121_prijimaci_rizeni_mgr

Přijímací řízení

Jak se přihlásit

Uchazeči o navazující magisterské (NMgr.) studium na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni jsou přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení výsledků jejich předchozího vysokoškolského studia a případných dalších aktivit až do naplnění předpokládaného počtu studentů.

Podmínky pro přijetí

 • řádné ukončení vysokoškolského studia v kterémkoliv typu studijního programu,
 • podání řádně vyplněné přihlášky, včetně předepsaných příloh,
 • zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení,
 • splnění kritéria pro přijetí.
Zpět nahoru

Přihláška ke studiu

 • elektronicky na adrese eprihlaska.zcu.cz,
 • vyplňte požadované údaje,
 • doložte tyto přílohy (ve formátu PDF - pravidla):
  • výpis absolvovaných předmětů s uvedeným celkovým váženým studijním průměrem za předchozí vysokoškolské studium, potvrzený příslušnou vysokou školou.
  • vysokoškolský diplom; v případě vysokoškolského studia absolvovaného v zahraničí rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání nebo potvrzení o úrovni dosaženého zahraničního vzdělání dle Směrnice rektora č. 34R/2017 Postup při uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace (Článek 8 + Příloha č. 4),
  • doklad o absolvování předmětu UJP/AEL4 nebo vyššího, případně potvrzení (certifikát) o vykonání zkoušky z anglického jazyka na úrovni B1 (TOEIC, IELTS, FCE, ECL, TOEFL, PTE, Duolingo) – netýká se uchazečů, jejichž rodným jazykem je angličtina a absolventů středních či vysokých škol se studijním programem v anglickém jazyce (nutné potvrzení z příslušné školy),
  • v případě cizinců, ucházejících se o studium v českém jazyce, potvrzení (certifikát) o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B1 dle SERR (Společný evropský referenční rámec) -  a to z Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni nebo jiné veřejné vysoké školy v ČR - netýká se občanů Slovenské republiky a absolventů předchozího studia v českém jazyce,
  • doklady prokazující aktivity, za které je možno získat bonusové body,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme,
 • uchazeč má právo v přihlášce uvést, že je osobou specifickými vzdělávacími potřebami,
 • ve výjimečných případech je možno podat i papírovou přihlášku - nezapomeňte ji podepsat.

Pravidla pro přílohy k přihlášce do NMgr. studia FEL:

 • Elektronicky (preferujeme)
  • Naskenujte originály požadovaných dokumentů do PDF a nahrajte je při podávání e-přihlášky v kroku č. 2, sekce Nahrání souborů vyžadovaných přijímacím oborem.
  • Pokud v době podávání přihlášky ještě nemáte přílohy k dispozici, je možno je nahrát i později.
  • Volte vhodné názvy souborů, aby bylo možno přílohy jednoduše identifikovat.
  • Je možno přílohy nahrávat jednotlivě či spojené do jednoho souboru.
  • Přílohy nahrajte postupně pomocí tlačítka Procházet... dole na stránce.
  • Nahrání souboru potvrďte tlačítkem Uložit soubor.
  • Nahrání příloh je nutno provést do mezního termínu podání přihlášek.
  • Lze nahrát maximálně 12 souborů.
 • Poštou
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Kopie zašlete na adresu naší fakulty:
   • prezenční forma: studijní oddělení FEL ZČU v Plzni, do rukou Soni Königsmarkové, Univerzitní 26, 301 00, Plzeň,
   • kombinovaná forma: studijní oddělení FEL ZČU v Plzni, do rukou Bc. Martiny Novákové, Univerzitní 26, 301 00, Plzeň.
 • Osobně
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Zajděte v úředních hodinách k nám na studijní oddělení - 1. patro, č. dv. EU203 - Soňa Königsmarková, EU211 - Bc. Martina Nováková.
Zpět nahoru

Zaplacení administrativního poplatku

 • Administrativní poplatek za přijímací řízení je stanoven ve výši 500 Kč.
 • Poplatek lze uhradit bezhotovostním převodem z účtu, hotově v bance či na pokladně ZČU, případně složenkou.
 • Bankovní spojení:
  • číslo účtu: 4811530257 / 0100 (Komerční banka),
  • variabilní symbol: 2275000124,
  • specifický symbol: vygenerované číslo přihlášky.
 • Doklad o zaplacení je požadován pouze u papírově podané přihlášky.
Zpět nahoru

Kritérium pro přijetí

Uchazeči o studium jsou přijímáni podle pořadí nejlepších, tzn. pořadí v seznamu uchazečů seřazeném sestupně podle bodového hodnocení do vyhlášeného počtu podle vyhlášky děkana.

Pořadí uchazečů se určí na základě bodového hodnocení B vztahem:

B = 100 / VSP + Z

kde

 • VSP je vážený studijní průměr za předchozí absolvované vysokoškolské studium

a Z je součtem bonusových (zvláštních) bodů, které je možné získat za tyto aktivity:

 • 10 bodů – uchazeč se alespoň jednou v posledních třech letech účastnil celostátní soutěže v oboru elektrotechniky (např. SVOČ) a umístil se do třetího místa včetně,
 • 5 bodů – uchazeč se alespoň jednou v posledních třech letech účastnil soutěže v oboru elektrotechniky (např. SVOČ), vyhlašované VŠ, a umístil se do třetího místa včetně.

Zpět nahoru

Termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky      do 15. 4. 2024


Termín pro doložení požadovaných příloh k přihlášce      do 15. 4. 2024


Termín pro uhrazení administrativního poplatku      do 15. 4. 2024


Termín pro doložení celkového VSP za VŠ studium pro uchazeče,
kteří ukončují studium v akademickém roce 2023/24      do 26. 6. 2024


Termín pro doložení VŠ vzdělání pro uchazeče,
kteří ukončují studium v akademickém roce 2023/24      do 26. 6. 2024


Termín pro ověření splnění podmínek přijímacího řízení
pro programy vyučované v českém jazyce      8. 7. 2024

Zpět nahoru

Jak podat přihlášku?

Kontaktní osoba

Anonymous

Soňa Königsmarková

studijní referentka pro navazující magisterské studium v prezenční formě, poradenství pro studující se specifickými vzdělávacími potřebami (EU203)

+420 377 634 012

Anonymous

Bc. Martina Nováková

studijní referentka pro kombinované studium (EU211)

+420 377 634 011

Přijímací řízení k NMgr. studiu - Normy fakulty

Zprávy o přijímacích řízeních