120_prijimaci_rizeni_bc

Přijímací řízení

Jak se přihlásit

Uchazeči o bakalářské (Bc.) studium na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni jsou přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení výsledků jejich středoškolského studia a případných dalších aktivit až do naplnění předpokládaného počtu studentů.

Podmínky pro přijetí

 • dosažení středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou,
 • podání řádně vyplněné přihlášky, včetně předepsaných příloh,
 • zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení,
 • splnění kritéria pro přijetí.
Zpět nahoru

Přihláška ke studiu

 • elektronicky na adrese eprihlaska.zcu.cz,
 • vyplňte požadované údaje,
 • doložte tyto přílohy (ve formátu PDF - pravidla):
  • výpis známek ze střední školy (s uvedenými průměry za jednotlivé roky),
  • maturitní vysvědčení; v případě maturitní zkoušky složené v zahraničí rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání nebo potvrzení o úrovni dosaženého zahraničního vzdělání dle Směrnice rektora č. 34R/2017 Postup při uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace (Článek 7 + Příloha č. 4),
  • v případě cizinců, ucházejících se o studium v českém jazyce, potvrzení (certifikát) o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B1 dle SERR (Společný evropský referenční rámec) a to z Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni nebo jiné veřejné vysoké školy v ČR - netýká se občanů Slovenské republiky a absolventů předchozího studia v českém jazyce,
  • doklady prokazující aktivity, za které je možno získat bonusové body,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme,
 • uchazeč má právo v přihlášce uvést, že je osobou specifickými vzdělávacími potřebami,
 • ve výjimečných případech je možno podat i papírovou přihlášku - nezapomeňte ji podepsat.

Pravidla pro přílohy k přihlášce do Bc. studia FEL:

 • Elektronicky (preferujeme):
  • Naskenujte originály požadovaných dokumentů do PDF a nahrajte je při podávání e-přihlášky v kroku č. 2, sekce Nahrání souborů vyžadovaných přijímacím oborem.
  • Pokud v době podávání přihlášky ještě nemáte přílohy k dispozici, je možno je nahrát i později.
  • Volte vhodné názvy souborů, aby bylo možno přílohy jednoduše identifikovat.
  • Je možno přílohy nahrávat jednotlivě či spojené do jednoho souboru.
  • Přílohy nahrajte postupně pomocí tlačítka Procházet... dole na stránce.
  • Nahrání souboru potvrďte tlačítkem Uložit soubor.
  • Nahrání příloh je nutno provést do mezního termínu podání přihlášek.
  • Lze nahrát maximálně 12 souborů.
 • Poštou:
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Kopie zašlete na adresu naší fakulty:
   • prezenční forma: studijní oddělení FEL ZČU v Plzni, do rukou Moniky Živné, Univerzitní 26, 301 00, Plzeň,
   • kombinovaná forma: studijní oddělení FEL ZČU v Plzni, do rukou Bc. Martiny Novákové, Univerzitní 26, 301 00, Plzeň.
 • Osobně:
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Zajděte v úředních hodinách k nám na studijní oddělení - 1. patro, č. dv. EU205 - Monika Živná, EU211 - Bc. Martina Nováková.
Zpět nahoru

Zaplacení administrativního poplatku

 • Administrativní poplatek za přijímací řízení je stanoven ve výši 500 Kč.
 • Poplatek lze uhradit bezhotovostním převodem z účtu, hotově v bance či na pokladně ZČU, případně složenkou.
 • Bankovní spojení:
  • číslo účtu: 4811530257 / 0100 (Komerční banka),
  • variabilní symbol: 2275000124,
  • specifický symbol: vygenerované číslo přihlášky.
 • Doklad o zaplacení je požadován pouze u papírově podané přihlášky.
Zpět nahoru

Kritérium pro přijetí

Uchazeči o studium jsou přijímáni podle pořadí nejlepších, tzn. pořadí v seznamu uchazečů seřazeném sestupně podle bodového hodnocení do vyhlášeného počtu podle vyhlášky děkana.

Pořadí uchazečů se určí na základě bodového hodnocení B vztahem:

B = ( 200 / (Ø1+Ø2) ) + Z

kde

 • Ø1, Ø2 jsou poslední dvě roční průměrné známky z absolvované střední školy; počítá se vždy průměrná známka za druhé pololetí; pokud nemá uchazeč uzavřen poslední ročník, použije se průměrná známka za první pololetí posledního ročníku

a Z je součtem bonusových (zvláštních) bodů, které je možné získat za tyto aktivity:

 • 10 bodů – uchazeč byl alespoň jednou v posledních třech letech úspěšným řešitelem krajského nebo celostátního kola matematické olympiády nebo fyzikální olympiády vyhlašované MŠMT a umístil se do třetího místa včetně,
 • 10 bodů – uchazeč patří v aktuálním roce ve výsledcích Národní srovnávací zkoušky (SCIO) z matematiky nebo obecných studijních předpokladů mezi 70% nejlepších (tj. percentil >30),
 • 5 bodů – uchazeč byl alespoň jednou v posledních třech letech úspěšným řešitelem matematické olympiády nebo fyzikální olympiády vyhlašované střední školou a umístil se do třetího místa včetně,
 • 5 bodů – uchazeč dosáhl výsledku minimálně 50% v krajském kole logické olympiády vyhlašované Mensou ČR a umístil se do třetího místa včetně,
 • 5 bodů – uchazeč se alespoň jednou v posledních třech letech účastnil technické olympiády nebo jiné odborné akce na krajské nebo vyšší úrovni.

Zpět nahoru

Termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky      do 15. 4. 2024


Termín pro doložení požadovaných příloh k přihlášce     do 15. 4. 2024


Termín pro uhrazení administrativního poplatku     do 15. 4. 2024


Termín pro doložení SŠ vzdělání pro uchazeče,
kteří ukončují studium v akademickém roce 2023/24      do 12. 6. 2024


Termín pro ověření splnění podmínek přijímacího řízení pro programy vyučované v českém jazyce      19. 6. 2024

Zpět nahoru
Nejčastější dotazy

Zde vám nabízíme odpovědi na nejčastější dotazy k přijímacímu řízení.

Pokud zde nenaleznete odpověď na svůj dotaz, neváhejte a ozvěte se nám na kontakty uvedené níže.

Co když skládám maturitu až po termínu doložení SŠ vzdělání?

Maturitní vysvědčení je zákonnou podmínkou a pokud jej nedoložíte v daném termínu, nezbývá nám nic jiného než vás nepřijmout.

Proti nepřijetí máte právo se do 30 dní odvolat a když v rámci tohoto odvolání stihnete maturitní vysvědčení doložit, můžeme vás přijmout.

Další možností je podat si přihlášku v dalším kole přijímacího řízení (pokud je vyhlášeno) a opět podstoupit přijímací řízení s již vydaným maturitním vysvědčením, případně znovu uplatnit výše uvedený postup.

Zpět nahoru

Co je to „Termín pro ověření podmínek přijímacího řízení“?

Tento termín se vás v zásadě netýká, označuje den, kdy FEL rozhoduje o tom, kdo z uchazečů splňuje/nesplňuje vyhlášené podmínky přijímacího řízení. Před tímto datem vám prostě nejsme schopni říct, zda jste uspěli ;-)

Zpět nahoru

Jak doložit výpis známek a průměry za jednotlivé roky?

Většina škol je schopna vám výpis známek i s průměry vytisknout a potvrdit. Dále můžete naskenovat/nafotit jednotlivá vysvědčení a přiložit vypočítané průměry.

Zpět nahoru

Musím dokládat úředně ověřené dokumenty?

Ideální je, když nám všechny dokumenty naskenujete a nahrajete jako elektronické přílohy do e-přihlášky, pak nemusíte ověření řešit ;-)

Pokud z nějakého důvodu dokládáte přílohy papírově, pak stačí prostá kopie.

Zpět nahoru

Poskytujete studentský průkaz ISIC?

Samotnou ISIC kartu neposkytujeme, ale vyplněnou žádost na její vydání vám rádi potvrdíme na studijním oddělení.

Zpět nahoru

Jak podat přihlášku?

Kontaktní osoba

Anonymous

Monika Živná

studijní referentka pro bakalářské studium v prezenční formě (EU205)

+420 377 634 010

Anonymous

Bc. Martina Nováková

studijní referentka pro kombinované studium (EU211)

+420 377 634 011

Přijímací řízení k Bc. studiu - Normy fakulty

Zprávy o přijímacích řízeních