Přijímací řízení

Uchazeči o bakalářské (Bc.) studium na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni jsou přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení výsledků jejich středoškolského studia a případných dalších aktivit až do naplnění předpokládaného počtu studentů.

Podmínky pro přijetí

Pro přijetí ke studiu jsou stanoveny tyto podmínky:

 • dosažení středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou,
 • podání řádně vyplněné přihlášky, včetně předepsaných příloh,
 • zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení,
 • splnění kritéria pro přijetí.
Zpět nahoru

Přihláška ke studiu

 • Elektronická forma přihlášky je preferovaná před papírovou verzí. Přihláška ke studiu v elektronické formě se podává na adrese zcu.cz. V papírové verzi je možné přihlášku ke studiu včetně požadovaných příloh zaslat poštou nebo podat osobně na studijní oddělení fakulty.
 • V elektronické formě přihlášky je nutno vyplnit všechny požadované údaje a doložit tyto přílohy ve formátu PDF:
  1. výpis známek ze střední školy (s uvedenými průměry za jednotlivé roky),
  2. maturitní vysvědčení; v případě maturitní zkoušky složené v zahraničí rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání,
  3. v případě cizinců, ucházejících se o studium v českém jazyce, potvrzení (certifikát) o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B1 dle SERR (Společný evropský referenční rámec) - CCE (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince) nebo zkouška Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni - netýká se občanů Slovenské republiky a absolventů středních škol se studijním programem v českém jazyce,
  4. v případě uchazečů o studium v anglickém jazyce potvrzení (certifikát) o vykonání zkoušky z anglického jazyka na úrovni B1 (TOEIC, IELTS, FCE, ECL, TOEFL, PTE) – netýká se uchazečů, jejichž rodným jazykem je angličtina a absolventů středních škol se studijním programem v anglickém jazyce (nutné potvrzení ze střední školy),
  5. doklady prokazující aktivity, za které je možno získat bonusové body.
Zpět nahoru

Zaplacení administrativního poplatku

 • Administrativní poplatek za přijímací řízení je stanoven ve výši 500 Kč.
 • Poplatek lze uhradit bezhotovostním převodem z účtu, hotově v bance či na pokladně ZČU, případně složenkou. Bankovní spojení - číslo účtu: 4811530257 / 0100 (Komerční banka), variabilní symbol: 2275000120, specifický symbol: vygenerované číslo přihlášky u elektronicky podané přihlášky nebo rodné číslo uchazeče bez lomítka ve formátu YYMMDD u papírově podané přihlášky.
 • Doklad o zaplacení je požadován pouze u papírově podané přihlášky.
Zpět nahoru

Kritérium pro přijetí

Uchazeči o studium jsou přijímáni podle pořadí nejlepších, tzn. pořadí v seznamu uchazečů seřazeném sestupně podle bodového hodnocení do vyhlášeného počtu podle vyhlášky děkana.

Pořadí uchazečů se určí na základě bodového hodnocení B vztahem:

B = ( 400 / (Ø1+Ø2+Ø3+Ø4) ) + Z

kde

 • Ø1, Ø2, Ø3, Ø4 jsou poslední čtyři roční průměrné známky z absolvované střední školy; počítá se vždy průměrná známka za druhé pololetí; pokud nemá uchazeč uzavřen poslední ročník, použije se průměrná známka za první pololetí posledního ročníku

a Z je součtem bonusových (zvláštních) bodů, které je možné získat za tyto aktivity:

 • 10 bodů – uchazeč byl alespoň jednou v posledních třech letech úspěšným řešitelem krajského nebo celostátního kola matematické olympiády nebo fyzikální olympiády vyhlašované MŠMT a umístil se do třetího místa včetně,
 • 10 bodů – uchazeč patří v aktuálním roce ve výsledcích Národní srovnávací zkoušky (SCIO) z matematiky nebo obecných studijních předpokladů mezi 70% nejlepších (tj. percentil >30),
 • 5 bodů – uchazeč byl alespoň jednou v posledních třech letech úspěšným řešitelem matematické olympiády nebo fyzikální olympiády vyhlašované střední školou a umístil se do třetího místa včetně,
 • 5 bodů – uchazeč dosáhl výsledku minimálně 50% v krajském kole logické olympiády vyhlašované Mensou ČR a umístil se do třetího místa včetně,
 • 5 bodů – uchazeč se alespoň jednou v posledních třech letech účastnil Technické olympiády Plzeňského kraje.

Zpět nahoru

Termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky

do 15. 4. 2020

Termín pro doložení požadovaných příloh k přihlášce

do 15. 4. 2020

Termín pro uhrazení administrativního poplatku

do 15. 4. 2020

Termín pro doložení SŠ vzdělání pro uchazeče, kteří ukončují studium
v akademickém roce 2019/20

do 17. 6. 2020

Termín pro ověření podmínek přijímacího řízení

18. 6. 2020

Zpět nahoru

Kontaktní osoba

Anonymous

Monika Živná

studijní referentka pro bakalářské studium v prezenční formě (EU205)

+420 377 634 010

Přijímací řízení k Bc. studiu - Normy fakulty

Zprávy o přijímacích řízeních