PhD_comp_resized

Přijímací řízení

Staňte se vědcem či vědkyní! Podejte přihlášku do doktorského studia a změňte svět k lepšímu.
Podejte přihlášku
Doktorské studium

Uchazeči o doktorské studium na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (FEL) jsou přijímáni na základě přijímacího pohovoru.

Podmínky pro přijetí

 • řádné ukončení studia v magisterském studijním programu,
 • podání řádně vyplněné přihlášky, včetně předepsaných příloh,
 • zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení,
 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.
Zpět nahoru

Přihláška ke studiu

 • elektronicky na adrese eprihlaska.zcu.cz,
 • vyplňte požadované údaje,
 • doložte tyto přílohy (ve formátu PDF - pravidla):
  • strukturovaný životopis ve formátu Europass,
  • vysokoškolský diplom; v případě vysokoškolského studia absolvovaného v zahraničí potvrzení o úrovni dosaženého zahraničního vzdělání dle Směrnice rektora č. 34R/2017 Postup při uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace (Článek 8 + Příloha č. 4),
  • dodatek k diplomu (Diploma Supplement)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme,
 • uchazeč má právo v přihlášce uvést, že je osobou specifickými vzdělávacími potřebami,

Pravidla pro přílohy k přihlášce do doktorského studia FEL:

Pokud předkládané dokumenty nejsou v českém, nebo anglickém jazyce, musí být do jednoho z těchto jazyků úředně přeloženy. Tam, kde je stanoveno přikládání formou vložení naskenovaného dokumentu do informačního systému e-přihlášky, vztahuje se to i na tyto přílohy. Při předložení kopií či skenovaných originálů předloží uchazeč na výzvu originály nebo jejich ověřené kopie k ověření pravosti dokumentů.

 • Elektronicky (preferujeme)
  • Naskenujte originály požadovaných dokumentů do PDF a nahrajte je při podávání e-přihlášky v kroku č. 2, sekce Nahrání souborů vyžadovaných přijímacím oborem.
  • Pokud v době podávání přihlášky ještě nemáte přílohy k dispozici, je možno je nahrát i později.
  • Volte vhodné názvy souborů, aby bylo možno přílohy jednoduše identifikovat.
  • Je možno přílohy nahrávat jednotlivě či spojené do jednoho souboru.
  • Přílohy nahrajte postupně pomocí tlačítka Procházet... dole na stránce.
  • Nahrání souboru potvrďte tlačítkem Uložit soubor.
  • Nahrání příloh je nutno provést do mezního termínu podání přihlášek.
  • Lze nahrát maximálně 12 souborů.
 • Poštou
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Kopie zašlete na adresu naší fakulty: studijní oddělení FEL ZČU v Plzni, do rukou Jany Lepičové, Univerzitní 26, 301 00, Plzeň.
 • Osobně
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Zajděte v úředních hodinách k nám na studijní oddělení - 1. patro, č. dv. EU202 - Jana Lepičová.
Zpět nahoru

Zaplacení administrativního poplatku

 • Administrativní poplatek za přijímací řízení je stanoven ve výši 500 Kč.
 • Poplatek lze uhradit bezhotovostním převodem z účtu, hotově v bance či na pokladně ZČU, případně složenkou.
 • Bankovní spojení:
  • číslo účtu: 4811530257 / 0100 (Komerční banka),
  • variabilní symbol: 2275000124,
  • specifický symbol: vygenerované číslo přihlášky.
Zpět nahoru

Přijímací pohovor

 • Přijímací pohovor se koná před komisí jmenovanou děkanem a je možné ho provést i pomocí videokonference.
 • Přijímací pohovor probíhá v jazyce studijního programu, do kterého se uchazeč hlásí.
 • Otázky jsou komisí kladeny s ohledem na obor a rámcové téma, na které se uchazeč hlásí.
 • Každému uchazeči jsou položeny 3 otázky. Každou odpověď zhodnotí komise stupněm prospěl nebo neprospěl.
 • Uchazeč absolvoval úspěšně přijímací pohovor, pokud získal hodnocení prospěl nejméně za 2 odpovědi.
Zpět nahoru

Termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky      do 31. 5. 2024


Termín pro doložení požadovaných příloh k přihlášce      do 31. 5. 2024


Termín pro uhrazení administrativního poplatku      do 16. 6. 2024


Termín pro doložení VŠ vzdělání magisterského typu pro uchazeče,
kteří ukončují studium v ak. roce 2023/24      do 16. 6. 2024


Termín přijímacího pohovoru      27. 6. 2024


Termín pro ověření podmínek přijímacího řízení      8. 7. 2024

Zpět nahoru
Nejčastější dotazy

Zde vám nabízíme odpovědi na nejčastější dotazy k přijímacímu řízení.
Pokud zde nenaleznete odpověď na svůj dotaz, neváhejte a ozvěte se nám na kontakty uvedené níže.

Jak si mám vybrat rámcové téma?

Uchazeč uvádí do přihlášky rámcové téma, tak jak je vypsáno v přijímacím řízení (viz. PDF soubor níže).
Na jedno rámcové téma se může přihlásit a může být přijato více uchazečů.
Je vhodné před podáním přihlášky oznámit školiteli (osobně, e-mailem nebo telefonicky), že podáte přihlášku na jeho téma.

Zpět nahoru

Kdo bude u přijímacího pohovoru?

Komise je většinou tříčlenná. Kromě komise se může pohovoru zúčastnit školitel.

Zpět nahoru

Jak dlouho můžu studovat v doktorském studiu?

Standardní doba studia je 4 roky. Na tuto dobu má doktorand prezenční i kombinované formy studia na začátku studia naplánován svůj studijní plán.
Studium může být prodlouženo o 2 roky, tj. celkem 6 let studia.
Děkan může prodloužit odevzdání materiálů k obhajobě ještě o jeden rok, tj. celkem 7 let.

Zpět nahoru

Kdo dostává stipendium a v jaké výši?

Studentům doktorského studijního programu v českém jazyce v prezenční formě studia je po dobu standardní doby studia (tj. 4 roky) vypláceno základní (tzv. řádné) stipendium ve výši 7 500 Kč měsíčně.
Po každé absolvované odborné zkoušce se částka zvyšuje o 500 Kč, a to do výše 10 000 Kč.
Po složení státní doktorské zkoušky je vyplácena částka 15 000 Kč měsíčně. Pokud doktorand nesloží v termínu státní doktorskou zkoušku, může mu být stipendium kráceno.
Mimořádné stipendium může dostat kterýkoli doktorand v prezenční i kombinované formě studia. Tato stipendia jsou většinou vyplácena za práci na projektu nebo za práci na katedře.

Zpět nahoru

Kdo je konzultant specialista?

Kromě školitele může být přiřazen k rámcovému tématu i konzultant specialista. Je to odborník, se kterým student konzultuje speciální problémy z tématu své disertační práce.

Zpět nahoru
Anonymous

Jana Lepičová

studijní referentka pro doktorské studium FEL, referentka pro výzkum a projekty (EU202)

+420 377 634 015

Přijímací řízení k doktorskému studiu - Normy fakulty

Zprávy o přijímacích řízeních