43

Kam, když ne k nám?

Chceš po škole kvalitní a dobře placenou práci? Absolventi FEL jsou velmi atraktivní pro zaměstnavatele nejen u nás, ale po celém světě.

Studuj v srdci Evropy! Česká republika je desátá nejbezpečnější země na světě. Plzeňský kraj je znám svým bohatým kulturním, historickým a přírodním dědictvím. Samotné město Plzeň má těsné vazby na průmysl a dlouhou tradici ve vysoce kvalitním vzdělávání. A je to hlavní město piva - domovem světové značky Pilsner Urquell!

Bojíš se o svou budoucnost? Pojď studovat k nám! Celý svět běží na elektřinu a bez elektro inženýrů se neobejde! Nabízíme řadu zajímavých a perspektivních oborů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu.

Elektrotechnika a informační technologie (prezenčně)

Doba studia: 3 roky, forma prezenční nebo kombinovaná
Titul: bakalář, Bc.

Díky společnému studijnímu programu získáš znalosti ze všech oblastí elektrotechniky a informačních technologií a můžeš se sám rozhodnout, zda budeš pokračovat v inženýrském studiu, půjdeš a budeš úspěšný v praxi nebo si založíš firmu a budeš podnikat.

NÁPLŇ STUDIA

Studium zahrnuje teoretické i praktické předměty. Zjistíte, jak funguje rádiové, telefonní a televizní sdělování, jak se vyrábějí a programují roboti nebo kde všude se setkáváme s mikroprocesorovou, sdělovací a regulační technikou. Dozvíte se, co vše se skrývá v pohonu elektrického vozidla, jak ho navrhnout, matematicky modelovat, simulovat a oživit. Naučíte se využívat PC techniku pro projektování elektrických zařízení nebo modelování elektrických a tepelných poměrů uvnitř zařízení. V rámci studijního oboru Elektrotechnika a informační technologie získáte širší okruh znalostí díky volitelným studijním předmětům.

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ

Obor je skvělou přípravou ke studiu navazujících magisterských oborů. Věnovat se můžete třeba dopravnímu elektroinženýrství a autoelektronice nebo telekomunikačním a multimediálním systémům. Pokud se rozhodnete nastoupit do praxe, mohou z vás být výborní konstruktéři, projektanti nebo zkušební technici. Na práci se určitě zeptejte například ve Škoda Auto, MBtech nebo ZF Engineering Plzeň.

Významní zaměstnavatelé:

Škoda Auto, KOSTAL, MB Tech, Valeo, Automotive Light, Continental Automotive, WITTE Automotive, ZF Engineering Plzeň, Siemens, Škoda Transportation, Omexon, Eurosoft, ČEPS, ČEZ, Daikin, Bosch, Škoda Electric, Panasonic, KOSTAL, Valeo, Automotive Light, TES Vsetín, Inelsev motory Litvínov

Zpět nahoru

Podmínky pro přijetí

Pro přijetí ke studiu jsou stanoveny tyto podmínky:

 • dosažení středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou,
 • podání řádně vyplněné přihlášky, včetně předepsaných příloh,
 • zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení,
 • splnění kritéria pro přijetí.
Zpět nahoru

Přihláška ke studiu

 • elektronicky na adrese eprihlaska.zcu.cz,
 • vyplňte požadované údaje,
 • doložte tyto přílohy (ve formátu PDF - pravidla):
  • výpis známek ze střední školy (s uvedenými průměry za jednotlivé roky),
  • maturitní vysvědčení; v případě maturitní zkoušky složené v zahraničí rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání nebo potvrzení zahraničního vzdělání z vyhlášky děkana „Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do studijních programů Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni“,
  • v případě cizinců, ucházejících se o studium v českém jazyce, potvrzení (certifikát) o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B1 dle SERR (Společný evropský referenční rámec) - CCE (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince) nebo zkouška Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni - netýká se občanů Slovenské republiky a absolventů středních škol se studijním programem v českém jazyce,
  • v případě uchazečů o studium v anglickém jazyce potvrzení (certifikát) o vykonání zkoušky z anglického jazyka na úrovni B1 (TOEIC, IELTS, FCE, ECL, TOEFL, PTE, Duolingo) – netýká se uchazečů, jejichž rodným jazykem je angličtina a absolventů středních škol se studijním programem v anglickém jazyce (nutné potvrzení ze střední školy),
  • doklady prokazující aktivity, za které je možno získat bonusové body,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme,
 • uchazeč má právo v přihlášce uvést, že je osobou specifickými vzdělávacími potřebami,
 • ve výjimečných případech je možno podat i papírovou přihlášku - nezapomeňte ji podepsat.

Pravidla pro přílohy k přihlášce do Bc. studia FEL:

 • Elektronicky (preferujeme):
  • Naskenujte originály požadovaných dokumentů do PDF a nahrajte je při podávání e-přihlášky v kroku č. 2, sekce Nahrání souborů vyžadovaných přijímacím oborem.
  • Pokud v době podávání přihlášky ještě nemáte přílohy k dispozici, je možno je nahrát i později.
  • Volte vhodné názvy souborů, aby bylo možno přílohy jednoduše identifikovat.
  • Je možno přílohy nahrávat jednotlivě či spojené do jednoho souboru.
  • Přílohy nahrajte postupně pomocí tlačítka Procházet... dole na stránce.
  • Nahrání souboru potvrďte tlačítkem Uložit soubor.
  • Nahrání příloh je nutno provést do mezního termínu podání přihlášek.
  • Lze nahrát maximálně 12 souborů.
 • Poštou:
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Kopie zašlete na adresu naší fakulty: studijní oddělení FEL ZČU v Plzni, do rukou Moniky Živné, Univerzitní 26, 301 00, Plzeň.
 • Osobně:
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Zajděte v úředních hodinách k nám na studijní oddělení - 1. patro, č. dv. EU205 - Monika Živná.
Zpět nahoru

Zaplacení administrativního poplatku

Výše poplatku:  500 Kč = 20 EUR = 22 USD

Platbu lze provést:

 • platební kartou,
 • převodem z účtu,
 • složením hotovosti na náš účet na přepážce banky,
 • složením hotovosti na pokladně Západočeské univerzity v Plzni
  (Univerzitní 8, Plzeň, otevírací doba Po - Pá 8 - 11 a 12 - 14h).

Informace k převodu z účtu:

BIC / SWIFT: KOMBCZPPXXX
kód banky: 0100
IBAN - CZK: CZ8101000000004811530257
IBAN - EUR: CZ0401000000004845500267
IBAN - USD: CZ3201000000004845490257
variabilní symbol: 2275000120
specifický symbol:
 • vygenerované číslo přihlášky (u elektronicky podané přihlášky)
 • rodné číslo bez lomítka nebo datum narození ve formátu YYMMDD
  (u písemně podané přihlášky)
Zpět nahoru

Kritérium pro přijetí

Uchazeči o studium jsou přijímáni podle pořadí nejlepších, tzn. pořadí v seznamu uchazečů seřazeném sestupně podle bodového hodnocení do vyhlášeného počtu podle vyhlášky děkana.

Pořadí uchazečů se určí na základě bodového hodnocení B vztahem:

B = ( 400 / (Ø1+Ø2+Ø3+Ø4) ) + Z

kde

 • Ø1, Ø2, Ø3, Ø4 jsou poslední čtyři roční průměrné známky z absolvované střední školy; počítá se vždy průměrná známka za druhé pololetí; pokud nemá uchazeč uzavřen poslední ročník, použije se průměrná známka za první pololetí posledního ročníku

a Z je součtem bonusových (zvláštních) bodů, které je možné získat za tyto aktivity:

 • 10 bodů – uchazeč byl alespoň jednou v posledních třech letech úspěšným řešitelem krajského nebo celostátního kola matematické olympiády nebo fyzikální olympiády vyhlašované MŠMT a umístil se do třetího místa včetně,
 • 10 bodů – uchazeč patří v aktuálním roce ve výsledcích Národní srovnávací zkoušky (SCIO) z matematiky nebo obecných studijních předpokladů mezi 70% nejlepších (tj. percentil >30),
 • 5 bodů – uchazeč byl alespoň jednou v posledních třech letech úspěšným řešitelem matematické olympiády nebo fyzikální olympiády vyhlašované střední školou a umístil se do třetího místa včetně,
 • 5 bodů – uchazeč dosáhl výsledku minimálně 50% v krajském kole logické olympiády vyhlašované Mensou ČR a umístil se do třetího místa včetně,
 • 5 bodů – uchazeč se alespoň jednou v posledních třech letech účastnil Technické olympiády Plzeňského kraje.

Zpět nahoru

Uznávání zahraničního vzdělání

V případě zahraničního vzdělání je nutno doložit rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání.

Uchazeč může využít jednu z těchto možností:

 1. Vyplnění a potvrzení formuláře Potvrzení zahraničního vzdělání dle Vyhlášky děkana - Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do studijních programů Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (ke stažení níže).
 2. Předložení Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání, tzv. Nostrifikace.

Vše je nutno stihnout do příslušných mezních termínů.

Zpět nahoru

Termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky

do 15. 4. 2021

Termín pro doložení požadovaných příloh k přihlášce

do 15. 4. 2021

Termín pro uhrazení administrativního poplatku

do 15. 4. 2021

Termín pro ověření podmínek přijímacího řízení pro programy vyučované v anglickém jazyce

30. 4. 2021

Termín pro doložení SŠ vzdělání pro uchazeče, kteří ukončují studium v akademickém roce 2020/21

do 16. 6. 2021

Termín pro ověření podmínek přijímacího řízení pro programy vyučované v českém jazyce 

17. 6. 2021

Zpět nahoru

Poplatek za studium a stipendijní program

Poplatek za studium

Poplatek za studium na akademický rok 2020/2021 je stanoveno ve výši 4000 EUR ročně. Platba musí být provedena jednorázově do konkrétního termínu před zápisem do studia. (Pokud není studentovi vydáno vízum, platba se vrací v plné výši. Jakékoli další závažné důvody budou posouzeny individuálně.)

Stipendia

1. Stipendium na základě studijních výsledků

Výpočet se provádí vždy na konci akademického roku a je založen na splnění předmětů a známkách z těchto předmětů v příslušném akademickém roce.

Výše stipendia vychází z následujících studijních výsledků:

 • 100% poplatku za studium (4000 EUR) – studijní průměr 1,0
 • 60% poplatku za studium (2400 EUR) – studijní průměr (1,0; 1,3⟩
 • 35% poplatku za studium (1400 EUR) – studijní průměr (1,3; 1,5⟩

2. START‐UP stipendium pro vynikající studenty

Toto stipendium se uděluje čerstvě zapsaným Ph.D. studentům v programech vyučovaných v angličtině, kteří dosud na FEL nestudovali. Přidělení je založeno na písemné žádosti studenta a doložení motivačního dopisu, životopisu a dodatku k diplomu, který potvrzuje vynikající výsledky z předchozího studia. Žádost posuzuje individuálně děkan fakulty. Stipendium je vypláceno maximálně na čtyři měsíce (první semestr) ve výši 5000 Kč (200 EUR) měsíčně.

Výše stipendia se může každoročně měnit.

3. Ubytovací stipendium

 • Studenti mají nárok na ubytovací stipendium po zápisu do studia a jeho zahájení. Výše stipendia je stanovena vyhláškou rektora pro každé čtvrtletí a je cca 600 Kč měsíčně (25 EUR). Platí pouze pro akademické měsíce, tj. září až červen.
 • Sleva 8% z celkové ceny ubytování je poskytována v případě platby na tři měsíce předem.

4. Individuální stipendium

Studenti mají možnost získat mimořádné stipendium v závislosti na vynikajících studijních nebo pracovních výsledcích, dalších školních aktivitách, publikační činnosti atd. Přidělení tohoto stipendia se posuzuje individuálně a rozhodnutí o jeho udělení je v rukou vedoucího katedry nebo děkana FEL.

Konkrétní podmínky stipendií jsou stanoveny vyhláškami děkana.

Zpět nahoru

Přijímací řízení k Bc. studiu - Normy fakulty

Elektronika a informační technologie

Doba studia: 2 roky, forma prezenční
Titul: Inženýr, Ing.

Studijní program umožní absolventovi rozšířit znalosti z oblasti elektroniky a informačních technologií, a dále je prohloubit ve zvolené specializaci. Díky získaným znalostem bude připraven řešit složité technické problémy, které s sebou přináší nové technologie, nové požadavky na technickou úroveň a specifika elektronických a komunikačních systémů ve společnosti. Absolvent získá znalosti v oblasti návrhu, vývoje, realizace a diagnostiky elektronických, informačních a komunikačních systémů. Získá znalosti v oblasti výkonové elektroniky a elektrických pohonů, ale také programování, syntézy elektronických a komunikačních obvodů, návrhu a syntézy provozně bezpečných systémů, aplikace senzorové techniky, komunikačních a sběrnicových systémů, elektronických systémů pro řízení průmyslových procesů a elektromagnetické kompatibility jak ve vysokofrekvenční, tak v nízkofrekvenční oblasti.

Specializace studijního programu

Elektronika

Absolvent specializace získá během studia znalosti zejména:

 • z oblasti návrhů a vývoje analogových, číslicových procesorových struktur elektronických systémů a jejich programování včetně diagnostických nástrojů s využitím prostředků pro modelování a simulace,
 • z oblasti fyzikální instrumentace, zejména návrhu detektorů ionizujícího záření a elektronických systémů potřebných pro získání a další zpracování dat z detektorů.

Informační a komunikační technologie

Absolvent specializace získá během studia znalosti zejména:

 • znalosti z oblasti komunikačních a multimediálních systémů,
 • kosmických technologií, mikrovlnné techniky, komunikačních a počítačových sítí a funkčně bezpečných systémů.

Výkonová elektronika

Absolvent specializace získá během studia znalosti zejména:

 • nových struktur výkonových polovodičových měničů a pohonů, měničů a pohonů se zvýšenou energetickou účinností a vysokou hustotou výkonu,
 • o řešení elektrických systémů pro dopravní prostředky, roboty a manipulátory, průmyslové a energetické technologie a mechatronické systémy,
 • o moderních způsobech řízení výše uvedených systémů. Dokáže navrhovat, realizovat a programovat řídicí systémy pro průmyslové a automatizační technologie, dopravní systémy i energetické aplikace.
Zpět nahoru

Výkonové systémy a elektroenergetika

Doba studia: 2 roky, forma prezenční
Titul: Inženýr, Ing.

Studijní program Výkonové systémy a elektroenergetika umožní absolventovi rozšířit znalosti z oblasti silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky, a dále je prohloubit ve zvolené specializaci. Díky získaným znalostem bude absolvent připraven řešit složité technické problémy, které s sebou přináší nové technologie, nové požadavky na řízení průmyslových systémů a vyšší stupeň automatizace výroby. Absolvent získá znalosti v systémech pro zajištění zásobování elektřinou, v požadavcích na kvalitu elektřiny, EMC zařízení a průmyslových systémů, z užití a spotřeby elektrické energie, v možnostech užití elektrických strojů a výkonových elektronických systémů a ze základů elektrotepelné a světelné techniky. Bude znát problematiku vlivu elektrického zařízení na napájecí soustavu a principy minimalizace negativních jevů.

Specializace studijního programu

Výkonové elektronické technologie a pohony

Absolvent specializace získá během studia znalosti zejména:

 • nových struktur výkonových polovodičových měničů a pohonů, měničů a pohonů se zvýšenou energetickou účinností a vysokou hustotou výkonu,
 • elektrických systémů pro dopravní prostředky, roboty a manipulátory, průmyslové a energetické technologie, energetické sítě a mechatronické systémy,
 • nutné pro návrh výkonových elektronických technologií a elektrických pohonů a moderní způsoby jejich řízení.

Elektrické stroje

Absolvent specializace získá během studia znalosti zejména

 • nových principů, materiálů, technologií výroby moderních elektrických strojů a jejich konstrukčních uspořádáních,
 • metod chlazení a odvodu ztrátového tepla,
 • moderních způsobů jejich elektromagnetického, tepelného a mechanického návrhu,
 • simulace a modelování provozních parametrů moderních elektrických strojů pro různé zatěžovací režimy.

Elektroenergetika

Absolvent specializace získá během studia znalosti zejména:

 • z oblasti výroby, přenosu, distribuce a užití elektrické a tepelné energie,
 • provozních i poruchových stavů elektrizační soustavy a bude připraven řešit zvýšené nároky na operativní řízení elektrických sítí v souvislosti s rostoucím podílem decentralizovaných zdrojů a s rostoucími požadavky na spolehlivost a kvalitu dodávek elektrické energie.

Absolvent zaměřující se na provoz a řízení elektrizační soustavy bude schopen navrhnout jednotlivé prvky elektrických sítí a systémy chránění a zabezpečení, a získá hlubší znalosti v oblasti modelování a simulace provozních a poruchových stavů.

Absolvent zaměřující se na technologie výroby elektrické a tepelné energie získá znalosti o provozu a návrhu technologií konvenčních i nekonvenčních zdrojů, včetně technologií určených ke zlepšení energetické účinnosti systémů a snížení dopadu energetického průmyslu na životní prostředí.

 

Zpět nahoru

Materiály a technologie pro elektrotechniku

Doba studia: 2 roky, forma prezenční
Titul: Inženýr, Ing.

Studijní program Materiály a technologie pro elektrotechniku připravuje odborníky se zaměřením na vývoj a aplikace elektrotechnických materiálů, výrobní technologie a jejich řízení v oblasti elektrotechnického průmyslu. Studijní program je navržen tak, aby umožnil studentům získat potřebné teoretické znalosti i praktické. Absolventi programu jsou připraveni tak, že mohou:

 • nalézt uplatnění na odborných a vedoucích pozicích v praxi,
 • pokračovat v doktorském studijním programu,
 • samostatně podnikat v oboru.

Náplň studia

 • absolvent získá potřebné teoretické znalosti a přehled ze všech klíčových oblastí životního cyklu elektrotechnického výrobku (od návrhu, přes realizaci po provoz včetně likvidace a recyklace),
 • během studia si výběrem povinně volitelných předmětů prohloubí své znalosti z oblasti konvenčních i speciálních materiálů a technologií, používaných diagnostických metod nebo metod a nástrojů pro řízení procesů v rámci celého životního cyklu výrobku,
 • velký důraz je kladen na přípravu pro samostatnou tvůrčí práci formou zapojení do odborných projektů,
 • absolvent bude mít znalosti a veškeré dovednosti pro řešení problémů v oblastech materiálů, výrobních technologií a diagnostiky v elektrotechnice, které jsou důležité pro budoucí udržitelnost a konkurenceschopnost průmyslu. Základním rysem studijního programu je multidisciplinarita s uplatněním v mnoha průmyslových oborech,
 • absolvent bude znát principy a aplikace v oblastech materiálů a technologií v elektrotechnice. Jedná se zejména o polovodičové, magnetické a dielektrické materiály, problematiku kontaktování, výrobní a diagnostické procesy aj., dále o oblast pokročilých materiálů a technologií (organická, tištěná, flexibilní a nositelná elektronika, smart textilie, senzorika, nanotechnologie, ekologické materiálové zdroje) a metody jejich charakterizace a interpretace naměřených dat.
Zpět nahoru

Aplikovaná elektrotechnika

Doba studia: 2 roky, kombinovaná forma
Titul: Inženýr, Ing.

Studijní program prohlubuje široký univerzální základ napříč všemi oblastmi elektrotechniky, avšak ne na úkor kvality získaných poznatků. V rámci programu si zvolíte zaměření na skupinu předmětů ze silnoproudé nebo slaboproudé elektrotechniky, díky čemuž budete po absolvování studia velmi adaptabilní na požadavky vašeho zaměstnání. Absolvování programu vám umožní nalézt uplatnění v mezioborových aplikacích i v celé řadě specializovaných oborů. Při studiu tohoto programu si prohloubíte teoretické základy i aplikační znalosti v rámci elektrotechniky s přesahem do dalších oborů.

Zaměření programu

Slaboproudá elektrotechnika

Absolventi slaboproudé elektrotechniky budou schopni:

 • použít znalosti z informačních technologií pro elektrotechnické a související aplikace,
 • vysvětlit zpracování signálu a zvolit řídicí sběrnici podle typu systému,
 • vyprojektovat propojení průmyslových řídicích systémů pomocí průmyslových sběrnic a komunikací,
 • pracovat s odbornými databázemi, tvořit elektrotechnická schémata a dokumenty,
 • analyzovat projekt s vestavěnou elektronikou.

Silnoproudá elektrotechnika

Absolventi silnoproudé elektrotechniky budou schopni:

 • vysvětlit principy řešení přenosových a rozvodných sítí z hlediska konstrukce i způsobu provozu, provozní a ekonomický význam,
 • navrhnout elektrické schéma elektrárny, vypočítat velikosti zdrojů vlastní spotřeby, minimální potřebný zkratový výkon,
 • provádět bilanci energetických soustav, určit ukazatele zatížení, rozčlenit náklady na výrobu elektrické energie do příslušných kategorií,
 • navrhnout a dimenzovat elektrické pohony a vypočítat charakteristiky elektrického stroje, navrhnout výkonové elektronické systémy,
 • používat senzory teploty, senzory mechanických veličin, senzory zabezpečovacích systémů, senzory pro automobilový průmysl, průtokoměry.
Zpět nahoru

Podmínky pro přijetí

Pro přijetí ke studiu jsou stanoveny tyto podmínky:

 • řádné ukončení vysokoškolského studia v kterémkoliv typu studijního programu,
 • podání řádně vyplněné přihlášky, včetně předepsaných příloh,
 • zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení,
 • splnění kritéria pro přijetí.
Zpět nahoru

Přihláška ke studiu

 • elektronicky na adrese eprihlaska.zcu.cz,
 • vyplňte požadované údaje,
 • doložte tyto přílohy (ve formátu PDF - pravidla):
  • výpis absolvovaných předmětů s uvedeným celkovým váženým studijním průměrem za předchozí vysokoškolské studium, potvrzený příslušnou vysokou školou.
  • vysokoškolský diplom; v případě vysokoškolského studia absolvovaného v zahraničí rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání nebo potvrzení zahraničního vzdělání z vyhlášky děkana „Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do studijních programů Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni“,
  • v případě cizinců, ucházejících se o studium v českém jazyce, potvrzení (certifikát) o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B1 dle SERR (Společný evropský referenční rámec) - CCE (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince) nebo zkouška Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni - netýká se občanů Slovenské republiky a absolventů středních škol či vysokých škol se studijním programem v českém jazyce,
  • v případě uchazečů o studium v anglickém jazyce potvrzení (certifikát) o vykonání zkoušky z anglického jazyka na úrovni B1 (TOEIC, IELTS, FCE, ECL, TOEFL, PTE, Duolingo) – netýká se uchazečů, jejichž rodným jazykem je angličtina a absolventů středních či vysokých škol se studijním programem v anglickém jazyce (nutné potvrzení z příslušné školy),
  • doklady prokazující aktivity, za které je možno získat bonusové body,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme,
 • uchazeč má právo v přihlášce uvést, že je osobou specifickými vzdělávacími potřebami,
 • ve výjimečných případech je možno podat i papírovou přihlášku - nezapomeňte ji podepsat.

Pravidla pro přílohy k přihlášce do NMgr. studia FEL:

 • Elektronicky (preferujeme)
  • Naskenujte originály požadovaných dokumentů do PDF a nahrajte je při podávání e-přihlášky v kroku č. 2, sekce Nahrání souborů vyžadovaných přijímacím oborem.
  • Pokud v době podávání přihlášky ještě nemáte přílohy k dispozici, je možno je nahrát i později.
  • Volte vhodné názvy souborů, aby bylo možno přílohy jednoduše identifikovat.
  • Je možno přílohy nahrávat jednotlivě či spojené do jednoho souboru.
  • Přílohy nahrajte postupně pomocí tlačítka Procházet... dole na stránce.
  • Nahrání souboru potvrďte tlačítkem Uložit soubor.
  • Nahrání příloh je nutno provést do mezního termínu podání přihlášek.
  • Lze nahrát maximálně 12 souborů.
 • Poštou
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Kopie zašlete na adresu naší fakulty: studijní oddělení FEL ZČU v Plzni, do rukou Soni Königsmarkové, Univerzitní 26, 301 00, Plzeň.
 • Osobně
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Zajděte v úředních hodinách k nám na studijní oddělení - 1. patro, č. dv. EU203 - Soňa Königsmarková.
Zpět nahoru

Zaplacení administrativního poplatku

Výše poplatku:  500 Kč = 20 EUR = 22 USD

Platbu lze provést:

 • platební kartou,
 • převodem z účtu,
 • složením hotovosti na náš účet na přepážce banky,
 • složením hotovosti na pokladně Západočeské univerzity v Plzni
  (Univerzitní 8, Plzeň, otevírací doba Po - Pá 8 - 11 a 12 - 14h).

Informace k převodu z účtu:

BIC / SWIFT: KOMBCZPPXXX
kód banky: 0100
IBAN - CZK: CZ8101000000004811530257
IBAN - EUR: CZ0401000000004845500267
IBAN - USD: CZ3201000000004845490257
variabilní symbol: 2275000120
specifický symbol:
 • vygenerované číslo přihlášky (u elektronicky podané přihlášky)
 • rodné číslo bez lomítka nebo datum narození ve formátu YYMMDD
  (u písemně podané přihlášky)
Zpět nahoru

Kritérium pro přijetí

Uchazeči o studium jsou přijímáni podle pořadí nejlepších, tzn. pořadí v seznamu uchazečů seřazeném sestupně podle bodového hodnocení do vyhlášeného počtu podle vyhlášky děkana.

Pořadí uchazečů se určí na základě bodového hodnocení B vztahem:

B = 100 / VSP + Z

kde

 • VSP je vážený studijní průměr za předchozí absolvované vysokoškolské studium

a Z je součtem bonusových (zvláštních) bodů, které je možné získat za tyto aktivity:

 • 10 bodů – uchazeč se alespoň jednou v posledních třech letech účastnil celostátní soutěže v oboru elektrotechniky (např. SVOČ) a umístil se do třetího místa včetně,
 • 5 bodů – uchazeč se alespoň jednou v posledních třech letech účastnil soutěže v oboru elektrotechniky (např. SVOČ), vyhlašované VŠ, a umístil se do třetího místa včetně.
Zpět nahoru

Uznávání zahraničního vzdělání

V případě zahraničního vzdělání je nutno doložit rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání.

Uchazeč může využít jednu z těchto možností:

 1. Vyplnění a potvrzení formuláře Potvrzení zahraničního vzdělání dle Vyhlášky děkana - Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do studijních programů Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (ke stažení níže).
 2. Předložení Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání, tzv. Nostrifikace.

Vše je nutno stihnout do příslušných mezních termínů.

Zpět nahoru

Termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky      do 15. 4. 2021


Termín pro doložení požadovaných příloh k přihlášce      do 15. 4. 2021


Termín pro uhrazení administrativního poplatku      do 15. 4. 2021


Termín pro ověření podmínek přijímacího řízení pro programy vyučované v anglickém jazyce      30. 4. 2021


Termín pro doložení celkového VSP za VŠ studium      do 17. 6. 2021


Termín pro doložení VŠ vzdělání pro uchazeče, kteří ukončují studium v akademickém roce 2020/21      do 30. 6. 2021


Termín pro ověření podmínek přijímacího řízení pro programy vyučované v českém jazyce      14. 7. 2021

Zpět nahoru

Poplatek za studium a stipendijní program

Poplatek za studium

Poplatek za studium na akademický rok 2020/2021 je stanoveno ve výši 4000 EUR ročně. Platba musí být provedena jednorázově do konkrétního termínu před zápisem do studia. (Pokud není studentovi vydáno vízum, platba se vrací v plné výši. Jakékoli další závažné důvody budou posouzeny individuálně.)

Stipendia

1. Stipendium na základě studijních výsledků

Výpočet se provádí vždy na konci akademického roku a je založen na splnění předmětů a známkách z těchto předmětů v příslušném akademickém roce.

Výše stipendia vychází z následujících studijních výsledků:

 • 100% poplatku za studium (4000 EUR) – studijní průměr 1,0
 • 60% poplatku za studium (2400 EUR) – studijní průměr (1,0; 1,3⟩
 • 35% poplatku za studium (1400 EUR) – studijní průměr (1,3; 1,5⟩

2. START‐UP stipendium pro vynikající studenty

Toto stipendium se uděluje čerstvě zapsaným Ph.D. studentům v programech vyučovaných v angličtině, kteří dosud na FEL nestudovali. Přidělení je založeno na písemné žádosti studenta a doložení motivačního dopisu, životopisu a dodatku k diplomu, který potvrzuje vynikající výsledky z předchozího studia. Žádost posuzuje individuálně děkan fakulty. Stipendium je vypláceno maximálně na čtyři měsíce (první semestr) ve výši 5000 Kč (200 EUR) měsíčně.

Výše stipendia se může každoročně měnit.

3. Ubytovací stipendium

 • Studenti mají nárok na ubytovací stipendium po zápisu do studia a jeho zahájení. Výše stipendia je stanovena vyhláškou rektora pro každé čtvrtletí a je cca 600 Kč měsíčně (25 EUR). Platí pouze pro akademické měsíce, tj. září až červen.
 • Sleva 8% z celkové ceny ubytování je poskytována v případě platby na tři měsíce předem.

4. Individuální stipendium

Studenti mají možnost získat mimořádné stipendium v závislosti na vynikajících studijních nebo pracovních výsledcích, dalších školních aktivitách, publikační činnosti atd. Přidělení tohoto stipendia se posuzuje individuálně a rozhodnutí o jeho udělení je v rukou vedoucího katedry nebo děkana FEL.

Konkrétní podmínky stipendií jsou stanoveny vyhláškami děkana.

Zpět nahoru

Přijímací řízení k NMgr. studiu - Normy fakulty

Elektroenergetika, elektronika, elektrotechnika

Absolventi odpovídajícího vysokoškolského magisterského studia mají možnost rozšířit si své vědomosti v doktorském studiu na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Toto studium představuje třetí, nejvyšší stupeň vysokoškolského studia, je prezenční nebo kombinované (externí) a jeho standardní délka je 4 roky.

V průběhu studia se do dvou let od zahájení skládá státní doktorská zkouška a do čtyř let se ukončuje obhajobou disertační práce. Absolventům studia se uděluje akademický titul ”doktor” (ve zkratce ”Ph.D.” uváděné za jménem). Všechny doktorské obory je možné na FEL v Plzni studovat rovněž v angličtině. Všechny studijní programy jsou dostupné pro osoby se zdravotním postižením.

Obory doktorského studia:
- Elektroenergetika - prezenční / kombinovaná forma
- Elektronika - prezenční / kombinovaná forma
- Elektrotechnika - prezenční / kombinovaná forma

Zpět nahoru

Podmínky pro přijetí

Pro přijetí ke studiu jsou stanoveny tyto podmínky:

 • řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
 • podání řádně vyplněné přihlášky, včetně předepsaných příloh,
 • zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení,
 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.
Zpět nahoru

Přihláška ke studiu

 • elektronicky na adrese eprihlaska.zcu.cz,
 • vyplňte požadované údaje,
 • doložte tyto přílohy (ve formátu PDF - pravidla):
  • motivační dopis,
  • strukturovaný životopis ve formátu Europass,
  • vysokoškolský diplom; v případě vysokoškolského studia absolvovaného v zahraničí rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání nebo potvrzení zahraničního vzdělání z vyhlášky děkana „Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do studijních programů Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni“,
  • dodatek k diplomu (Diploma Supplement),
  • plná verze diplomové práce,
  • v případě cizinců - kopie pasu.
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme,
 • uchazeč má právo v přihlášce uvést, že je osobou specifickými vzdělávacími potřebami,
 • ve výjimečných případech je možno podat i papírovou přihlášku - nezapomeňte ji podepsat.

Pravidla pro přílohy k přihlášce do doktorského studia FEL:

 • Elektronicky (preferujeme)
  • Naskenujte originály požadovaných dokumentů do PDF a nahrajte je při podávání e-přihlášky v kroku č. 2, sekce Nahrání souborů vyžadovaných přijímacím oborem.
  • Pokud v době podávání přihlášky ještě nemáte přílohy k dispozici, je možno je nahrát i později.
  • Volte vhodné názvy souborů, aby bylo možno přílohy jednoduše identifikovat.
  • Je možno přílohy nahrávat jednotlivě či spojené do jednoho souboru.
  • Přílohy nahrajte postupně pomocí tlačítka Procházet... dole na stránce.
  • Nahrání souboru potvrďte tlačítkem Uložit soubor.
  • Nahrání příloh je nutno provést do mezního termínu podání přihlášek.
  • Lze nahrát maximálně 12 souborů.
 • Poštou
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Kopie zašlete na adresu naší fakulty: studijní oddělení FEL ZČU v Plzni, do rukou Jany Lepičové, Univerzitní 26, 301 00, Plzeň.
 • Osobně
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Zajděte v úředních hodinách k nám na studijní oddělení - 1. patro, č. dv. EU202 - Jana Lepičová.
Zpět nahoru

Zaplacení administrativního poplatku

Výše poplatku:  500 Kč 

Platbu lze provést:

 • platební kartou,
 • převodem z účtu,
 • složením hotovosti na náš účet na přepážce banky,
 • složením hotovosti na pokladně Západočeské univerzity v Plzni
  (Univerzitní 8, Plzeň, otevírací doba Po - Pá 8 - 11 a 12 - 14h).

Informace k převodu z účtu:

BIC / SWIFT: KOMBCZPPXXX
kód banky: 0100
IBAN - CZK: CZ8101000000004811530257
IBAN - EUR: CZ0401000000004845500267
IBAN - USD: CZ3201000000004845490257
variabilní symbol: 2275000120
specifický symbol:
 • vygenerované číslo přihlášky (u elektronicky podané přihlášky)
 • rodné číslo bez lomítka nebo datum narození ve formátu YYMMDD
  (u písemně podané přihlášky)
Zpět nahoru

Přijímací pohovor

 • přijímací pohovor se koná před komisí jmenovanou děkanem a je možné ho provést i pomocí videokonference,
 • otázky jsou komisí kladeny s ohledem na obor a rámcové téma, na které se uchazeč hlásí,
 • každému uchazeči jsou položeny 3 otázky. Každou odpověď zhodnotí komise stupněm prospěl nebo neprospěl,
 • uchazeč absolvoval úspěšně přijímací pohovor, pokud získal hodnocení prospěl nejméně za 2 odpovědi.
Zpět nahoru

Uznávání zahraničního vzdělání

V případě zahraničního vzdělání je nutno doložit rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání.

Uchazeč může využít jednu z těchto možností:

 1. Vyplnění a potvrzení formuláře Potvrzení zahraničního vzdělání dle Vyhlášky děkana - Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do studijních programů Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (ke stažení níže).
 2. Předložení Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání, tzv. Nostrifikace.

Vše je nutno stihnout do příslušných mezních termínů.

Zpět nahoru

Termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky      do 18. 6. 2021


Termín pro doložení požadovaných příloh k přihlášce      do 18. 6. 2021


Termín pro uhrazení administrativního poplatku      do 18. 6. 2021


Termín pro doložení VŠ vzdělání magisterského typu pro uchazeče, kteří ukončují studium v ak. roce 2020/21      do 18. 6. 2021


Termín přijímacího pohovoru      7. – 9. 7. 2021


Termín pro ověření podmínek přijímacího řízení      13. 7. 2021

Zpět nahoru

Poplatek za studium a stipendijní program

Školné

Školné na akademický rok 2020/2021 je stanoveno ve výši 4000 EUR ročně. Platba musí být provedena jednorázově do konkrétního termínu před zápisem do studia (Pokud není studentovi vydáno vízum, platba se vrací v plné výši. Jakékoli další závažné důvody budou posouzeny individuálně).

Stipendia

1)  Stipendium na základě plnění individuálního studijního plánu

Mimořádné stipendium v doktorském studijním programu v prvních dvou letech studia závisí na plnění individuálního studijního plánu, a to následovně:

 • Za každou absolvovanou zkoušku během prvního 1,5 roku studia obdrží student 800 EUR, maximálně celkem 4000 EUR (Pokud nejsou všechny zkoušky splněny do 1,5 roku od zahájení studia, student ztrácí nárok na další stipendia popsaná v odstavci 1 a).
 • Po úspěšném absolvování státní doktorské zkoušky do dvou let od zahájení studia získá student stipendium ve výši 4000 EUR (Pokud není státní doktorská zkouška složena během prvních dvou let studia, student ztrácí nárok na stipendium popsané v odstavci 1 b).

Mimořádné stipendium v doktorském studijním programu v následujících letech:

 • rok: stipendium ve výši 2000 EUR.
 • rok: stipendium ve výši 3000 EUR.
 • rok: stipendium ve výši 2000 EUR.

2)  Ubytovací stipendium

 • Studenti mají nárok na ubytovací stipendium po zápisu do studia a jeho zahájení. Výše stipendia je stanovena vyhláškou rektora pro každé čtvrtletí a je cca 600 Kč měsíčně (25 EUR). Platí pouze pro akademické měsíce, tj. září až červen.
 • Sleva 8% z celkové ceny ubytování je poskytována v případě platby na tři měsíce předem.

3)  START‐UP stipendium pro vynikající studenty

Toto stipendium se uděluje čerstvě zapsaným Ph.D. studentům v programech vyučovaných v angličtině, kteří dosud na FEL nestudovali. Přidělení je založeno na písemné žádosti studenta a doložení motivačního dopisu, životopisu a dodatku k diplomu, který potvrzuje vynikající výsledky z předchozího studia. Žádost posuzuje individuálně děkan fakulty.

Stipendium je vypláceno maximálně na čtyři měsíce (první semestr) ve výši 5000 Kč (200 EUR) měsíčně.

4)  Zapojení do projektů

Po prvních šesti měsících studia může školitel navrhnout, aby byl student zahrnut do výzkumného projektu. Hodnocení je individuální a závisí na schopnostech studenta a aktuální kapacitě projektů na katedře. Účast na projektu je odměňována podle množství času a pracovní pozice.

5)  Individuální stipendium

Studenti mají možnost získat mimořádné stipendium v závislosti na plnění individuálního studijního plánu, vynikajících studijních nebo pracovních výsledcích, dalších školních aktivitách, publikační činnosti atd. Přidělení tohoto stipendia se posuzuje na základě návrhu školitele; rozhodnutí o jeho udělení je v rukou vedoucího katedry nebo děkana FEL.

Konkrétní podmínky stipendií jsou stanoveny vyhláškami děkana.

Zpět nahoru

Přijímací řízení k doktorskému studiu - Normy fakulty