120_prijimaci_rizeni_bc

Přijímací řízení

Jak se přihlásit

Uchazeči o bakalářské (Bc.) studium na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni jsou přijímáni bez přijímací zkoušky po posouzení výsledků jejich středoškolského studia a případných dalších aktivit až do naplnění předpokládaného počtu studentů.

Podmínky pro přijetí

 • dosažení středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou,
 • podání řádně vyplněné přihlášky, včetně předepsaných příloh,
 • zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení,
 • splnění kritéria pro přijetí.
Zpět nahoru

Přihláška ke studiu

 • elektronicky na adrese eprihlaska.zcu.cz,
 • vyplňte požadované údaje,
 • doložte tyto přílohy (ve formátu PDF - pravidla):
  • výpis známek ze střední školy (s uvedenými průměry za jednotlivé roky),
  • maturitní vysvědčení; v případě maturitní zkoušky složené v zahraničí rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání nebo potvrzení zahraničního vzdělání z vyhlášky děkana „Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do studijních programů Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni“,
  • v případě cizinců, ucházejících se o studium v českém jazyce, potvrzení (certifikát) o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B1 dle SERR (Společný evropský referenční rámec) a to z Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni nebo jiné veřejné vysoké školy v ČR - netýká se občanů Slovenské republiky a absolventů předchozího studia v českém jazyce,
  • doklady prokazující aktivity, za které je možno získat bonusové body,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme,
 • uchazeč má právo v přihlášce uvést, že je osobou specifickými vzdělávacími potřebami,
 • ve výjimečných případech je možno podat i papírovou přihlášku - nezapomeňte ji podepsat.

Pravidla pro přílohy k přihlášce do Bc. studia FEL:

 • Elektronicky (preferujeme):
  • Naskenujte originály požadovaných dokumentů do PDF a nahrajte je při podávání e-přihlášky v kroku č. 2, sekce Nahrání souborů vyžadovaných přijímacím oborem.
  • Pokud v době podávání přihlášky ještě nemáte přílohy k dispozici, je možno je nahrát i později.
  • Volte vhodné názvy souborů, aby bylo možno přílohy jednoduše identifikovat.
  • Je možno přílohy nahrávat jednotlivě či spojené do jednoho souboru.
  • Přílohy nahrajte postupně pomocí tlačítka Procházet... dole na stránce.
  • Nahrání souboru potvrďte tlačítkem Uložit soubor.
  • Nahrání příloh je nutno provést do mezního termínu podání přihlášek.
  • Lze nahrát maximálně 12 souborů.
 • Poštou:
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Kopie zašlete na adresu naší fakulty:
   • prezenční forma: studijní oddělení FEL ZČU v Plzni, do rukou Moniky Živné, Univerzitní 26, 301 00, Plzeň,
   • kombinovaná forma: studijní oddělení FEL ZČU v Plzni, do rukou Bc. Martiny Novákové, Univerzitní 26, 301 00, Plzeň.
 • Osobně:
  • Zkopírujte originály požadovaných dokumentů.
  • Zajděte v úředních hodinách k nám na studijní oddělení - 1. patro, č. dv. EU205 - Monika Živná, EU211 - Bc. Martina Nováková.
Zpět nahoru

Zaplacení administrativního poplatku

 • Administrativní poplatek za přijímací řízení je stanoven ve výši 500 Kč.
 • Poplatek lze uhradit bezhotovostním převodem z účtu, hotově v bance či na pokladně ZČU, případně složenkou.
 • Bankovní spojení:
  • číslo účtu: 4811530257 / 0100 (Komerční banka),
  • variabilní symbol: 2275000122,
  • specifický symbol: vygenerované číslo přihlášky.
 • Doklad o zaplacení je požadován pouze u papírově podané přihlášky.
Zpět nahoru

Kritérium pro přijetí

Uchazeči o studium jsou přijímáni podle pořadí nejlepších, tzn. pořadí v seznamu uchazečů seřazeném sestupně podle bodového hodnocení do vyhlášeného počtu podle vyhlášky děkana.

Pořadí uchazečů se určí na základě bodového hodnocení B vztahem:

B = ( 400 / (Ø1+Ø2+Ø3+Ø4) ) + Z

kde

 • Ø1, Ø2, Ø3, Ø4 jsou poslední čtyři roční průměrné známky z absolvované střední školy; počítá se vždy průměrná známka za druhé pololetí; pokud nemá uchazeč uzavřen poslední ročník, použije se průměrná známka za první pololetí posledního ročníku

a Z je součtem bonusových (zvláštních) bodů, které je možné získat za tyto aktivity:

 • 10 bodů – uchazeč byl alespoň jednou v posledních třech letech úspěšným řešitelem krajského nebo celostátního kola matematické olympiády nebo fyzikální olympiády vyhlašované MŠMT a umístil se do třetího místa včetně,
 • 10 bodů – uchazeč patří v aktuálním roce ve výsledcích Národní srovnávací zkoušky (SCIO) z matematiky nebo obecných studijních předpokladů mezi 70% nejlepších (tj. percentil >30),
 • 5 bodů – uchazeč byl alespoň jednou v posledních třech letech úspěšným řešitelem matematické olympiády nebo fyzikální olympiády vyhlašované střední školou a umístil se do třetího místa včetně,
 • 5 bodů – uchazeč dosáhl výsledku minimálně 50% v krajském kole logické olympiády vyhlašované Mensou ČR a umístil se do třetího místa včetně,
 • 5 bodů – uchazeč se alespoň jednou v posledních třech letech účastnil Technické olympiády Plzeňského kraje.

Zpět nahoru

Termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky      do 15. 4. 2022


Termín pro doložení požadovaných příloh k přihlášce      do 15. 4. 2022


Termín pro uhrazení administrativního poplatku      do 15. 4. 2022


Termín pro doložení SŠ vzdělání pro uchazeče,
kteří ukončují studium v akademickém roce 2021/22      do 15. 6. 2022


Termín pro ověření podmínek přijímacího řízení      22. 6. 2022

Zpět nahoru

Jak podat přihlášku?

Kontaktní osoba

Anonymous

Monika Živná

studijní referentka pro bakalářské studium v prezenční formě (EU205)

+420 377 634 010

Anonymous

Bc. Martina Nováková

studijní referentka pro kombinované studium (EU211)

+420 377 634 011

Přijímací řízení k Bc. studiu - Normy fakulty

Zprávy o přijímacích řízeních