пропонуємо навчання для cтудентів з України / Nabídka studia pro zájemce z Ukrajiny

Навчайтеся на одному з найсучасніших технічних факультетів Європи!

Декан факультету електротехніки Західночешського університету в Пльзені відповідно до Закону № 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України прийняв рішення про коригування умов процедури прийому вступників з України. Це рішення стосується лише іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці.

Вступники звільняються від сплати адміністративного збору за подачу документів для вступу, та від плати за оцінку попередньої іноземної освіти.

Як подати документи:

 • Заповніть електронну заявку на eprihlaska.zcu.cz до 30 квітня 2022 р.
 • До 31 травня 2022 року додайте диплом/свідоцтво/виписку про попереднє навчання в загальноосвітній школі/університеті України.
  • Якщо ви не можете надати ці документи, їх можна замінити письмовим свідченням.
 • До 31 травня 2022 року додайте сертифікат про здачу іспиту з чеської мови на рівні B1.
  • Якщо ви не можете надати сертифікат, достатньо документу, що записалися на інтенсивний курсах чеської мови. Також можна навчатись на підготовчих курс чеської мови, які пропонує Інститут мовної підготовки Західночеського університету.

Маєте запитання щодо навчання на FEE? Не соромтеся звертатися до особи для спілкування українською пані Оленою Рубаненко.

Studujte na jedné z nejmoderněji vybavených technických fakult v Evropě!

Děkan Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny rozhodl o úpravě podmínek přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny. Toto rozhodnutí se vztahuje pouze na cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.

Tito uchazeči jsou osvobozeni od administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením a od poplatku za posouzení předchozího zahraničního vzdělání.

Jak se přihlásit:

 • Vyplňte elektronickou přihlášku na eprihlaska.zcu.cz do 30. 4. 2022
 • Přiložte diplom / vysvědčení / výpis známek za vaše předchozí studium na střední / vysoké škole na Ukrajině do 31. 5. 2022.
  • Pokud tyto dokumenty nemůžete poskytnout, může být nahrazeno písemným čestným prohlášením o úspěšném absolvování.
 • Přiložte certifikát o absolvování zkoušky z češtiny na úrovni B1 do 31. 5. 2022.
  • Pokud toto potvrzení nemůžete doložit, postačí, když prokážete, že jste se zapsal/a do intenzivního kurzu češtiny. Rovněž je možné využít přípravné kurzy češtiny nabízené Ústavem jazykové přípravy ZČU.
 • Máte dotazy ke studiu na FEL? Neváhejte kontaktovat osobu pro komunikaci v ukrajinštině paní Olenu Rubaněnko.

Бакалавр / Bakalářské studium

Освітня програма: Електротехніка та інформаційні технології

У рамках навчання на бакалавраті за освітньою програмою Електротехніка та інформаційні технології Ви здобудете нові знання і навички, а також отримаєте можливість долучитись до наукових досліджень в галузі електротехніки та інформаційних технологій. Одержите широку базу професійних знань для успішної кар’єри та подальшого навчання в університеті!

Ви дізнаєтеся про сучасні тенденції:

 • електротехніки,
 • робототехніки,
 • електромобілі, і
 • програмування.

При цьому Ви отримаєте необхідні знання в галузі менеджменту та екології. Завдяки вільному вибору навчальних дисциплін, маєте можливість постійно розвиватись та вдосконалювати свої знання з відповідної спеціалізації, вивчати що цікавить саме вас.

Ступінь: Бакалавр
Тривалість навчання: 3 роки
Форма навчання: денна (чеською мовою)

Studijní program: ELEKTROTECHNIKA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Tento program vám otevře dveře k odbornému studiu elektrotechniky a informačních technologií. Získáte v něm široký základ odborných znalostí  pro bezproblémové uplatnění v praxi i pro další vysokoškolské studium. Seznámíte se s aktuálními trendy v:

 • elektrotechnice,
 • robotice,
 • elektromobilitě a
 • programování.

Zároveň získáte potřebné znalosti z oblasti managementu a ekologie. Díky systému volitelných předmětů se můžete průběžně specializovat a rozvíjet v tom, co vás zajímá a bavíc nejvíce.

Titul: bakalář, Bc.
Délka studia: 3 roky
Forma studia: prezenční češtině

Магістр / Navazující magisterské studium

Освітня програма: Електроенергетика

Продовжуючи навчання за освітньо програмою «Електроенергетика», Ви маєте можливість поглибити отриманні під час бакалаврату знання в галузі електроенергетики за обраною спеціалізацією.

Освітня кваліфікація: Інженер з електроенергетики
Тривалість навчання: 2 роки
Форма: денна
Мова викладання: чеська

Освітня програма: Електроніка та інформаційні технології

Navazující studijní program Výkonové systémy a elektroenergetika rozšiřuje absolventům bakalářského studia odborné znalosti z oblasti silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky a dále je prohlubuje ve zvolené specializaci. 

Titul: Inženýr, Ing.
Délka studia: 2 roky
Forma: prezenční
Jazyk výuky: čeština

Освітня програма: Електроніка та інформаційні технології

Навчання за програмою «Електроніка та інформаційні технології» дає змогу поглибити знання та вдосконалити уміння та навички у сфері електроніки та ІТ.

Освітня кваліфікація: Інженер з електроніки та інформаційних технологій
Тривалість навчання: 2 роки
Форма: денна
Мова викладання: чеська

Studijní program: ELEKTRONIKA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Navazující  studijní program Elektronika a informační technologie vám umožní rozšířit si znalosti z elektroniky a IT a dále je prohloubit ve zvolené specializaci. 

Titul: Inženýr, Ing.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční
Jazyk výuky: čeština

Освітня програма: Електротехнічні матеріали та технології

Програма навчання «Електротехнічні матеріали та технології» призначена для підготовки  спеціалістів з розробки та застосування електротехнічних матеріалів, технологій виробництва та керування ними в галузі електротехніки та електроніки.

Освітня кваліфікація: Інженер з електротехнічних матеріалів та технологій
Тривалість навчання: 2 роки
Форма: денна
Мова викладання: чеська

Studijní program: MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO ELEKTROTECHNIKU

Navazující studijní program Materiály a technologie pro elektrotechniku připravuje odborníky se zaměřením na vývoj a aplikace elektrotechnických materiálů, výrobní technologie a jejich řízení v oblasti elektrotechnického průmyslu. 

Titul: Inženýr, Ing.
Délka studia: 2 roky
Forma: prezenční
Jazyk výuky: čeština

Докторантура / Doktorské studium

Освітня програма: Електротехніка та інформаційні технології

Вступники з відповідною університетською освітою для здобуття наукового ступеня доктора філософії мають можливість поглибити свої знання в різних напрямках електротехніки та інформаційних технологій та провести унікальні дослідження за вибраною тематикою.

Науковий  ступінь: доктор філософії, PhD
Тривалість навчання: 4 роки
Форма: повна або комбінована
Мова викладання: чеська або англійська

Studijní program: ELEKTROTECHNIKA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Absolventi odpovídajícího vysokoškolského magisterského studia mají možnost rozšířit si své vědomosti v doktorském studiu v různých tématech elektrotechniky a informačních technologií.

Titul: doktor, Ph.D.
Doba studia: 4 roky
Forma: prezenční nebo kombinovaná
Jazyk výuky: čeština nebo angličtina