Doktorské studium

Uchazeči o doktorské studium na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (FEL) jsou přijímáni na základě přijímacího pohovoru.

Podmínky pro přijetí

Pro přijetí ke studiu jsou stanoveny tyto podmínky:

 • řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
 • podání řádně vyplněné přihlášky, včetně předepsaných příloh,
 • zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení,
 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.
Zpět nahoru

Přihláška ke studiu

 • elektronicky na adrese eprihlaska.zcu.cz,
 • vyplňte všechny požadované údaje, včetně tématu a školitele,
 • doložte požadované přílohy:
  • motivační dopis,
  • strukturovaný životopis ve formátu Europass,
  • vysokoškolský diplom; v případě vysokoškolského studia absolvovaného v zahraničí rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání - neplatí pro absolventy FEL ZČU v Plzni,
  • dodatek k diplomu (Diploma Supplement) - neplatí pro absolventy FEL ZČU v Plzni,
  • plnou verzi diplomové práce - neplatí pro absolventy FEL ZČU v Plzni,
  • v případě cizinců, ucházejících se o studium v českém jazyce, potvrzení (certifikát) o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B1 dle SERR (Společný evropský referenční rámec) - CCE (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince) nebo zkouška Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni - netýká se občanů Slovenské republiky,
  • v případě uchazečů o studium v anglickém jazyce potvrzení (certifikát) o vykonání zkoušky z anglického jazyka na úrovni B1 (TOEIC, IELTS, FCE, ECL, TOEFL, PTE),
  • v případě cizinců - kopie pasu.

Upozornění:

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme,
 • uchazeč má právo v přihlášce uvést, že je osobou specifickými vzdělávacími potřebami,
 • ve vyjímečných případech je možno podat i papírovou přihlášku - nezapomeňte ji podepsat.
Zpět nahoru

Pravidla pro přílohy k přihlášce do doktorského studia FEL

Formu je možno zvolit z těchto možností:

1. Elektronicky (preferujeme)

 • Naskenujte originály požadovaných dokumentů do PDF a nahrajte je při podávání e-přihlášky v kroku č. 2 Požadavky oboru - doplňující informace přihlášky.
 • Pokud v době podávání přihlášky ještě nemáte přílohy k dispozici, je možno je nahrát i později.
 • Volte vhodné názvy souborů, aby bylo možno přílohy jednoduše identifikovat.
 • Je možno přílohy nahrávat jednotlivě či spojené do jednoho souboru.
 • Přílohy nahrajte postupně pomocí tlačítka Procházet... dole na stránce.
 • Nahrání souboru potvrďte tlačítkem Uložit soubor.
 • Nahrání příloh je nutno provést do příslušných mezních termínů.
 • Lze nahrát maximálně 12 souborů.

2. Poštou

 • zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
 • kopie zašlete na adresu naší fakulty: studijní oddělení FEL ZČU v Plzni, Jana Lepičová, Univerzitní 26, 301 00, Plzeň.

3. Osobně

 • zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
 • zajděte v úředních hodinách k nám na studijní oddělení - studijní referentka pro doktorské studium
Zpět nahoru

Zaplacení administrativního poplatku

Výše poplatku je 500 Kč.

Platbu lze provést:

 • platební kartou,
 • převodem z účtu,
 • složením hotovosti na náš účet na přepážce banky,
 • složením hotovosti na pokladně Západočeské univerzity v Plzni
  (Univerzitní 8, Plzeň, otevírací doba Po - Pá 8 - 11 a 12 - 14h).

Informace k převodu z účtu:

účet číslo: 4811530257
kód banky: 0100
variabilní symbol: 2275000120
specifický symbol:
 • vygenerované číslo přihlášky (u elektronicky podané přihlášky)
 • vaše rodné číslo bez lomítka (u písemně podané přihlášky)
Informace o účtu (není nutné k platbě):
banka: Komerční Banka, Plzeň - město
účet: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
Zpět nahoru

Přijímací pohovor

 • přijímací pohovor se koná před komisí jmenovanou děkanem a je možné ho provést i pomocí videokonference,
 • otázky jsou komisí kladeny s ohledem na obor a rámcové téma, na které se uchazeč hlásí,
 • každému uchazeči jsou položeny 3 otázky. Každou odpověď zhodnotí komise stupněm prospěl nebo neprospěl,
 • uchazeč absolvoval úspěšně přijímací pohovor, pokud získal hodnocení prospěl nejméně za 2 odpovědi.
Zpět nahoru

Termíny přijímacího řízení

Podání přihlášky prodlouženo do 15. 7. 2020 (místo do 17. 6. 2020)
Doložení požadovaných příloh k přihlášce prodlouženo do 15. 7. 2020 (místo do 17. 6. 2020)
Uhrazení administrativního poplatku prodlouženo do 15. 7. 2020 (místo do 17. 6. 2020)
Doložení vysokoškolského vzdělání magisterského typu pro uchazeče, kteří ukončují studium v akademickém roce 2019/20 prodlouženo do 9. 8. 2020 (místo do 17. 6. 2020)
Přijímací pohovory přesunuto na 3. 8. 2020 (místo 7. - 10. 7. 2020)
Ověření podmínek přijímacího řízení přesunuto na 10. 8. 2020 (místo 14. 7. 2020)
Zápis do studia září 2020

 

Zpět nahoru
Anonymous

Jana Lepičová

studijní referentka pro doktorské studium FEL, referentka pro výzkum a projekty (EU202)

+420 377 634 015

Přijímací řízení k doktorskému studiu - Normy fakulty

Zprávy o přijímacích řízeních