пропонуємо навчання для cтудентів з України / Nabídka studia pro zájemce z Ukrajiny

Навчайтеся на одному з найсучасніших технічних факультетів Європи!

Декан факультету електротехніки Західночешського університету в Пльзені відповідно до Закону № 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України прийняв рішення про коригування умов процедури прийому вступників з України. Це рішення стосується лише іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці.

Вступники звільняються від сплати адміністративного збору за подачу документів для вступу, та від плати за оцінку попередньої іноземної освіти.

Як подати документи:

 • Заповніть електронну заявку на eprihlaska.zcu.cz до 15 серпня 2022 р.
 • До15 серпня 2022 року додайте диплом/свідоцтво/виписку про попереднє навчання в загальноосвітній школі/університеті України, виписку оцінок за 4-ри останні роки навчання в школі. Всі документи подаються в перекладі на чеську мову.
  • Якщо ви не можете надати ці документи, їх можна замінити письмовим свідченням.
 • До 15 серпня 2022 року додайте сертифікат про здачу іспиту з чеської мови на рівні B1.
  • Якщо ви не можете надати сертифікат, достатньо документу, що записалися на курс чеської мови і відвідуєте його.

Маєте запитання щодо навчання на FEE? Не соромтеся звертатися до особи для спілкування українською пані Оленою Рубаненко.

Studujte na jedné z nejmoderněji vybavených technických fakult v Evropě!

Děkan Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny rozhodl o úpravě podmínek přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny. Toto rozhodnutí se vztahuje pouze na cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.

Tito uchazeči jsou osvobozeni od administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením a od poplatku za posouzení předchozího zahraničního vzdělání.

Jak se přihlásit:

 • Vyplňte elektronickou přihlášku na eprihlaska.zcu.cz do 15. 8. 2022
 • Přiložte diplom / vysvědčení / výpis známek za vaše předchozí studium na střední / vysoké škole na Ukrajině, výpis známek za poslední 4 roky školní docházky, do 15. 8. 2022. Všechny dokumenty jsou předkládány v českém překladu.
  • Pokud tyto dokumenty nemůžete poskytnout, mohou být dočasně nahrazeny písemným čestným prohlášením.
 • Přiložte certifikát o absolvování zkoušky z češtiny na úrovni B1 do 15. 8. 2022.
  • Pokud toto potvrzení nemůžete doložit, postačí doklad o tom, že jste se zapsal/a do kurzu češtiny a navštěvujete jej. 
 • Máte dotazy ke studiu na FEL? Neváhejte kontaktovat osobu pro komunikaci v ukrajinštině paní Olenu Rubaněnko.

Бакалавр / Bakalářské studium

Освітня програма: Електротехніка та інформаційні технології

У рамках навчання на бакалавраті за освітньою програмою Електротехніка та інформаційні технології Ви здобудете нові знання і навички, а також отримаєте можливість долучитись до наукових досліджень в галузі електротехніки та інформаційних технологій. Одержите широку базу професійних знань для успішної кар’єри та подальшого навчання в університеті!

Ви дізнаєтеся про сучасні тенденції:

 • електротехніки,
 • робототехніки,
 • електромобілі, і
 • програмування.

При цьому Ви отримаєте необхідні знання в галузі менеджменту та екології. Завдяки вільному вибору навчальних дисциплін, маєте можливість постійно розвиватись та вдосконалювати свої знання з відповідної спеціалізації, вивчати що цікавить саме вас.

Ступінь: Бакалавр
Тривалість навчання: 3 роки
Форма навчання: денна (чеською мовою)

Studijní program: ELEKTROTECHNIKA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Tento program vám otevře dveře k odbornému studiu elektrotechniky a informačních technologií. Získáte v něm široký základ odborných znalostí  pro bezproblémové uplatnění v praxi i pro další vysokoškolské studium. Seznámíte se s aktuálními trendy v:

 • elektrotechnice,
 • robotice,
 • elektromobilitě a
 • programování.

Zároveň získáte potřebné znalosti z oblasti managementu a ekologie. Díky systému volitelných předmětů se můžete průběžně specializovat a rozvíjet v tom, co vás zajímá a bavíc nejvíce.

Titul: bakalář, Bc.
Délka studia: 3 roky
Forma studia: prezenční češtině

Магістр / Navazující magisterské studium

Освітня програма: Електроенергетика

Продовжуючи навчання за освітньо програмою «Електроенергетика», Ви маєте можливість поглибити отриманні під час бакалаврату знання в галузі електроенергетики за обраною спеціалізацією.

Освітня кваліфікація: Інженер з електроенергетики
Тривалість навчання: 2 роки
Форма: денна
Мова викладання: чеська

Освітня програма: Електроніка та інформаційні технології

Navazující studijní program Výkonové systémy a elektroenergetika rozšiřuje absolventům bakalářského studia odborné znalosti z oblasti silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky a dále je prohlubuje ve zvolené specializaci. 

Titul: Inženýr, Ing.
Délka studia: 2 roky
Forma: prezenční
Jazyk výuky: čeština

Освітня програма: Електроніка та інформаційні технології

Навчання за програмою «Електроніка та інформаційні технології» дає змогу поглибити знання та вдосконалити уміння та навички у сфері електроніки та ІТ.

Освітня кваліфікація: Інженер з електроніки та інформаційних технологій
Тривалість навчання: 2 роки
Форма: денна
Мова викладання: чеська

Studijní program: ELEKTRONIKA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Navazující  studijní program Elektronika a informační technologie vám umožní rozšířit si znalosti z elektroniky a IT a dále je prohloubit ve zvolené specializaci. 

Titul: Inženýr, Ing.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční
Jazyk výuky: čeština

Освітня програма: Електротехнічні матеріали та технології

Програма навчання «Електротехнічні матеріали та технології» призначена для підготовки  спеціалістів з розробки та застосування електротехнічних матеріалів, технологій виробництва та керування ними в галузі електротехніки та електроніки.

Освітня кваліфікація: Інженер з електротехнічних матеріалів та технологій
Тривалість навчання: 2 роки
Форма: денна
Мова викладання: чеська

Studijní program: MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO ELEKTROTECHNIKU

Navazující studijní program Materiály a technologie pro elektrotechniku připravuje odborníky se zaměřením na vývoj a aplikace elektrotechnických materiálů, výrobní technologie a jejich řízení v oblasti elektrotechnického průmyslu. 

Titul: Inženýr, Ing.
Délka studia: 2 roky
Forma: prezenční
Jazyk výuky: čeština

Докторантура / Doktorské studium

Освітня програма: Електротехніка та інформаційні технології

Вступники з відповідною університетською освітою для здобуття наукового ступеня доктора філософії мають можливість поглибити свої знання в різних напрямках електротехніки та інформаційних технологій та провести унікальні дослідження за вибраною тематикою.

Науковий  ступінь: доктор філософії, PhD
Тривалість навчання: 4 роки
Форма: повна або комбінована
Мова викладання: чеська або англійська

Studijní program: ELEKTROTECHNIKA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Absolventi odpovídajícího vysokoškolského magisterského studia mají možnost rozšířit si své vědomosti v doktorském studiu v různých tématech elektrotechniky a informačních technologií.

Titul: doktor, Ph.D.
Doba studia: 4 roky
Forma: prezenční nebo kombinovaná
Jazyk výuky: čeština nebo angličtina