Bakalářská práce

Jednou z podmínek úspěšného ukončení studia je vypracování a odevzdání bakalářské práce (též "kvalifikační práce").
Téma práce si student vybírá v předposledním roce studia, po přihlášení, na Portále ZČU v sekci Studium - Moje studium - Témata VŠKP.

Zadání kvalifikační práce

Kvalifikační práci si student vybírá obvykle v předposledním roce studia, po přihlášení, na Portále ZČU v sekci Studium - Moje studium - Témata VŠKP. (Projděte si návod.)

Od daného termínu má student možnost si témata prohlédnout a od termínu registrace má možnost se na téma přihlásit. Po uzavření přihlašování jsou témata přidělena jednotlivým studentům.

Pokud se na někoho nedostane, je spuštěno ještě druhé kolo.

Po přidělení témat kvalifikačních prací vygeneruje fakulta oficiální písemné zadání kvalifikační práce a student si ho v daném termínu vyzvedne na sekretariátu příslušné katedry.

Veškeré termíny jsou dány aktuální Vyhláškou děkana o organizaci akademického roku na FEL ZČU v Plzni.

 

Zpět nahoru

Zpracování kvalifikační práce

Práci student vypracovává v průběhu posledního ročníku. Má možnost využít konzultace s vedoucím práce a konzultace v rámci příslušných předmětů.

Metodika zpracování kvalifikační práce a její šablona je dána Vyhláškou děkana č. 10D/2021 - Studium v bakalářských a magisterských studijních programech, resp. její přílohou č. 2 - Šablona a metodika psaní kvalifikační práce (dostupné ve verzi pro Word či LaTeX).

Zpět nahoru

Odevzdání kvalifikační práce

Do zadaného termínu musí student práci odevzdat a to v elektronické podobě opět na Portále ZČU v sekci Studium - Moje studiumKvalifikační práce. Zde klikne na odkaz Doplnit údaje o bakalářské/diplomové práci (popř. odevzdat el. podobu práce), doplní povinné údaje, potvrdí, že práci vypracoval sám a neopisoval, nahraje PDF dokument s vlastní prací a případné přílohy.

 

Zpět nahoru

Kontrola kvalifikační práce

Po odevzdání je práce zaslána ke kontrole její podobnosti do systému Theses.cz.

Zpět nahoru

Hodnocení kvalifikační práce

Po odevzdání je práce zaslána k hodnocení vedoucímu práce a posouzení oponentovi. Oba posudky má student možnost si prohlédnout nejdéle pět pracovních dnů před konáním obhajoby.

Zpět nahoru

Obhajoba kvalifikační práce

Kvalifikační práci je nutno obhájit v rámci státní závěrečné zkoušky.

Zpět nahoru

Dokumenty