Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška (SDZ) slouží k prověření znalostí studenta ve studovaném oboru. Student má prokázat hluboké odborné a teoretické vědomosti, zvládnutí metod samostatné vědecké práce a způsobu aplikace nových poznatků. Požadavky na znalosti vycházejí z individuálního studijního plánu.
Součástí státní doktorské zkoušky je obhajoba tezí disertační práce, které student předkládá v písemné podobě a posuzuje oponent jmenovaný děkanem.

AKtuální SDZ a ODP