodnocení prospěl nejméně za 2 odpovědi.
Zpět nahoru

Termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky      do 18. 6. 2021


Termín pro doložení požadovaných příloh k přihlášce      do 18. 6. 2021


Termín pro uhrazení administrativního poplatku      do 18. 6. 2021


Termín pro doložení VŠ vzdělání magisterského typu pro uchazeče, kteří ukončují studium v ak. roce 2020/21      do 18. 6. 2021


Termín přijímacího pohovoru      7. – 9. 7. 2021


Termín pro ověření podmínek přijímacího řízení      13. 7. 2021

Zpět nahoru
Anonymous

Jana Lepičová

studijní referentka pro doktorské studium FEL, referentka pro výzkum a projekty (EU202)

+420 377 634 015

Přijímací řízení k doktorskému studiu - Normy fakulty

Zprávy o přijímacích řízeních