Disertační práce

Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu.

Autoreferát disertační práce slouží k informování vědecké veřejnosti o hlavních výsledcích disertační práce.

Na konci studium probíhá obhajoba disertační práce (ODP).

AKtuální SDZ a ODP

Autoreferáty disertačních prací