web_desktop_EN

Věda se dělá v Plzni

Vstupte do světa nejnovějších technologií a přidejte se k nám! Přijímací řízení do doktorského studijního programu je v plném proudu. Staňte se vědcem či vědkyní - změníte svět k lepšímu.
Podejte přihlášku!

Přijímací řízení do doktorského studia v oboru Elektrotechnika a Informační technologie a Electrical Engineering and Information Technology je v plném proudu!

Přidejte se k nám a prozkoumejte svět nejmodernějších technologií. Doktorské studium Elektrotechnika a Informační technologie (v češtině) a Electrical Engineering and Information Technology (v angličtině) nabízí kombinaci špičkového výzkumu a vzdělání v oblastech jako jsou nové směry v elektrotechnice, robotika, umělá inteligence, udržitelná energetika a mnoho dalších. Spojte se s předními odborníky v oboru a vydejte se na výzkumnou dráhu, která může změnit svět. Získáte nejen znalosti a dovednosti potřebné pro budoucí úspěch, ale také příležitost přispět k inovacím a technologickému pokroku výběrem z více než 50 témat vaší dizertace.

Budujte svou kariéru ve špičkovém akademickém prostředí, které nabízí inspiraci a možnosti bez hranic.

Studujte v srdci Evropy! Česká republika se řadí mezi prvních deset nejbezpečnějších zemí na světě. Plzeňský kraj je znám svým bohatým kulturním, historickým a přírodním dědictvím. Samotné město Plzeň má těsné vazby na průmysl a dlouhou tradici ve vysoce kvalitním vzdělávání. A je to hlavní město piva - domovem světové značky Pilsner Urquell.

Staňte se vědcem či vědkyní, změníte svět k lepšímu. Věda se dělá v Plzni.

Elektrotechnika a informační technologie

Absolventi/ky odpovídajícího vysokoškolského magisterského studia mají možnost rozšířit si své vědomosti v doktorském studiu na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Toto studium představuje třetí, nejvyšší stupeň vysokoškolského studia, je prezenční nebo kombinované (externí) a jeho standardní délka je 4 roky.

Každý studující má individuální studijní plán pod vedením svého školitele nebo školitelky.

V průběhu studia se do dvou let od zahájení skládá státní doktorská zkouška a do čtyř let se ukončuje obhajobou disertační práce. Absolventům/kám studia se uděluje akademický titul ”doktor” (ve zkratce ”Ph.D.” uváděné za jménem). Všechny doktorské obory je možné na FEL v Plzni studovat rovněž v angličtině. Všechny studijní programy jsou dostupné i pro osoby se specifickými potřebami.

Program doktorského studia:

 • Elektrotechnika a informační technologie
Zpět nahoru

Téma dizertační práce

Uchazeči a uchazečky si vyberou rámcové téma ze seznamu témat (viz seznam dokumentů níže).

Za konkrétní téma je zodpovědný příslušný školitel.

Zpět nahoru

Podmínky pro přijetí

Pro přijetí ke studiu jsou stanoveny tyto podmínky:

 • řádné ukončení studia v magisterském studijním programu,
 • podání řádně vyplněné přihlášky, včetně předepsaných příloh,
 • zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení,
 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.
Zpět nahoru

Přihláška ke studiu

 • elektronicky na adrese eprihlaska.zcu.cz,
 • vyplňte požadované údaje,
 • doložte tyto přílohy (ve formátu PDF):
  • motivační dopis,
  • strukturovaný životopis ve formátu Europass,
  • vysokoškolský diplom; v případě vysokoškolského studia absolvovaného v zahraničí rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání nebo potvrzení zahraničního vzdělání z vyhlášky děkana „Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do studijních programů Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni“,
  • dodatek k diplomu (Diploma Supplement),
  • plná verze diplomové práce,
  • v případě cizinců - kopie pasu.
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme,
 • uchazeč/ka má právo v přihlášce uvést, že je osobou specifickými vzdělávacími potřebami,
 • ve výjimečných případech je možno podat i papírovou přihlášku - nezapomeňte ji podepsat.

Pravidla pro přílohy k přihlášce do doktorského studia FEL:

 • Elektronicky (preferujeme)
  • Naskenujte originály požadovaných dokumentů do PDF a nahrajte je při podávání e-přihlášky v kroku č. 2, sekce Nahrání souborů vyžadovaných přijímacím oborem.
  • Pokud v době podávání přihlášky ještě nemáte přílohy k dispozici, je možno je nahrát i později.
  • Volte vhodné názvy souborů, aby bylo možno přílohy jednoduše identifikovat.
  • Je možno přílohy nahrávat jednotlivě či spojené do jednoho souboru.
  • Přílohy nahrajte postupně pomocí tlačítka Procházet... dole na stránce.
  • Nahrání souboru potvrďte tlačítkem Uložit soubor.
  • Nahrání příloh je nutno provést do mezního termínu podání přihlášek.
  • Lze nahrát maximálně 12 souborů.
 • Poštou
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Kopie zašlete na adresu naší fakulty: studijní oddělení FEL ZČU v Plzni, do rukou Jany Lepičové, Univerzitní 26, 301 00, Plzeň.
 • Osobně
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Zajděte v úředních hodinách k nám na studijní oddělení - 1. patro, č. dv. EU202 - Jana Lepičová.
Zpět nahoru

Zaplacení administrativního poplatku

Výše poplatku:  500 Kč = 20 EUR = 22 USD 

Platbu lze provést:

 • platební kartou,
 • převodem z účtu,
 • složením hotovosti na náš účet na přepážce banky,
 • složením hotovosti na pokladně Západočeské univerzity v Plzni
  (Univerzitní 8, Plzeň, otevírací doba Po - Pá 8 - 11 a 12 - 14h).

Informace k převodu z účtu:

BIC / SWIFT: KOMBCZPPXXX
kód banky: 0100
IBAN - CZK: CZ8101000000004811530257
IBAN - EUR: CZ0401000000004845500267
IBAN - USD: CZ3201000000004845490257
variabilní symbol: 2275000120
specifický symbol:
 • vygenerované číslo přihlášky (u elektronicky podané přihlášky)
 • rodné číslo bez lomítka nebo datum narození ve formátu YYMMDD
  (u písemně podané přihlášky)
Zpět nahoru

Přijímací pohovor

 • přijímací pohovor se koná před komisí jmenovanou děkanem a je možné ho provést i pomocí videokonference, komise je tříčlenná,
 • otázky jsou komisí kladeny s ohledem na obor a rámcové téma, na které se uchazeč/ka hlásí,
 • každému uchazeči jsou položeny 3 otázky. Každou odpověď zhodnotí komise stupněm prospěl/a nebo neprospěl/a,
 • uchazeč/ka absolvoval/a úspěšně přijímací pohovor, pokud získal/a hodnocení prospěl/a nejméně za 2 odpovědi.
Zpět nahoru

Uznávání zahraničního vzdělání

V případě zahraničního vzdělání je nutno doložit rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání.

Uchazeč/ka může využít jednu z těchto možností:

 1. Vyplnění a potvrzení formuláře Potvrzení zahraničního vzdělání dle Vyhlášky děkana - Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do studijních programů Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (ke stažení níže).
 2. Předložení Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání, tzv. Nostrifikace.

Vše je nutno stihnout do příslušných mezních termínů.

Zpět nahoru

Termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky - do 31. 5. 2024


Termín pro doložení požadovaných příloh k přihlášce - do 31. 5. 2024


Termín pro uhrazení administrativního poplatku - do 16. 6. 2024


Termín pro doložení vysokoškolského vzdělání - do 16. 6. 2024


Termín přijímacího pohovoru - 27. 6. 2024


Termín pro ověření podmínek přijímacího řízení - 8. 7. 2024

Zpět nahoru

Poplatek za studium a stipendijní program

Školné

Školné na akademický rok 2024/2025 je stanoveno ve výši 0 EUR ročně. 

Stipendia

1)  Ubytovací stipendium

Studenti mají nárok na ubytovací stipendium po zápisu do studia a jeho zahájení. Výše stipendia je stanovena vyhláškou rektora pro každé čtvrtletí a je cca 660 Kč měsíčně (27 EUR). Platí pouze pro akademické měsíce, tj. září až červen.

2) START-UP stipendium pro všechny nové studující doktorského studijního programu

Všichni studenti nově zapsaní do studia doktorského studijního programu vyučovaného v angličtině obdrží zvláštní jednorázové stipendium ve výši 1 200 EUR. Toto zvláštní stipendium slouží k usnadnění začátku studia a života všem zahraničním studujícím, kteří na FEL ZČU dosud nestudovali, a pod podmínkou, že student/ka bude na FEL studovat po dobu min. jednoho semestru.

3)  START‐UP stipendium pro vynikající studující

Toto stipendium se uděluje čerstvě zapsaným Ph.D. studujícím v programech vyučovaných v angličtině, kteří dosud na FEL nestudovali. Přidělení je založeno na písemné žádosti studenta/ky a doložení motivačního dopisu, životopisu a dodatku k diplomu, který potvrzuje vynikající výsledky z předchozího studia. Žádost posuzuje individuálně děkan fakulty.

Stipendium je vypláceno maximálně na čtyři měsíce (první semestr) ve výši 5 000 Kč (200 EUR) měsíčně.

4)  Zapojení do projektů

Po prvních šesti měsících studia může školitel navrhnout, aby byl/a student/ka zahrnut/a do výzkumného projektu. Hodnocení je individuální a závisí na schopnostech studenta/ky a aktuální kapacitě projektů na katedře. Účast na projektu je odměňována podle množství času a pracovní pozice.

5)  Individuální stipendium

Studující mají možnost získat mimořádné stipendium v závislosti na plnění individuálního studijního plánu, vynikajících studijních nebo pracovních výsledcích, dalších školních aktivitách, publikační činnosti atd. Přidělení tohoto stipendia se posuzuje na základě návrhu školitele; rozhodnutí o jeho udělení je v rukou vedoucího katedry nebo děkana FEL.

Konkrétní podmínky stipendií jsou stanoveny vyhláškami děkana.

Zpět nahoru

Ubytování

Koleje

Všichni uchazeči a uchazečky i studující FEL mají možnost podat žádost o ubytování na koleji. Žádost je nutno podávat na každý akademický rok znovu. Žádost se podává elektronicky na stránkách SKM a to dle příslušného Harmonogramu ubytování. Nejbližší koleje jsou od univerzitního areálu na Borech vzdáleny cca 15 minut chůze. Ubytovací služby pro studující zajišťuje na ZČU Správa kolejí a menz ZČU v Plzni (SKM) - http://skm.zcu.cz.

Zahraničním studujícím pomáháme se zajištěním ubytování na koleji. Kontaktujte nás, pokud máte zájem o tento druh ubytování.

Zpět nahoru

Přijímací řízení k doktorskému studiu - Normy fakulty

Navazující magisterský program
v anglickém jazyce

Přijímací řízení pro ak. rok 2024/2025 je uzavřeno.

Nové přijímací řízení pro ak. rok 2025/2026 bude vyhlášeno na podzim 2024.

Výkonové systémy a elektroenergetika

Doba studia: 2 roky, forma prezenční
Titul: Inženýr/ka, Ing.

Studijní program Výkonové systémy a elektroenergetika umožní absolventovi či absolventce rozšířit znalosti z oblasti silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky, a dále je prohloubit ve zvolené specializaci. Díky získaným znalostem bude absolvent/ka připraven/a řešit složité technické problémy, které s sebou přináší nové technologie, nové požadavky na řízení průmyslových systémů a vyšší stupeň automatizace výroby. Absolvent/ka získá znalosti v systémech pro zajištění zásobování elektřinou, v požadavcích na kvalitu elektřiny, EMC zařízení a průmyslových systémů, z užití a spotřeby elektrické energie, v možnostech užití elektrických strojů a výkonových elektronických systémů a ze základů elektrotepelné a světelné techniky. Bude znát problematiku vlivu elektrického zařízení na napájecí soustavu a principy minimalizace negativních jevů.

Specializace studijního programu

 • Elektrické stroje

Absolvent/ka specializace získá během studia znalosti zejména

 • nových principů, materiálů, technologií výroby moderních elektrických strojů a jejich konstrukčních uspořádáních,
 • metod chlazení a odvodu ztrátového tepla,
 • moderních způsobů jejich elektromagnetického, tepelného a mechanického návrhu,
 • simulace a modelování provozních parametrů moderních elektrických strojů pro různé zatěžovací režimy.
 

 

Zpět nahoru

Podmínky pro přijetí

Pro přijetí ke studiu jsou stanoveny tyto podmínky:

 • řádné ukončení vysokoškolského studia v kterémkoliv typu studijního programu,
 • podání řádně vyplněné přihlášky, včetně předepsaných příloh,
 • zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení,
 • úspěšné splnění podmínek přijímacího pohovoru.
Zpět nahoru

Přihláška ke studiu

 • elektronicky na adrese eprihlaska.zcu.cz,
 • vyplňte požadované údaje,
 • doložte tyto přílohy (ve formátu PDF):
  • výpis absolvovaných předmětů s uvedeným celkovým váženým studijním průměrem za předchozí vysokoškolské studium, potvrzený příslušnou vysokou školou.
  • vysokoškolský diplom; v případě vysokoškolského studia absolvovaného v zahraničí rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání nebo potvrzení zahraničního vzdělání z vyhlášky děkana „Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do studijních programů Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni“,
  • v případě cizinců, ucházejících se o studium v českém jazyce, potvrzení (certifikát) o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B1 dle SERR (Společný evropský referenční rámec) - CCE (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince) nebo zkouška Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni - netýká se občanů Slovenské republiky a absolventů středních škol či vysokých škol se studijním programem v českém jazyce,
  • v případě uchazečů o studium v anglickém jazyce potvrzení (certifikát) o vykonání zkoušky z anglického jazyka na úrovni B1 (TOEIC, IELTS, FCE, ECL, TOEFL, PTE, Duolingo) – netýká se uchazečů, jejichž rodným jazykem je angličtina a absolventů středních či vysokých škol se studijním programem v anglickém jazyce (nutné potvrzení z příslušné školy),
  • doklady prokazující aktivity, za které je možno získat bonusové body,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme,
 • uchazeč má právo v přihlášce uvést, že je osobou specifickými vzdělávacími potřebami,
 • ve výjimečných případech je možno podat i papírovou přihlášku - nezapomeňte ji podepsat.

Pravidla pro přílohy k přihlášce do NMgr. studia FEL:

 • Elektronicky (preferujeme)
  • Naskenujte originály požadovaných dokumentů do PDF a nahrajte je při podávání e-přihlášky v kroku č. 2, sekce Nahrání souborů vyžadovaných přijímacím oborem.
  • Pokud v době podávání přihlášky ještě nemáte přílohy k dispozici, je možno je nahrát i později.
  • Volte vhodné názvy souborů, aby bylo možno přílohy jednoduše identifikovat.
  • Je možno přílohy nahrávat jednotlivě či spojené do jednoho souboru.
  • Přílohy nahrajte postupně pomocí tlačítka Procházet... dole na stránce.
  • Nahrání souboru potvrďte tlačítkem Uložit soubor.
  • Nahrání příloh je nutno provést do mezního termínu podání přihlášek.
  • Lze nahrát maximálně 12 souborů.
 • Poštou
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Kopie zašlete na adresu naší fakulty: studijní oddělení FEL ZČU v Plzni, do rukou Soni Königsmarkové, Univerzitní 26, 301 00, Plzeň.
 • Osobně
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Zajděte v úředních hodinách k nám na studijní oddělení - 1. patro, č. dv. EU203 - Soňa Königsmarková.
Zpět nahoru

Zaplacení administrativního poplatku

Výše poplatku:  500 Kč = 20 EUR = 22 USD

Platbu lze provést:

 • platební kartou,
 • převodem z účtu,
 • složením hotovosti na náš účet na přepážce banky,
 • složením hotovosti na pokladně Západočeské univerzity v Plzni
  (Univerzitní 8, Plzeň, otevírací doba Po - Pá 8 - 11 a 12 - 14h).

Informace k převodu z účtu:

BIC / SWIFT: KOMBCZPPXXX
kód banky: 0100
IBAN - CZK: CZ8101000000004811530257
IBAN - EUR: CZ0401000000004845500267
IBAN - USD: CZ3201000000004845490257
variabilní symbol: 2275000120
specifický symbol:
 • vygenerované číslo přihlášky (u elektronicky podané přihlášky)
 • rodné číslo bez lomítka nebo datum narození ve formátu YYMMDD
  (u písemně podané přihlášky)
Zpět nahoru

Přijímací pohovor

 • přijímací pohovor se koná před komisí jmenovanou děkanem a je možné ho provést i pomocí videokonference, komise je tříčlenná,
 • otázky jsou komisí kladeny s ohledem na obor, na které se uchazeč/ka hlásí,
 • každému uchazeči jsou položeny 3 otázky. Každou odpověď zhodnotí komise stupněm prospěl/a nebo neprospěl/a,
 • uchazeč/ka absolvoval/a úspěšně přijímací pohovor, pokud získal/a hodnocení prospěl/a nejméně za 2 odpovědi.
Zpět nahoru

Uznávání zahraničního vzdělání

V případě zahraničního vzdělání je nutno doložit rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání.

Uchazeč/ka může využít jednu z těchto možností:

 1. Vyplnění a potvrzení formuláře Potvrzení zahraničního vzdělání dle Vyhlášky děkana - Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do studijních programů Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (ke stažení níže).
 2. Předložení Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání, tzv. Nostrifikace.

Vše je nutno stihnout do příslušných mezních termínů.

Zpět nahoru

Poplatek za studium a stipendijní program

Poplatek za studium

Poplatek za studium na akademický rok 2024/2025 je stanoven ve výši 4,000 EUR ročně. Platba musí být provedena jednorázově do konkrétního termínu před zápisem do studia. (Pokud není studujícímu vydáno vízum, platba se vrací v plné výši. Jakékoli další závažné důvody budou posouzeny individuálně.)

Stipendia

1. Stipendium na základě studijních výsledků

Výpočet se provádí vždy na konci akademického roku a je založen na splnění předmětů a známkách z těchto předmětů v příslušném akademickém roce.

Výše stipendia vychází z následujících studijních výsledků:

 • studijní průměr 1,0 - 4,000 EUR
 • stidijní průměr (1,0; 1,3⟩ - 2,400 EUR
 • studijní průměr (1,3; 1,5⟩ - 1,400 EUR

2. START‐UP stipendium pro vynikající studující

Toto stipendium se uděluje čerstvě zapsaným studujícím v programech vyučovaných v angličtině, kteří dosud na FEL nestudovali. Přidělení je založeno na písemné žádosti studenta/ky a doložení motivačního dopisu, životopisu a dodatku k diplomu, který potvrzuje vynikající výsledky z předchozího studia. Žádost posuzuje individuálně děkan fakulty. Stipendium je vypláceno maximálně na čtyři měsíce (první semestr) ve výši 5 000 Kč (200 EUR) měsíčně.

Výše stipendia se může každoročně měnit.

3. Ubytovací stipendium

 • Studující mají nárok na ubytovací stipendium po zápisu do studia a jeho zahájení. Výše stipendia je stanovena vyhláškou rektora pro každé čtvrtletí a je cca 660 Kč měsíčně (27 EUR). Platí pouze pro akademické měsíce, tj. září až červen.

4. Individuální stipendium

Studující mají možnost získat mimořádné stipendium v závislosti na vynikajících studijních nebo pracovních výsledcích, dalších školních aktivitách, publikační činnosti atd. Přidělení tohoto stipendia se posuzuje individuálně a rozhodnutí o jeho udělení je v rukou vedoucího katedry nebo děkana FEL.

Konkrétní podmínky stipendií jsou stanoveny vyhláškami děkana.

Zpět nahoru

Ubytování

Koleje

Všichni uchazeči a uchazečky i studující FEL mají možnost podat žádost o ubytování na koleji. Žádost je nutno podávat na každý akademický rok znovu. Žádost se podává elektronicky na stránkách SKM a to dle příslušného Harmonogramu ubytování. Nejbližší koleje jsou od univerzitního areálu na Borech vzdáleny cca 15 minut chůze. Ubytovací služby pro studující zajišťuje na ZČU Správa kolejí a menz ZČU v Plzni (SKM) - http://skm.zcu.cz.

Zahraničním studujícím pomáháme se zajištěním ubytování na koleji. Kontaktujte nás, pokud máte zájem o tento druh ubytování.

Zpět nahoru

Přijímací řízení k NMgr. studiu - Normy fakulty

Jak mohu požádat o vízum, co k tomu budu potřebovat?

Za účelem urychlení Vaší žádosti o schůzku na zastupitelském úřadě České republiky Vás ihned po rozhodnutí o přijetí na fakultu zařadíme do tzv. „Režimu Student“, díky němuž dostanete termín schůzky v co nejkratší možné době.

K podání žádosti o vízum budete potřebovat dokumenty vydané univerzitou a poté další dokumenty vyžadované samotnou ambasádou, které jsou uvedeny na jejich webových stránkách.

Ihned po přijetí ke studiu Vám zašleme Rozhodnutí o přijetí, Smlouvu o ubytování a v případě potřeby též dokumenty související s aktuální zdravotní či jinou situací (např. COVID-19, apod.).

Jste-li pozváni na pohovor na zastupitelský úřad, buďte připraveni odpovědět na otázky týkající se studijního programu, který jste si vybrali, naší univerzity a fakulty, Vaší motivace ke studiu v České republice atd. Pokud si nejste jisti, co na otázky odpovědět, podívejte se na naše webové stránky nebo nás kontaktujte pro další informace.

Zpět nahoru

Do kdy musím přijet?

Akademický rok začíná na konci září. Pokud se hlásíte do doktorského studijního programu, posuzuje se příjezd individuálně, avšak mělo by to být nejpozději do konce října.

Zpět nahoru

Jak se dostanu do Plzně?

Přiletíte na mezinárodní letiště v Praze. Plzeň je od Prahy vzdálená asi 100 km a dostanete se sem autobusem, vlakem nebo taxíkem.

Podívejte se na jízdní řády autobusů / vlaků z Prahy do Plzně

Zpět nahoru

Pomůže mi někdo, až přijedu?

Určitě! Na ZČU existuje International Office, kde Vám pomohou s většinou problémů, se kterými se můžete setkat. Kromě toho také získáte plnou podporu našeho oddělení mezinárodních vztahů na fakultě, kam se vždy můžete obrátit s každodenními problémy nebo získat odpověď na své otázky.

Po příjezdu do Plzně Vám pomůžeme s ubytováním, otevřením českého bankovního účtu, poradíme s českou SIM kartou, orientací v kampusu a ve městě atd.

Zpět nahoru

Jaké jsou životní náklady?

Náklady na život v České republice  jsou velmi rozumné. Kvalita vzdělání je srovnatelná s ostatními zeměmi světa a životní náklady Vás neporazí 😉 Podívejte se na průměrné výdaje:

 

Poplatky hrazené studujícím

Přibližná výše (EUR)

Zdravotní pojištění 

450-540 ročně (v závislosti na zvolené zdravotní pojišťovně)

Ubytování na kolejích ZČU

90-130 měsíčně

Ubytování v privátu

210 měsíčně

Předplatné na MHD 

11 měsíčně

   

Strava (ZČU menza a vlastní)

130 měsíčně

Ostatní – studijní materiály, kulturní vyžití atd.

70 měsíčně

Zpět nahoru

Kde budu bydlet?

Západočeská univerzita má po městě několik kolejí a všechny jsou snadno dostupné pěšky nebo veřejnou dopravou. Cena za ubytování na kolejích ZČU je velmi příznivá a zahrnuje veškeré služby a wi-fi. Ubytování na koleji ZČU je mezinárodním studujícím zaručeno a před svým příjezdem dostanete smlouvu, kterou budete potřebovat pro žádost o vízum.

Zpět nahoru

Jak to funguje s městskou hromadnou dopravou?

Systém městské dopravy je v Plzni na velmi dobré úrovni. Bez mrknutí oka se dostanete kamkoli po městě. Je to bezpečné, rychlé a levné. 

Zpět nahoru

Co mohu dělat ve volném čase?

Plzeň je univerzitní město, které nabízí spoustu příležitostí, jak si užít studentský život. Existuje spousta způsobů, jak trávit volný čas - navštívit divadla, kina nebo muzea, zasportovat si v halách, tělocvičnách a fitness centrech anebo na venkovních sportovištích, chodit na procházky, běhat či vyrazit do krásné přírody v okolí a mnoho dalších možností.

Zpět nahoru

Mohu vzít s sebou manžela / manželku / člena rodiny / přítele / přítelkyni?

To je na Vás. A to doslova ve všem 😊

Služby, které poskytujeme zahraničním studujícím, nezahrnují žádné služby pro doprovázející členy rodiny nebo jiné blízké osoby. Za veškeré výdaje a péči o tyto osoby plně odpovídá student/ka. Fakulta neposkytuje žádné záruky ani záruky týkající se víz, ubytování a dalších práv pobytu jakýchkoli doprovázejících blízkých osob.

Zpět nahoru

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Kontaktujte nás na apply@fel.zcu.cz, jsme tu, abychom Vám se vším pomohli a poradili!

Zpět nahoru