124_vyhody_nmgr

Přijímací řízení

Doktorské studium

Uchazeči o doktorské studium na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (FEL) jsou přijímáni na základě přijímacího pohovoru.

Podmínky pro přijetí

 • řádné ukončení studia v magisterském studijním programu,
 • podání řádně vyplněné přihlášky, včetně předepsaných příloh,
 • zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení,
 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.
Zpět nahoru

Přihláška ke studiu

 • elektronicky na adrese eprihlaska.zcu.cz,
 • vyplňte požadované údaje,
 • doložte tyto přílohy (ve formátu PDF - pravidla):
  • motivační dopis,
  • strukturovaný životopis ve formátu Europass,
  • vysokoškolský diplom; v případě vysokoškolského studia absolvovaného v zahraničí rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání nebo potvrzení zahraničního vzdělání z vyhlášky děkana „Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do studijních programů Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni“,
  • dodatek k diplomu (Diploma Supplement),
  • plná verze diplomové práce,
  • v případě cizinců - kopie pasu.
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme,
 • uchazeč má právo v přihlášce uvést, že je osobou specifickými vzdělávacími potřebami,
 • ve výjimečných případech je možno podat i papírovou přihlášku - nezapomeňte ji podepsat.

Pravidla pro přílohy k přihlášce do doktorského studia FEL:

Pokud předkládané dokumenty nejsou v českém, nebo anglickém jazyce, musí být do jednoho z těchto jazyků úředně přeloženy. Tam, kde je stanoveno přikládání formou vložení naskenovaného dokumentu do informačního systému e-přihlášky, vztahuje se to i na tyto přílohy. Při předložení kopií či skenovaných originálů předloží uchazeč na výzvu originály nebo jejich ověřené kopie k ověření pravosti dokumentů.

 • Elektronicky (preferujeme)
  • Naskenujte originály požadovaných dokumentů do PDF a nahrajte je při podávání e-přihlášky v kroku č. 2, sekce Nahrání souborů vyžadovaných přijímacím oborem.
  • Pokud v době podávání přihlášky ještě nemáte přílohy k dispozici, je možno je nahrát i později.
  • Volte vhodné názvy souborů, aby bylo možno přílohy jednoduše identifikovat.
  • Je možno přílohy nahrávat jednotlivě či spojené do jednoho souboru.
  • Přílohy nahrajte postupně pomocí tlačítka Procházet... dole na stránce.
  • Nahrání souboru potvrďte tlačítkem Uložit soubor.
  • Nahrání příloh je nutno provést do mezního termínu podání přihlášek.
  • Lze nahrát maximálně 12 souborů.
 • Poštou
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Kopie zašlete na adresu naší fakulty: studijní oddělení FEL ZČU v Plzni, do rukou Jany Lepičové, Univerzitní 26, 301 00, Plzeň.
 • Osobně
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Zajděte v úředních hodinách k nám na studijní oddělení - 1. patro, č. dv. EU202 - Jana Lepičová.
Zpět nahoru

Zaplacení administrativního poplatku

 • Administrativní poplatek za přijímací řízení je stanoven ve výši 500 Kč.
 • Poplatek lze uhradit bezhotovostním převodem z účtu, hotově v bance či na pokladně ZČU, případně složenkou.
 • Bankovní spojení:
  • číslo účtu: 4811530257 / 0100 (Komerční banka),
  • variabilní symbol: 2275000122,
  • specifický symbol: vygenerované číslo přihlášky.
 • Doklad o zaplacení je požadován pouze u papírově podané přihlášky.
Zpět nahoru

Přijímací pohovor

 • Přijímací pohovor se koná před komisí jmenovanou děkanem a je možné ho provést i pomocí videokonference.
 • Přijímací pohovor probíhá v jazyce studijního programu, do kterého se uchazeč hlásí.
 • Otázky jsou komisí kladeny s ohledem na obor a rámcové téma, na které se uchazeč hlásí.
 • Každému uchazeči jsou položeny 3 otázky. Každou odpověď zhodnotí komise stupněm prospěl nebo neprospěl.
 • Uchazeč absolvoval úspěšně přijímací pohovor, pokud získal hodnocení prospěl nejméně za 2 odpovědi.
Zpět nahoru

Termíny přijímacího řízení - 2. kolo

Termín podání přihlášky      1. 7. - 28. 8. 2022


Termín pro doložení požadovaných příloh k přihlášce      do 28. 8. 2022


Termín pro uhrazení administrativního poplatku      do 28. 8. 2022


Termín přijímacího pohovoru      15. 9. 2022


Termín pro ověření podmínek přijímacího řízení      16. 9. 2022

Zpět nahoru

Termíny přijímacího řízení - 1. kolo

Termín podání přihlášky      do 16. 6. 2022


Termín pro doložení požadovaných příloh k přihlášce      do 16. 6. 2022


Termín pro uhrazení administrativního poplatku      do 16. 6. 2022


Termín pro doložení VŠ vzdělání magisterského typu pro uchazeče,
kteří ukončují studium v ak. roce 2021/22      do 16. 6. 2022


Termín přijímacího pohovoru      1. 7. 2022


Termín pro ověření podmínek přijímacího řízení      8. 7. 2022

Zpět nahoru
Nejčastější dotazy

Zde vám nabízíme odpovědi na nejčastější dotazy k přijímacímu řízení.
Pokud zde nenaleznete odpověď na svůj dotaz, neváhejte a ozvěte se nám na kontakty uvedené níže.

Jak si mám vybrat rámcové téma?

Uchazeč uvádí do přihlášky rámcové téma, tak jak je vypsáno v přijímacím řízení.
Na jedno rámcové téma se může přihlásit a může být přijato více uchazečů.
Je vhodné před podáním přihlášky oznámit školiteli (osobně, e-mailem nebo telefonicky), že podáte přihlášku na jeho téma.

Zpět nahoru

Kdo bude u přijímacího pohovoru?

Komise je většinou tříčlenná. Kromě komise se může pohovoru zúčastnit školitel.

Zpět nahoru

Jak dlouho můžu studovat v doktorském studiu?

Standardní doba studia je 4 roky. Na tuto dobu má doktorand prezenční i kombinované formy studia na začátku studia naplánován svůj studijní plán.
Studium může být prodlouženo o 2 roky, tj. celkem 6 let studia.
Děkan může prodloužit odevzdání materiálů k obhajobě ještě o jeden rok, tj. celkem 7 let.

Zpět nahoru

Kdo dostává stipendium a v jaké výši?

Studentům doktorského studijního programu v českém jazyce v prezenční formě studia je po dobu standardní doby studia (tj. 4 roky) vypláceno základní (tzv. řádné) stipendium ve výši 7 500 Kč měsíčně.
Po každé absolvované odborné zkoušce se částka zvyšuje o 500 Kč, a to do výše 10 000 Kč.
Po složení státní doktorské zkoušky je vyplácena částka 15 000 Kč měsíčně. Pokud doktorand nesloží v termínu státní doktorskou zkoušku, může mu být stipendium kráceno.
Mimořádné stipendium může dostat kterýkoli doktorand v prezenční i kombinované formě studia. Tato stipendia jsou většinou vyplácena za práci na projektu nebo za práci na katedře.

Zpět nahoru

Kdo je konzultant specialista?

Kromě školitele může být přiřazen k rámcovému tématu i konzultant specialista. Je to odborník, se kterým student konzultuje speciální problémy z tématu své disertační práce.

Zpět nahoru
Anonymous

Jana Lepičová

studijní referentka pro doktorské studium FEL, referentka pro výzkum a projekty (EU202)

+420 377 634 015

Přijímací řízení k doktorskému studiu - Normy fakulty

Zprávy o přijímacích řízeních